Artinantis prie Pažadėtosios žemės

Artinantis prie Pažadėtosios žemės

I dalis Praėjo tik keleri metai nuo tada, kai pradėjau šią nuostabią naują kelionę, ir, žinoma, kiekviena diena man yra augimo procesas. Aš vis dar turiu grumtis, kaip ir visi kiti, – ir kartais suklumpu. Supratau, kad turiu daug daugiau nuodėmių nei kad maniau! Bet taip pat supratau, kad Dievas gali suteikti man pergalę, jei…

Skaityti daugiauLong right arrow

Atrandant Evangelijos galią

II dalis Laimė, kai Dievas atveria mums akis, kad pamatytume tikrąją savo širdies būseną, Jis pasiūlo viltį. „Viešpats sako: ‘Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet Aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna.’“ (Izaijo 1, 18) Sėdėjau su Biblija rankose, galvodama apie…

Skaityti daugiauLong right arrow

Atrandant Evangelijos galią

I dalis Kai mano planai vykti į misiją Peru suiro, mano draugė Paula, Loma Lindos universiteto odontologijos fakulteto studentė, paklausė, ar nenorėčiau kartu su Loma Lindos medicinos komanda vykti į misionierišką kelionę Bangladeše. Tai buvo paskutinės minutės pasiūlymas, nes jie ruošėsi iškeliauti jau po dviejų savaičių, bet jiems trūko slaugių, o aš ir buvau slaugė.…

Skaityti daugiauLong right arrow

Mano istorija: Kelionė Pažadėtosios žemės link

II dalis Palyginti su šiais pasakojimais, mano liudijimas gali pasirodyti nuobodus. Aš neužaugau ant scenos, negrojau roko, negyvenau oloje ir nevartojau narkotikų. Man nereikėjo rūpintis, kaip nuraminti savo protėvių dvasias, manęs nebandė nunuodyti pavydūs giminaičiai. Užuot jaunystėje mėginusi išsisukti nuo kulkų ir gresiančios mirties, aš užaugau šiuolaikinių Vakarų vangioje Septintosios dienos adventistų bažnyčioje; turtingoje, gausioje…

Skaityti daugiauLong right arrow

Mano istorija: Kelionė Pažadėtosios žemės link

I dalis „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ (Jono 10, 10) Augdama aš pavydėjau dvasinės energijos, užsidegimo ir sėk­mės, kurias mačiau gyvenime tų, kurie iš netikėjimo atsivertė į krikščionybę. Skaitydama jų gyvenimo istorijas, klausdavau savęs: „Kodėl mes negalime taip džiūgauti dėl Dievo ir tiesos?“ Dagas Batčeloras (Doug Batchelor) jaunystėje buvo nuklydęs…

Skaityti daugiauLong right arrow

Pažinti Dievą asmeniškai

Daugelis tikinčiųjų šiandien pažįsta tik savo tėvų arba jų Bažnyčios Dievą. Todėl jie šlovina Jį formaliai, sekdami aplinkinių pavyzdžiu, bet patys niekada nesusipažįsta su Dievu kaip su draugu. Taip, mes tikime, kad Dievas yra mūsų Bažnyčios Dievas ir kad Jis turėtų būti mūsų šeimos Dievu. Bet pirmiausia Jis turi būtų mano Dievas. Mielas drauge, ar…

Skaityti daugiauLong right arrow

Šventosios Dvasios įkvėpta malda

Šventajame Rašte skaitant nuostabius pasakojimus apie atsakytas maldas, labiausiai stebina pasakojimai apie iškovotas neįmanomas pergales, užimtas teritorijas, iš tamsos ir vergijos išlaisvintus žmones ir galingai vykdomą Dievo darbą. Toks buvo pagrindinis Dievo noras bibliniais laikais, toks pat jis ir šiandien. Taigi norint, kad į mūsų maldą būtų atsakyta kaip ir senųjų laikų žmonėms, labai svarbu…

Skaityti daugiauLong right arrow

Ką reiškia būti Dievo draugu

II dalis Dievas nori turėti tokius santykius su mumis ir šiandien. Jis ieško užtarėjų, tokių kaip Abraomas ir Mozė, kurie atsistotų spragoje tarp Jo ir žmonių, kad Jam nereikėtų sunaikinti žemės. Dievas ieško žmonių, kurie trokštų pažinti Jį taip artimai, kad Jis galėtų vadinti juos savo draugais, patikėtų jiems savo širdį ir kviestų juos melsti…

Skaityti daugiauLong right arrow

Ką reiškia būti Dievo draugu

I dalis Viena yra sakyti, kad Dievas yra mūsų draugas. Bet visai kas kita yra Jam pasakyti, kad mes esame Jo draugai! Jei esame Jo draugai, vadinasi, Jis žino, kad Jį mylime ir Jis gali patikėti mums savo širdies paslaptis. Taip buvo su Abraomu. Jo santykiai su Dievu nebuvo tylūs, asmeniški. Abraomas visame krašte buvo…

Skaityti daugiauLong right arrow

Vaikščiojimas su Dievu maldoje

II dalis Dievas nėra koks nors džinas danguje, kuriam mes pateikiame savo dangišką pirkinių sąrašą arba Tas, į kurį kreipiamės, tik ištikus krizei. Jis turi būti mūsų Draugas, kas dieną vaikštantis su mumis ir kalbantis su mumis. Nesvarbu, kur esame ar ką darome, mūsų širdys turi būti nuolat atgręžtos į Jį. Knygoje „Kelias pas Kristų“…

