TIESOS ŠAUKLIAI I DALIS

Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.(Jeremijo pranašystė 29, 13)

Vaikystėje lankydamas šv. Patriko mokyklą Norviče, Konektikute, aš dar nežinojau, kad Airijos Patrikas padėjo sabatos šventimo pagrindus Britų salose.

Šis penkioliktojo amžiaus jaunuolis Romos provincijoje, Galijoje, išgirdo skelbiant Kristaus Evangeliją. Patrikas priėmė ją kaip Dievo tiesą ir veikiai pajuto pašaukimą skelbti šią gerąją naujieną Airijoje, kur jis buvo praleidęs ke­letą metų kaip vergas.

Galingas Patriko pamokslavimas paskatino tūkstančius nulenkti kelius priešais Viešpatį, Jėzų Kristų. Tarp pasi­krikštijusių buvo karaliaus Nialo palikuonis Kolumba (Columba), kuris tapo dar vienu didžiuoju krikščionybės pio­nieriumi. Kaip ir Patrikas, Kolumba laikė Bibliją vieninteliu tikėjimo pagrindu ir akcentavo palaimą paklusti Dešimčiai Įsakymų, kuriuos jis vadino „Kristaus Įstatymu“.

Maždaug 563 metais po. Kr. Kolumba nuplaukė į mažą Jonos salą netoli Britų krantų. Ten jis įsteigė krikščionišką mokyklą ir misionierių centrą. Jonos misionieriai galingai skelbė Dievo Žodį visose Britų salose.

Be to, Kolumba padarė labai įdomią išvadą: kad besąlygiška sąjunga su Dievo Žodžiu reiškia, jog jis turi švęsti Biblijos sabatą. Gulėdamas mirties patale, Kolumba pasakė: „Ši diena man iš tikrųjų yra sabata, nes tai paskutinioji mano šio sunkaus gyvenimo diena. Po visų savo darbų aš šiandien švenčiu sabatą.“

O dabar paskaitykite, ką istorikas Andrius Langas (Andrew Lang) parašė apie Kolumbos ir Patriko įkurtą keltų bažnyčią: „Sekmadienį jie dirbo, o šeštadienį šventė kaip sabatą“.

Per visą istoriją tai vienur, tai kitur atsirasdavo krikščionių, kurie švęsdavo biblinę sabatą. Atidžiai studijuodami Bibliją, jie suprasdavo, kuri diena iš tikrųjų yra Dievo šventa diena. Šiai tikinčiųjų grupei tinka Dovydo žodžiai: „Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi Tavęs, Dieve“ (Psalmynas 42, 2).

Tuos, kurie nuoširdžiai gilinasi į Jo Žodį, Dievas laimina brangiais tiesos deimantais. Sabata – nesutepta tiesa, kuri visais amžiais buvo atskleidžiama Biblijos tyrinėtojų. Ši tiesa brangiai kainavo. Daugelis buvo kankinami, mušami, įkalinami ir pasmerkiami mirčiai už savo ištikimybę sabatos Viešpačiui. Mes, kaip sabatos šventėjai, stovime palaikomi tokių tikėjimo galiūnų, kaip Patrikas ir Kolumba. Istorijos puslapiuose jie paliko pasišventimo pavyzdį, kuriuo naudinga sekti ir šiandien.

Markas Finlis