DAUG DAUGIAU MEILĖS

DAUG DAUGIAU MEILĖS

Meilė niekada nesibaigia. (Pirmas laiškas korintiečiams 13, 8) 1985 metais aš su žmona ir trim mūsų vaikais – Debe, Rebeka ir Marku jaunesniuoju – atsikraustėme iš Čikagos, Ilinojaus, į Sent Albansą Anglijoje. Ten aš tarnavau Septintosios dienos adventistų Europos divizijos sekretoriumi. Atvykus į Angliją, mudviem su žmona buvo sunku priprasti važinėti kairiąja kelio puse. Pirmus…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUG DAUGIAU MALONĖS

Jis duoda dar didesnę malonę. (Jokūbo laiškas 4, 6) Mūsų saugumas Kristuje nepagrįstas mūsų poelgiais ar elgesiu. Darydami gerus darbus, mes netampame saugesni. Jei grįsime savo saugumą darbais, mes nuolat galvosime, ar pakankamai padarėme. Mūsų saugumas kyla iš to, ką dėl mūsų padarė Kristus – kokį gyvenimą Jis gyveno ir kokia mirtimi numirė. Ir kai…

Skaityti daugiauLong right arrow

DAUG DAUGIAU JĖZAUS

Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. (Evangelija pagal Matą 17, 8) Eliza Hevit (Hewitt) žinojo, ką reiškia išgyventi tragediją. Jos, kaip mokytojos, karjera baigėsi, kai įsisiautėjęs mo­kinys smogė jai su sunkia grifeline lentele. Elizai buvo pažeistas stuburas, ir ji nebegalėjo dėstyti. Sveikdama nuo sužalojimo, ji atsigręžė į Dievo pažadus, kurie išsipildė Jėzuje…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠĖTONO AUKCIONAS

Silpnatiki, ko suabejojai?! (Evangelija pagal Matą 14, 31) Norėčiau, kad kartu su manim pabuvotumėte įsivaizduojamame aukcione. Štai tokia scena. Šėtonas ką tik paskelbė savo blogio angelams aukcioną. Kad kuo daugiau pasipelnytų, jis nusprendė kaip įmanoma brangiau parduoti mišinius, paskatinančius įvairius nuodėmingus poelgius. Aukcionas vyksta visą rytą ir iki pat popietės. Šėtonas šaukia: „Turiu mišinį melui.…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI IŠTIRPSTA KIETOS ŠIRDYS

Šimtininkas ir kiti su juo […] labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ (Evangelija pagal Matą 27, 54) Tai buvo smurto laikai, smurto šalis, pilna smurtaujančių žmonių – ir jis buvo smurto kupinas žmogus. Romėnų šimtininkas buvo kietaširdis, grubus, atšiaurus karys, visada budintis, kad nekiltų netikėtas maištas. Jis iš tiesų nebu­vo tinkamas Dievo…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUMUŠTAS VEIDAS

Tuomet jie ėmė spjaudyti Jėzui į veidą ir daužyti kumščiais. Kiti mušė Jį per veidą. (Evangelija pagal Matą 26, 67) Tai, kad žiaurūs žmonės galėjo parodyti tokią nepagarbą Dievo Sūnui, sunkiai suvokiama. Tik pagalvokite – jie tiesiog spjaudė į veidą Dievo Sūnui – Tam, kurį dešimtis tūkstančių kartų šlovino dešimtys tūkstančių angelų. Į veidą Tam,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAIP DAŽNAI TURIU ATLEISTI?

Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų? (Evangelija pagal Matą 18, 21) Manau, mes būsime skolingi Petrui per visą amžinybę. Petras kalba už mus visus. Jo žmogiškume yra kažkas, kas man tikrai patinka. Aš galiu susitapatinti su jo patirtim. Jūs turbūt taip pat. Petras nėra atsiskyręs šventasis,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS ŽINO MANO VARDĄ

Jis nustatė žvaigždžių skaičių ir kiekvieną jų vadina vardu. (Psalmynas 147, 4) Jeigu Dievas žino bilijonų žvaigždžių vardus, Jis tikrai neužmiršo ir mūsų. Ar kada nors jautėtės vienišas? Ar kada nors jums atrodė, kad niekas pasaulyje nesupranta, ką jums šiuo metu tenka iškęsti? Abraomo namuose Hagara buvo tarnaitė. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui daug atžalų, tačiau…

Skaityti daugiauLong right arrow

JŪS – VERTINGAS

Kuris pamilo mane ir paaukojo Save už mane. (Laiškas galatams 2, 20) Dabar pat įsivaizduokite Jėzų ant kryžiaus ištiestomis rankomis. Įsivaizduokite žiaurias, surūdijusias, bukas vinis, pervėrusius Jo švelnų kūną. Įsivaizduokite ant kryžiaus maksimaliai ištemptus nervus ir sausgysles. Įsivaizduokite klaikų skausmą, kuris sklido per Jo rankas ir pėdas, Jam kabant tarp dangaus ir žemės. Įsivaizduokite erškėčių…

Skaityti daugiauLong right arrow

KO MES VERTI?

