10 DIENA DIEVO ŽMONĖS, LIKUTIS IR MALDA

„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“(Apreiškimo 14, 12)
Galutinis tikslas

Trijų angelų žinia turi vieną pagrindinį tikslą: paruoši žmones Jėzaus antrajam atėjimui. Ši Dievo įkvėpta žinia pasiekia kulminaciją Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 14, 12), kai Jonas paaiškina galutinį Dangaus siųstos pabaigos laiko žinios supratimo ir priėmimo rezultatą. Apaštalas teigia, kad ši žinia išugdys žmones, apie kuriuos galima parašyti „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apreiškimo 14, 12)

Žodis „kantrybė“ gali būti verčiamas kaip „ištvermė“. Jo malone, Dievo tauta ištvers paskutinių dienų išbandymus ir taps nugalėtojais. Jie susidurs su žvėries įniršiu ir nenusigręš nuo savo sąžinės įsitikinimų. Nors jie negalės pirkti ar parduoti ir dėl Kristaus susidurs su persekiojimu, įkalinimu ir pačia mirtimi, jie paklus Jo įsakymams. Jų nebus įmanoma priversti išsižadėti savo ištikimybės Kristui. Paskutinę Žemės valandą jie gyvens malonės kupiną, Kristų išaukštinantį, paklusnų gyvenimą nuodėmingame, maištingame, nepaklusniame pasaulyje.


Jėzaus tikėjimas

Apreiškimo knygoje (14, 12) yra dar kai kas žavingo. Šie paskutiniųjų laikų tikintieji ne tik turi tikėjimą Jėzumi, bet ir Jėzaus tikėjimą. Jėzaus tikėjimas yra ta pati tikėjimo Dievu savybė, kurią Jėzus turėjo ant kryžiaus. Kai Jėzus kabojo ant kryžiaus, prisiimdamas kaltę, gėdą ir pasmerkimą už žmonijos nuodėmes, Jis jautėsi taip, lyg Dievas Jį būtų palikęs. Nuodėmės baisumas buvo toks milžiniškas, kad Jėzus jautėsi Dievo apleistas. Štai kodėl Jis garsiai sušuko: „Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl Mane apleidai?!“ (Mato 27, 46). Ar Dievas Jį apleido? Tikrai ne! Jo tėviškos akys žvelgė į kryžių visą tą laiką. Jo kupina meilės širdis plyšo jausdama tą pačią kančią, kurią jautė Kristus. Negalėdamas to matyti, Jėzus neprarado pasitikėjimo. Jo tikėjimas pranoko tai, kas vyko aplink Jį. Štai kodėl Jo paskutiniai žodžiai buvo: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią.“ (Luko 23, 46)

Pagal Apreiškimo knygos pranašystes, prieš pat Jėzaus sugrįžimą, kai viskas aplinkui atrodys yra nusistatę prieš juos, Dievo tautai, kaip ir anksčiau, vėl reikės pasitikėti. Kas juos ves per šį išbandymų laikotarpį? Tai yra „Jėzaus tikėjimas“. Kaip ugdome šį Jėzaus tikėjimą? Visų pirma, kaip išgelbėjimas yra dovana, taip ir tikėjimas yra dovana, kurią Dievas įdeda į mūsų širdis ir kuri auga, kai ją naudojame (žr. Rom 12, 3–8). Kai patiriame sunkumus ir iš visų jėgų laikomės Dievo pažadų, mūsų tikėjimas auga. Kai prisotiname savo mintis Dievo Žodžiu, mūsų tikėjimas auga (žr. Rom 10, 17). Kai pripažįstame savo tikėjimo stoką ir nuoširdžiai meldžiame, kad Dievas sustiprintų mūsų tikėjimą, jis auga (žr. Lk 17, 5).

Šiandien maldos metu prašykime Dievą, kad Jis mums suteiktų ištvermės susidūrus su gyvenimo išbandymais. Melskime, kad Jis suteiktų mums jėgų paklusti Jo valiai visose mūsų gyvenimo srityse ir prašykime Dangaus, kad suteiktų mums daugiau tikėjimo, kad „Jėzaus tikėjimas“ užpildytų mūsų gyvenimą ir paruoštų mus galutiniams Žemės istorijos sukrėtimams. Tada, vieną dieną, gyvensime su Jėzumi visą amžinybę!

Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimo 14, 12

„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“

Štai ištvermė šventųjų

Viešpatie, mes ilgai laukėme Tavo sugrįžimo. Mes taip pat žinome, kad Tavo pasirinktas laikas yra tobulas ir kad Tu žinai, kas yra mums geriausia. Ačiū Tau, kad Šventoji Dvasia gyvena mumyse ir ugdo mūsų kantrybę bei ištvermę. Parodyk mums, kaip tinkamai išnaudoti Tavo garbei laiką, kurio mes vis dar turime. Kai mes patirsime išbandymus ir vargus, mes guosimės žinodami, kad Tu suteiki jėgų ir dieviškos kantrybės.
Kurie laikosi Dievo įsakymų

Tavo valia, Dieve, yra meilė. Meilė Tau ir meilė kitiems. Meilė, apreikšta Dievo Žodyje ir Jėzaus gyvenime. Aš džiūgauju žinodama (-s), kad Tu gali ir nori pakeisti mūsų maištingas širdis į širdis, derančias ir plakančias vienu ritmu su didžiu meilės įstatymu.

Ir Jėzaus tikėjimo

Aš esu apstulbęs (-usi) Jėzaus parodytu tikėjimu ir ištikimybe šioje žemėje, ypač Jo mirtimi ant kryžiaus. Kad ir koks didelis Jo pasitikėjimas Tėvu buvo pavyzdžiu mums, Jis to taip nepalieka. Jis suteikia galimybę visiems, kurie tiki, išsiugdyti tą pačią tikėjimo savybę. Jėzau, prašau, kasdien vis labiau stiprink mūsų tikėjimą. Mes atsiduodame Tau, mūsų brangus, ištikimas Gelbėtojau.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeninių nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius rūpesčius ir priimant sprendimus.

Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių, regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.

Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių, jų šeimų ir kaimynų poreikius.

Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu arba giedojimu.


Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Klajojau, Dieve, nevilty“ („Edeno aidai“, Nr. 13)

· „Būk man vadu, o Valdove širdžių“ („Edeno aidai“, Nr. 44)

· „Kalbėki, Jėzau, širdžiai“ („Edeno aidai“, Nr. 75)

· „Dar trupučio reiks kantrybės“ („Edeno aidai“, Nr. 129)

· „Yra pasaulyje viena vieta“ („Edeno aidai“, Nr. 185 A)

· „Mūsų laukia Tėvynė dangaus“ („Edeno aidai“, Nr. 211)

· „Nuostabus manęs laukia Dangus“ („Edeno aidai“, Nr. 212 A)