PASITIKĖKITE NE KREDITINE, O DIEVU

PASITIKĖKITE NE KREDITINE, O DIEVU

Gerbk VIEŠPATĮ viskuo, ką turi, visomis savo derliaus pirmienomis. (Patarlių knyga 3, 9) Skotą ir Keitę Nelson (Scott ir Kathy Nelson) prieš kurį laiką slėgė labai didelė skola. Kaip ir daugeliui šeimų, ši skola jiems susikaupė kone nejučia. Tačiau priešingai daugeliui porų, Nelsonai rado būdą, kaip išsivaduoti iš šios skolos, ir greitai jie taip ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

AR GIRDITE BALSUS?

Kas tik brangina tiesą, klauso Mano balso. (Evangelija pagal Joną 18, 37) Pastorius Bobas Oltofas dirba psichologu Tauzend Oukse, Kalifornijoje. Bobas pasakojo nuostabią istoriją apie mo­terį, iš praeities atsinešusią gilius randus. „Kartą į mano biurą atėjo depresijos prislėgta moteris. Kuo daugiau su ja kalbėjausi, tuo labiau man darėsi aišku, kaip giliai ji įklimpusi praeity. Truputį…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIENA, KAI BAIGIASI KARAS

Jie kovos su Avinėliu, bet Avinėlis juos nugalės, nes Jis yra viešpačių Viešpats ir karalių Karalius, ir su Juo visi pa­šauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. (Apreiškimas Jonui 17, 14) Vokietis eilinis Hansas visada prisimins, kuo jam baigėsi toji Antrojo pasaulinio karo diena Vakarų fronte. Tai bu­vo 1944 metų birželio šeštoji. Hansas jau kelerius metus kariavo Hitlerio…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽMOGUS – ATSAKYMAS

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. (Jokūbo laiškas 1, 5) Sesilis Adamsas (Cecil Adams) yra tikras „žmogus-atsakymas“. Jis atsako į skaitytojų klausimus laikraščio skiltyje „Tiksli informacija“. Sesilis sugeba išsamiai išgvildenti įvairiausias paslaptis. Pavyzdžiui, kažkas paklausė: „Kada mano automobilis taupiau naudos dujas – kai…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŽINTI DIEVĄ

II DALIS Tepatinka Jam mano malda, nes aš džiūgauju VIEŠPATYJE. (Psalmynas 104, 34) Yra toks pasakojimas apie pagyvenusį europietį, kuris XIX amžiaus pabaigoje pirmą kartą atvyko į Ameriką. Kai gana ilgokai čia pabuvojęs jis grįžo namo, draugai ėmė klausinėti, kas jam paliko didžiausią įspūdį. Juos apstulbino jo neįprastas atsakymas: „Amerikiečiai vis skuba, skuba, skuba. Jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŽINTI DIEVĄ

I DALIS O amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. (Evangelija pagal Joną 17, 3) Amžinojo gyvenimo esmė yra pažinti Dievą. Tikrasis amžinybės džiaugsmas – tai ne dvaro statyba, o santykių formavimas. Bendrystė su Dievu yra giliausias ir labiausiai patenkinantis ryšys. Dievas trokšta artimai bendrauti su mumis.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASAKYKITE SAU TIESĄ

Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima dan­guje. (Laiškas efeziečiams 1, 3) Vesdamas evangelistines laidas „Parašyta“ San Paule, Brazilijoje, aš sutikau moterį, vardu Ana. Ji buvo įsitikinusi, kad jos gyvenimas nieko vertas. Tai buvo graži, inteligentiška ir mėgstanti bendrauti, tačiau be galo prislėgta moteris. Sulaukusi dvidešimt trečiojo gimtadienio,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JO MEILĖ SUGERIA MŪSŲ SKAUSMĄ

Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė Savo gyvybę. (Jono pirmas laiškas 3, 16) Vienas jaunuolis, vardu Donas, linksmai leido savo dienas. Bent jau taip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Jis neatsigynė gražių merginų. Kiti vyrai žvelgė į jį su pavydu. Tačiau viduje Donas jautėsi nelaimingas. Jo širdis tiesiog plyšo. Jis turėjo tiesiog…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATVIROS ŠIRDYS SVEIKSTA

Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums tapo erdvi. (Antras laiškas korintiečiams 6, 11) Vieną dieną Prūsijos karalius Fridrichas II apsilankė Berlyno kalėjime. Kaliniai vienas per kitą ėmė karštai protes­tuoti, tvirtindami esą nekalti. Kiekvienas teigė esąs neteisingai apkaltintas. Tik vienas kalinys tylėjo. Taigi Fridrichas jo paklausė: „Ei tu! Kodėl tu čia?“ „Už ginkluotą…

Skaityti daugiauLong right arrow

SABATA IR SAVO VERTĖS PAJUTIMAS

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) Apie tuos siaubingus laikus, kai begalė žmonių buvo siunčiami į nacistines koncentracijos stovyklas, pasakojama tokia istorija. Vienos iš tokių mirties stovyklų geležinkelio stotyje esesininkai mėgino atskirti tvirto sudėjimo vyrą nuo moters su vaikais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