Kadangi tu Man brangus, vertingas ir mylimas. (Izaijo pranašystė 43, 4) Tai, kaip Dievas vertina žmogų, Jėzus atskleidžia amžinojoje istorijoje apie gerąjį ganytoją. Kai suprantame Dievo požiūrį į žmogų, mūsų iliuzija, jog esame nieko verti, supliukšta kaip balionas karnavalo siautuly. „Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZAUS SUGRĮŽIMAS

Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių. (Apaštalų darbai 1, 9) Žmogus nusileidžia nuo kalno ir nueina žeme. Dievo Sūnus pakyla nuo kalno ir įžengia į dangų. Kūrėjo nevaržo Jo kūrinijos įstatymai. Jis grįžta namo. Veikiai žemė Jo nebematys, Jį išvys dangus. Žengiant vis aukštyn, Jį pasitinka tūkstančiai angeliškų būtybių.…

Skaityti daugiauLong right arrow

DŽIAUGSMAS IŠ RYTO

Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra. (Psalmynas 30, 6) Tai buvo penktadienis – tamsus, niūrus penktadienis. Penktadienį Jis buvo prikaltas prie kryžiaus, penktadienį į Jo galvą susmigo erškėčių vainiko dygliai. Penktadienį Jo šoną pervėrė ietis. Jį išdavė Judas. Jo išsižadėjo Petras. Nuo Jo nusigręžė mokiniai. Jo išsižadėjo žydai, Jį nukryžiavo romėnai.…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO MEILĖS GELMĖS

Mylėkite Viešpatį, visi Jo ištikimieji! (Psalmynas 31, 24) Vienoje iš svarbiausių Naujojo Testamento vietų apaštalas Paulius teigia: „Tą [Kristų], kuris nepažino nuodėmės, Jis [Dievas] dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu“ (Antras laiškas korintiečiams 5, 21). Dievas pavertė Kristų nuodėme už mus. Ar Jėzus kada nors buvo nusidėjęs? Ar Jis kada nors…

Skaityti daugiauLong right arrow

TAVO VALIA BUS ĮVYKDYTA

Mano Tėve, […] ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu! (Evangelija pagal Matą 26, 39) Viena pagrindinė tiesa padeda mums iškęsti viską, ko bijome: Dievas yra mūsų mylintis dangiškasis Tėvas. Tiems, kurių žemiškieji tėvai buvo grubūs, smurtavo, ar tiems, kurie jų išvis neturėjo, tai suprasti gali būti sunku. Tačiau teisingai suvokta ši tiesa yra Šventojo…

Skaityti daugiauLong right arrow

NETIKĖTUMŲ DIEVAS

Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima. (Evangelija pagal Matą 19, 26) Prisikėlimo istorija kalba apie netikėtumų Dievą. Tuščias kapas liudija apie netikėtų palaiminimų Dievą. Jis yra galimų negalimybių Dievas, arba, kitaip tariant, Dievas padaro įmanomu tai, kas neįmanoma. Įsivaizduokite tokią sceną. Virš Jeruzalės teka saulė, purpuru užliedama horizontą. Dvi Marijos skuba prie Jėzaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUPLIUŠKĘ BŪGŠTAVIMAI

Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė numato bausmę, taigi kas bijo, tas dar netobulai myli. (Jono pirmas laiškas 4, 18) Norėčiau jums papasakoti apie vieną žmogų, kuris suprato, kad Dievo meilė pralaužia mūsų didžiausius būgš­tavimus. Al Kaša pasakė savo draugams, jog turi būti vienas, kad būtų kūrybingas. Tačiau jie nežinojo, jog jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

GAUTI DUODANT

Palaimingiau duoti negu imti. (Apaštalų darbai 20, 35) Kai buvau dar mažas berniukas, kartais mes žaisdavome paprastą žaidimą su kamuoliu. Vienas žmogus stovėdavo vienoje namo pusėje, kitas – kitoje. Pirmasis mėgino permesti kamuolį per namą. O antrasis stengdavosi jį pagauti! Iš pradžių mano rankos buvo per silpnos, kad taip aukštai išmesčiau kamuolį. Kamuolys užkrisdavo ant…

Skaityti daugiauLong right arrow

SAUGIAI Į NAMUS

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. (Laiškas filipiečiams 1,6) Aš augau Longailendo Saundo pakrantėje, Konektikuto valstijoje. Prisimenu ilgas, karštas, tvankias vasaros die­nas, ypač sekmadienius. Sekmadieniais iš Spicers Marina Grotone, Konektikute su tėčiu plaukdavome palei Naujosios Anglijos pakrantę. Mama, tėtis, mano seserys ir aš sutilpdavome…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠLIEKANTIS MALONUMAS

Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume – džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje – amžina linksmybė. (Psalmynas 16, 11) Vieno prestižinio Rytų universiteto tyrinėtojai analizavo beždžiones motyvuojančius veiksmus. Parinkę eksperimen­tui suaugusį beždžionės patiną, jie uždarė jį į narvą ir ėmė akylai stebėti bei užsirašinėti. Jie stebėjo, kaip beždžionė miega, ėda ir poruojasi. Jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGELBĖTI, KAD TARNAUTUME

Iš meilės ir pagailos atpirko juos. Jis globojo juos ir nešė nuo amžių per visas dienas. (Izaijo pranašystė 63, 9) Dirbdamas tarptautinio televizijos tarnavimo „Parašyta“ vedėju / direktoriumi, aš beveik 200 dienų per metus praleidau keliaudamas. Pamokslaudamas, pravesdamas evangelistinius susirinkimus, įrašinėdamas televizijos laidas daug laiko praleisdavau ne namuose. Mudviem su žmona dažnai tekdavo gyventi viešbučiuose.…

Skaityti daugiauLong right arrow