KAS PASLĖPTA, BUS ATIDENGTA

KAS PASLĖPTA, BUS ATIDENGTA

Bet jei taip nedarysite, tikėkite manimi, būsite nusidėję VIEŠPAČIUI. Galite būti tikri, kad jūsų nuodėmė jus pasivys. (Skaičių knyga 32, 23) Į policijos komisariatą įsiveržė jaunuolis. Kažkas įsilaužė į jo namus ir pavogė kelis vertingus daiktus. Jis pastebėjo sprunkantį vagišių ir dabar reikalavo policijos ką nors daryti. Atsakingasis pareigūnas nuvedė jaunuolį prie stirtos segtuvų ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

MALDA VEIKIA

Mes dėkojame Dievui […]. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1, 3. 9) Vieną 1912 metų balandžio dieną garsusis „Titanikas“ išplaukė Niujorko link. Niekas nežinojo, kad tai bus pirma ir paskutinė „Titaniko“…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRISIKĖLIMO VILTIS

Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, viena akimirka, gau­džiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. (Pirmas laiškas korintiečiams 15, 51–52). Prisikėlimo viltis man pirmą kartą tapo reali, kai mirė mano močiutė. Ji buvo užkietėjusi rūkorė ir susirgo…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRISIKĖLIMO REALYBĖ

Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs Jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą. (Evangelija pagal Joną 5, 28–29) Mažose Anglijos kapinaitėse stovi įsimintinas antkapis. Marmure iškaltas angelas vienoje rankoje laiko raktą, kurį kišą į spyną. Kita ranka jis prisidengęs akis žvelgia į viršų. Antkapio apačioje…

Skaityti daugiauLong right arrow

LIŪTŲ TRAMDYTOJAS MIESTE

Mano Dievas atsiuntė Savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų, nes aš buvau Jo akivaizdoje rastas nekaltas. Netgi tau, o karaliau, aš nenusikaltau. (Danieliaus knyga 6, 23) Šaltą žiemos dieną, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, viena moteris išėjo iš vietos, kuri atrodė baisiau už liūtų narvą. Ji išėjo iš Ravensbruko koncentracijos stovyklos,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL NEREIKIA DRAUDIMO KOMPANIJŲ?

Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. (Evangelija pagal Matą 13, 38–39) Vienas prieš kelerius metus nutikęs įvykis Leik Vorte, Floridoje, vis sugrąžins mūsų mintis prie visatos blogio šal­tinio. Vienas žmogus pareiškė pretenzijas savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

GRĮŽIMAS NAMO

Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado! (Evangelija pagal Luką 15, 32) Nusigręžęs nuo savo „Hondos 750“, Čadas minutėlei stabtelėjo. Stovint šioje bažnyčios automobilių aikštelėje, jo galvoje šaudė prieštaringos mintys. Jis kurį laiką nebelankė bažnyčios ir dabar jau vėlavo 15 minučių. Ką pagalvos žmonės, kai…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEMONIŠKA APGAULĖ

Kaip debesis pamažu nyksta ir praeina, taip žengiantis žemyn į šeolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįš, jo namai daugiau jo nebepažins. (Jobo knyga 7, 9–10) Neilgai trukus po to, kai per savo evangelistinius susirinkimus Filipinuose pamokslavau apie mirtį, per Legazpio miestą prasiautė taifūnas. Į susirinkimus ateidavo Filipinų armijos karininkas. Jis įdėmiai klausėsi, kas…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKROJI VILTIS

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš Savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris laikomas jums danguje. (Petro pirmas laiškas 1, 3–4) Vienos savo kelionės metu į Rusiją, į susirinkimus Maskvos olimpiniame stadione, sutikau moterį, kurią pava­dinsiu Tania. Prieš daugelį metų…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEĮTIKĖTINA ĮTAKOS JĖGA

Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. (Laiškas romiečiams 14, 7) Karštą ir drėgną 1965 metų rugpjūčio rytą aš įsėdau į Brazilijos oro linijų lėktuvą skristi iš Manauso, senosios kau­čiuko sostinės giliai Brazilijos džiunglėse, į Belemą Tokantino upės žiotyse. Tada dar nesupratau, kad tai, ką tą dieną patirsiu lėktuve, išliks mano atminty…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. (Laiškas efeziečiams 6, 16) Reformacijos laikotarpiu Dievas pakėlė vyrus ir moteris su įvairiais talentais, kad vadovautų galingam dvasiniam judėjimui. Propaguojant reformą, vadovauti ėmėsi trys universiteto mokslininkai. Puikus jaunas mokslininkas Nikolas Ridlis (Nicholas Ridley) pradėjo rašyti apie būtinybę sugrąžinti žmonėms Evangeliją. Jo kolega Hugas…