MAGIJA PRIEŠ ŽODĮ

Nes Tavo pažadas mane gaivina. (Psalmynas 119, 50) Karina Vinterburn (Karen Winterburn) buvo labai neteisingai įsitikinusi, kad viskas, kas yra antgamtiška, turi būti gerai. Paauglystėje ji įdėmiai studijavo Bibliją. Tačiau vėliau Karina pradėjo domėtis okultizmu. Aplinkiniai jau kalbė­davo, kad tai jos dvasinės kelionės dalis. Tai atrodė gana romantiška. Ji pasinėrė į visiškai naują pasaulį. Ilgainiui…

Skaityti daugiauLong right arrow

KOVA SU MIRTIMI

Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis: Pergalė sunaikino mirtį! (Pirmas laiškas korintiečiams 15, 54) Aktorė Kerė Kolman (Kari Coleman) įvairiuose renginiuose pretendavo būti sielos mediumu. Ji įvaldė tam tikras technikas ir praktikavo skaitymą vaidmenimis. Po pasirodymo Kerė sakydavo: „Negaliu patikėti, kokie pažeidžiami pasidaro žmonės. Tai…

Skaityti daugiauLong right arrow

MATYTI DIEVO AKIMIS

Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. (Evangelija pagal Matą 13, 16) Naujasis Testamentas mus ragina ir ragina pažvelgti į žmones Dievo akimis. Mes esame kviečiami naujai išvysti žmones. Apaštalas Paulius tai patvirtina Antrame laiške korintiečiams, penktame skyriuje. Jis rašo apie Jėzų, mirštantį už visą pasaulį ir už kiekvieną žmogų (14—15…

Skaityti daugiauLong right arrow

MALONĖS AKYS

Idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks Jo šventųjų garbingo paveldo turtas. (Laiškas efeziečiams 1, 18) 1999 metų rudenį vykęs aukcionas atkreipė žiniasklaidos dėmesį. Tą įvykį aprašė Los Andželo „Taims“. Tai nebuvo klasikinis papuošalų, sportinių automobilių ar senų muzikos įrašų aukcionas. Tai buvo aštuonių pasaulio žaviausių…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEBŪNA LAISVĖ!

Pasiuntė mane […] skelbti belaisviams laisvę. (Izaijo pranašystė 61,1) Vieną šaltą 1832 metų vasario dieną jaunas teologijos studentas ilsėjosi savo miegamajame Andoverio seminarijoje, Masačiusetse. Samuelis Francis Smitas (Samuel Francis Smith) vartė pluoštą vokiškų vaikiškų giesmių, kurias buvo gavęs iš savo draugo, garsaus giesmių kūrėjo ir kompozitoriaus Lovelio Masono (Lowell Mason). Vakaruose jau lei­dosi saulė, nudažydama…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEN STOVĖJO AVINĖLIS

Jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimo neįrašyti nužudytojo Avinėlio gyvenimo kny­goje. (Apreiškimas Jonui 13, 8) Istorija iš ankstyvosios Džeimstouno gyvenvietės sukuria gražų paveikslą apie malonę. Tai istorija apie Pokahontą ir Džoną Smitą (John Smith) – tikra istorija. Įtampa tarp kolonistų ir tame krašte gyvenusių indėnų vis augo. Džonas Smitas, drąsus…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽAIZDŲ GYDYMAS

Grąžinsiu tau sveikatą, tavo žaizdas užgydysiu. (Jeremijo pranašystė 30, 17) Haroldas Hjudžas (Harold Hughes) niekada per daug nesirūpino savo dviem mažametėm mergaitėm. Ir dėl pačių įprasčiausių priežasčių. Beveik visą jo laiką užimdavo verslas. Jeigu jis niekur nekeliaudavo, tada dažniausia links­mindavosi su verslo kolegomis. Tačiau viena problema ypač atribojo Haroldą nuo jo šeimos – ir fiziškai,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS NIEKADA PRO MUS NEPRAEINA

O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. (Evangelija pagal Luką 10, 33) Vienoje iš savo skilčių Ana Landers papasakojo įdomią istoriją. Kartą žmogui sugedo mašina, ir jis 11 valandų prie Vesterno miesto laukė, kol kas nors sustos ir jam padės. Tas žmogus buvo vos per kelis kilometrus nuo miesto, kai užgeso jo automobilio variklis. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRANAŠIŠKA DIEVO DOVANA

Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. (Pirmas laiškas korintiečiams 1, 7) Adventistų judėjimo pradžioje vienas populiarus protestantų pamokslininkas uždavė Džeimsui Vaitui (James Wait) klausimą: „Nejaugi jūs, adventistai, netikite Biblija ir vien tiktai Biblija? Jei tikite, tai kodėl savo bažnyčioje turite va­dinamąją pranašę?“ Džeimsas Vaitas atsakė: „Mes, adventistai, priimame visą…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVIŠKAI IŠPRANAŠAUTA AKIMIRKA

Kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. (Apreiškimas Jonui 12, 17) Bechuanalendo (Pietų Afrika) dykumos platybėse gyveno žmogus, vardu Sukuba. Šis klajoklių tautos atstovas gy­veno atsiskyrėlio gyvenimą. Vieną žiemos vakarą jis įšliaužė į savo pastogę ir pasiruošė ilsėtis. Staiga vakaras nušvito kaip skaisčiausia diena. Priešais Sukubą pasirodė spinduliuojanti būtybė, kuri liepė jam susirasti „Knygos…

Skaityti daugiauLong right arrow