Skaityti daugiauLong right arrow

Vaikščiojimas su Dievu maldoje

I dalis Taip išsipildė Rašto posakis: „Abraomas patikėjo Dievu, ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu.“ (Jokūbo 2, 23) Mes su Valerija esame geriausios draugės maždaug nuo septynerių metų. Mes ne tik kartu užaugome, bet ir suaugusios kurį laiką gyvenome kartu, keliavome, dalyvavome misionieriškoje veikloje, kartu juokėmės ir kartu verkėme. Mudvi…

Skaityti daugiauLong right arrow

Didysis paradigmos pasikeitimas

II dalis Paradigma yra visuma teorinių ir metodologinių prielaidų, mąstymo būdų, kuriais remiasi tam tikra grupė. Kaip adventistai, mes laikomės tam tikros paradigmos, susijusios su tikėjimu, Evangelija, biblinėmis pamatinėmis tikėjimo tiesomis, evangelizacija ir gyvenimo būdu, – visa tai mes pagrindžiame Dievo Žodžiu. Bet ar mūsų paradigma nebuvo iškreipta kultūros, kurioje šiandien gyvename? Mes praradome daug…

Skaityti daugiauLong right arrow

Naujas žvilgsnis į „jei tokia Tavo valia“ maldas

II dalis Svarbu ne impulsyvumas maldoje, o tvirtas biblinių žinių pagrindas. Tai reiškia, jog mes meldžiamės pagal Dievo valią, kuri yra apreikšta Jo Žodyje. Elena Vait sako mums: „Žmogus, veikiantis pagal Dievo planą, melsis taip: ‘Tegul šios dienos mano darbas paliudija kenčiančiai žmonijai, kad Izraelyje yra Dievas ir kad aš esu Tavo tarnas. Tegul tampa…

Skaityti daugiauLong right arrow

Didysis paradigmos pasikeitimas

Taip kalba Viešpats: „Stokitės ant kryžkelių ir pasižval­gykite! Pasiklauskite senovės takų, kur yra gerasis kelias! Eikite juo ir rasite ramybę.“ (Jeremijo 6, 16) Biblijoje randame daugybę nuostabių pasakojimų apie atsakytas maldas. Šventajame Rašte yra tiek daug stulbinamų stebuklų, kad nenuostabu, jog daug šiuolaikinių mokslininkų ir mąstytojų netikėdami šaiposi iš jų. Ar esame matę iš dangaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

Pagal mūsų gebėjimą tikėti

Knygoje „Su meile iš Dangaus“ sakoma: „Šventoji Dvasia suteikiama tik tiems, kurie nuolankiai laukia Dievo, kurie tikisi Jo vedimo ir malonės. Dievo jėga laukia, kol bus jiems reikalinga ir jų priimama. Šis pažadėtasis palaiminimas, gaunamas per tikėjimą, atneša visus kitus palaiminimus. Jis suteikiamas iš Kristaus malonės turtų, ir Jėzus yra pasirengęs aprūpinti kiekvieną sielą pagal…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dangus – ne riba

Kaip sustiprinti mūsų gebėjimą tikėti II dalis Pradedant geriau suprasti, kokiam didingam Dievui tarnaujame, norisi atkartoti karaliaus Dovydo šūksnį: „Kai pažvelgiu į Tavo dangų, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu pritvirtinai, kas tas žmogus, kad jį atmeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi?“ (Psalmė 8, 4–5)Nors mums ir sunkiai suvokiamas, Dievas, savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dangus – ne riba

Kaip sustiprinti mūsų gebėjimą tikėti I dalis Juk Mano mintys – ne jūsų mintys, o Mano keliai – ne jūsų keliai, – tai Viešpaties žodis. – Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip Mano keliai viršija jūsų kelius ir Mano mintys – jūsų mintis. (Izaijo 55, 8–9) Vaikystėje labai mėgau su savo pusbroliais ir pusseserėmis stovyklauti…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠDRĮSK PRAŠYTI DAUGIAU

Pratarmė II dalis Mes gyvename paskutinėmis šios žemės istorijos dienomis, tad jeigu Evangelija pasklis po visą pasaulį ir Jėzus sugrįš, gyvenimas jau negali būti toks, koks buvo iki šiol. Mums reikia daug gilesnio dvasinio patyrimo, nei iki šiol manėme galintys turėti. Mums reikia daug gilesnio maldos gyvenimo. Turime labiau pasitikėti Dievo Žodžiu. Dabar mes pasitenkiname…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠDRĮSK PRAŠYTI DAUGIAU

Pratarmė I dalis Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti. (Mato 5, 6) Jei pasakyčiau jums, kad yra dangiškasis raktas sėkmingam gyvenimui ir tarnavimui, ar imtumėte jo ieškoti? Jei pasakyčiau, kad jis daug vertingesnis už visus išteklius, kuriais naudojasi karaliai ir teisėjai, ar norėtumėte jo? Jei pasakyčiau, kad šis raktas atrakins visiškai naują gyvenimo…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISUOMET DŽIAUKITĖS

Visuomet džiaukitės […]. Visomis aplinkybėmis dėkokite. (Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5, 16–17) Dėkinga širdis sukelia teigiamas emocijas. Šios teigiamos emocijos paskatina organizme sveikatai naudingų che­minių medžiagų gaminimąsi. Net kalėjime apaštalas Paulius spinduliavo dėkingumo dvasią. Jis žinojo, kad Dievas, kuris visada viską kontroliuoja, sustiprins jį viltimi. Štai amžinoji tiesa, kuria apaštalas dalijasi su mumis iš Romos kalėjimo:…

Skaityti daugiauLong right arrow