Skaityti daugiauLong right arrow

LIUDIJIMAS SUNKIU METU

Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl Mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, ve­džios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. (Evangelija pagal Luką 21, 12–13) Dievas dažnai išnaudoja mūsų sunkiausias situacijas, kad pasiektų geriausių rezultatų. Jos dažnai paliudija apie mūsų tikėjimą. Taip buvo ir praėjusiais šimtmečiais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

BEBAIMIS TIKĖJIMAS

Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. (Laiškas hebrajams 11, 13) Tikėjimas žvelgia anapus to, kas yra, – į tai, kas bus. Tikėjimas kiekviename išbandyme įsikimba į Dievo ranką. Prisiminkite Henrio Arnaudo (Henri Arnaud) ir jo vadovaujamos valdiečių grupuotės tikėjimą.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALAIMINTA VILTIS – GERESNĖ VILTIS

Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo – ir įvedama geresnė viltis, kuria priartėjame prie Dievo. (Laiškas hebrajams 7, 19) Vieną gražią vasaros dieną tėvas ir jo devynerių metų dukra maudėsi vandenyne. Jie kurį laiką taškėsi bangose, kai staiga su nesuvokiama jėga pradėjo kilti vanduo. Jis greitai nunešė mergaitę tolyn į vandenyną. Tėvas nebegalėjo jos pasiekti.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAVOJINGA ILIUZIJA

Kaip debesis pamažu nyksta ir praeina, taip žengiantis žemyn į šeolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįš, jo namai daugiau jo nebepažins. (Jobo knyga 7, 9–10) XX amžiaus septintajame dešimtmetyje Džeimsas Paikas (James Pike), Niujorko episkopalinis vyskupas, nuspren­dė, jog gali bendrauti su mirusiais. Po savo sūnaus Džimio savižudybės jis niekaip negalėjo nurimti, ir jam…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRISIIMKITE ATSAKOMYBĘ

Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs – gera ar bloga. (Antras laiškas korintiečiams 5, 10) Savo bažnyčios vaikų darželyje Bilis buvo keturmetis siaubūnas. Jis stumdydavo kitus mažylius, parversdavo juos ant žemės, spardydavo ir apskritai versdavo viską aukštyn kojomis. Kartą auklėtoja jo paklausė: „Bili,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS ATGAIVINA MANO GYVASTĮ

Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui. (Psalmynas 23, 3) Mano kabineto durys staiga plačiai atsivėrė. Į vidų įsiveržė griežto veido jaunuolis netvarkinga barzda. Išsigandęs, kad jis mane užpuls, žingtelėjau atatupstas. Tarp mudviejų įsiterpė mano vertėjas į rusų kalbą. Įsiveržėlis pradėjo mojuoti rankomis ir rusiškai kažką gyvai kalbėti. 1992 metų…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTYKLOS RAMYBĖ

Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobsčio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun. (Laiškas heb­rajams 6, 18–19) Prieš kelerius metus medikai išsiaiškino streso poveikį centrinei nervų sistemai. Jie uždarė garde ėriuką ir apsu­po jį elektros šoką sukeliančiais prietaisais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

SAUGOMI SUNKIĄ AKIMIRKĄ

Mylėkite VIEŠPATĮ, visi Jo ištikimieji! VIEŠPATS saugo ištikimuosius. (Psalmynas 31, 24) Pareigūnai rado jauną jūrininką Geritą Kornelį (Gerrit Corneliss) dirbantį baržoje. Nusivedę į miesto rotušę, jie jį apklausė ir liepė atsisakyti savo tikėjimo Naujuoju Testamentu. Geritas nesutiko. Jis neteiksiantis jiems informacijos, kuri padėtų areštuoti jo draugus tikinčiuosius. Jis buvo suriš­tas, pakabintas ant rankų ir taip…

Skaityti daugiauLong right arrow

POILSIS DARBOHOLIKAMS

Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokyki­tės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. (Evangelija pagal Matą 11, 28–29) Henris sparčiai kopė į pačią Čikagos verslo pasaulio viršūnę. Jis prekiavo nekilnojamu turtu miesto centre ir…

Skaityti daugiauLong right arrow