7 DIENA TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA, SABATA IR MALDA

„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros .“ (Izaijo 56,5–7)

Sukurti tam tikram tikslui

Trijų angelų žinia – tai garsus kvietimas tarnauti mūsų Viešpačiui. Mes nesame evoliucijos padarinys ir ne genetinis atsitiktinumas. Mus sukūrė Dievas, o gyvenimas – brangi Jėzaus dovana. Apaštalas Jonas sakė: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes Tu visa sutvėrei, Tavo valia visa yra ir buvo sutverta.“ (Apreiškimas 4, 11). Kvapą gniaužianti mintis yra suvokti, kad egzistuojame tik Dievo valios dėka. Sabata mums primena, kad esame Dievo sukurti tam tikram tikslui. Tas žinojimas sugrąžina mus į mūsų dangiškuosius namus Edene, tuo primindamas apie mylintį Kūrėją, kuris linki mums tik gero. Kančių, ligų, nelaimių kupiname pasaulyje Kūrinijų Viešpats žada „Niekada Aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu.“ (Hebrajams 13, 5) Jau vien šis faktas turėtų mus paskatinti suklupti antkelių ir šlovinti Dievą už mums dovanotą didžiausią dovaną – gyvenimą ir suprasti, kokius konkrečius planus Jis paruošęs mums.

Sabata – raginimas melstis, šlovinti, skelbti

Sabata mums primena išgelbėjimo dovaną. Pasinerdami į Sabatos poilsį, mes įžengiame į tobulą, Kristaus dovanotą atilsį. Ir tai yra tobula kūrybos užbaigimo dovana mums. (žr. Hebrajams 4, 9–10) Mes ilsimės Jo malonėje. Sabata nėra tik vienas iš Įstatymo reikalavimų, duotų Izraeliui. Tai malonės kupina diena visai žmonijai, diena, kuri turėtų mus paskatinti visiškai pasitikėti Kristumi, kaip mūsų Išganytoju. (žr. Izaijo 56, 6–7) Kūrybos savaitę Jėzus užbaigė žodžiais: „Taip buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną Jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs.“ (Pradžios 2, 1–2) Savo darbą Jis užbaigė ant kryžiaus, žodžiu „Atlikta!“ (Jono19, 29) Mes neturėjome nieko bendro su Jo kūrimu. Jis pats pradėjo kurti ir baigė kūrimą pats. Lygiai taip pat mes neturėjome nieko bendro su Jo išperkamąja auka ant kryžiaus. Jis pradėjo išgelbėjimo darbą ir baigė jį. Sabata mums primena galimybę džiaugtis Jo meile, ilsėtis Jo globoje ir šlovinti Kristų, kuris už mūsų išganymą sumokėjo tokią didelę kainą. Sabata – tai kvietimas maldai, Dievo šlovinimui ir Jo malonės skelbimui. Sabata mums primena, kad nesame vieniši šiame apleistame liūdesio pasaulyje. Gyvenant tarp žemiškų kančių, gamtos nuostabus grožis mums vis dar primena Kūrėją. Tačiau Sabata mums primena ne tik sukūrimo dienas, bet nukreipia mūsų žvilgsnį į ateitį, leidžia žvelgti į naują dangų, naują žemę. Dėkingomis širdimis ir su malda kreipkimės į mūsų Kūrėją.

Malda Dievo Žodžiu – Izaijo 56, 5–7

„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros.“

Duosiu jiems

Dieve, Tu sukūrei kiekvieną iš mūsų! Tu troškai, kad mes gyventume amžiname Tavo artume. Taip, Tu trokšti išgelbėti visus žemės gyventojus, visas tautas ir gentis. Šloviname Tave! Dėkojame Tau už Sabatą, kuri kiekvieną savaitę mums primena Tave.

Kurie laikosi Sabatos

Viešpatie, mes taip dažnai pažeisdavome šią šventą dieną ir nesilaikėme jos. Prašome, atleisk mums. Padėk mums, prašome, švęsti šias nuostabias valandas ypatingu būdu šlovinti ir išaukštinti Tave. Atverk mūsų akis ir ausis, kad kiekvieną dieną galėtume girdėti ir suprasti Tavo valią, Sabatos dieną šlovinti Tavo ištikimybę ir likusiomis savaitės dienomis skelbti apie ją.

Kurie laikosi Mano Sandoros

Jėzau, dėkojame, kad Sabata tai ne tik ženklas ir galimybė suprasti Tave, kaip mūsų Kūrėją, bet taip pat ir išgelbėjimo simbolis. Mes dėkojame Tau, kad, kai tvirtai laikomės Tavo Sandoros pažadų, Tavo teisingumo dėka, kuris apgina ir gelbėja mus, galime turėti ramų poilsį. Tegul Sabatos laikymasis atspindi kasdienią patirtį su Tavimi!

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: padėkokite už konkrečius palaiminimus ir šlovinkite Dievą už Jo gerumą.
Atgaila: skirkite kelias minutes savo nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už jų atleidimą.
Dievo mokymas: paprašykite Dievą suteikti išminties dabartiniams iššūkiams ir sprendimams.
Maldos už Bažnyčią: melskitės už regioninius ir pasaulinius bažnyčios poreikius.

Vietinių bendruomenių reikmės: melskitės už dabartinius bažnyčios narių, šeimų ir kaimynų poreikius.
Pokalbis su Dievu: skirkite laiko išgirsti Dievo balsą ir atsakykite Jam šlovinimu ar giesme.


Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Diena ramybės, džiaugsmo” („Edeno aidai”, Nr. 83)

· „Dievo šventoji palaimos diena” („Edeno aidai”, Nr. 85)

· „Paguoda, Dieve, man esi” („Edeno aidai”, Nr. 84)