10 DIENA SIEKIME ATSINAUJINIMO DRAUGE

„Ne galybe, ne jėga, bet Mano Dvasia, – skelbia Galybių Viešpats.“ (Zacharijaus 4, 6)

Ką toliau daryti? Trys dvasinio „perkrovimo“ žingsniai

Ar norite patirti dvasinį atsinaujinimą drauge su broliais ir sesėmis Bažnyčioje? Mes siūlome planą, kuris jau padėjo dvasiškai atsinaujinti ir sugrąžino viltį bendruomenėms Vokietijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Tadžikistane ir JAV. Kai žmonės atsiduoda Jėzui ir meldžia Šventosios Dvasios palaiminimo, atsinaujinimas gali prasidėti bet kur – ir netgi šalyse, kuriose vyrauja tarybinė pasaulėžiūra. Pasimelskite, kad šiais metais jūsų bendruomenė arba maldos grupelė išgyventų dvasinį „perkrovimą“. Sudarykite planą, pakvieskite kitus į pagalbą ir paskirkite šio plano vykdymo laiką. Jums gali tekti pakeisti savo mintis dabartinės bendruomenės poreikiams. Norime iliustruoti tai Dekuterio miesto (Alabamos valstija, JAV) pavyzdžiu:

  1. „Perkrovimas“

Skirkite kelias savaites arba mėnesius nuoširdžiai, tikslingai maldai, prašydami Šventosios Dvasios. Tuo pačiu tyrinėkite Šventąjį Raštą ir galbūt pasirinktą nedidelę dvasinę knygą.

Ruošdamiesi evangeliniam renginiui, Dekuterio miesto Bažnyčios nariai ėmė kartu melstis kiekvienos sabatos rytą po pusvalandį. Bendruomenė išplatino patarimus apie maldos svarbą, kai meldžiantis prašoma atsinaujinimo ir Šventosios Dvasios veikimo. Dvi sabatas vyko video seminaras, kurio metu buvo pasakojama apie Šventąją Dvasią. Pasibaigus seminarui, tikintiesiems buvo padalyta nedidelė knyga apie dvasinį atsinaujinimą. Buvo paprašyta perskaityti knygą per kitas šešias savaites (buvo parinkta knyga „Žingsniai asmeninio atsinaujinimo link‚ („Steps to Personal Revival“)). Galima pasirinkti „Kelias pas Kristų“ arba sabatos Biblijos tyrinėjimo pamokas. Vėliau, po Dešimties maldos dienų, tikintieji meldė, kad jie atsinaujintų ir būtų kupini Šventosios Dvasios. Po to jie šventė maldos ir padėkos Dievui sabatą.

  • Asmeninių santykių „perkrovimas“

Melskitės už penkis žmones, kurie dar negirdėjo gerosios žinios. Vėliau susisiekite su jais, užmegzkite nuoširdžius, draugiškus santykius. Per tą laiką jums gali prireikti perskaityti ne vieną knygą apie maldą ir dvasinį atsinaujinimą. Įvertinkite galimybę drauge (po du) skaityti šią knygą siekiant palaikyti vienas kitą ir geriau suprasti turinį.

Antrojo etapo metu Dekuterio bažnyčios nariai grupelėmis po du pradėjo tyrinėti knygą „Keturiasdešimt dienų: maldos ir pasišventimas pasiruošiant Kristaus antrajam atėjimui“ (Dennis Edwin Smith. „40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming“). Ši patirtis paskatino žmones su didžiausiu džiaugsmu liudyti kitiems apie Jėzų. Kaip buvo pasiūlyta minėtoje knygoje, tikintieji pradėjo melstis už penkis pažįstamus žmones, kurie negirdėjo Evangelijos, arba už buvusius Bažnyčios narius. Vėliau buvo užmegztas ryšys su jais ir palaikomas bendravimas. 

Viso to dėka pas Dievą atėjo nauji nariai, kurie priėmė krikštą. Tai buvo palaima ir jiems, ir tiems, kurie meldėsi. Pagalvokite, jei iš dešimties Bažnyčios narių kiekvienas melstųsi ir bendrautų su penkiais žmonėmis, tai padėtų bendrauti su penkiasdešimčia žmonių. Bažnyčia galėtų augti! Po keturiasdešimties dienų jūs galėtumėte pakviesti žmones, už kuriuos meldėtės, į pamaldas. Vėliau vertėtų pakviesti kiekvieną jų prisijungti prie mažos grupelės (pagal poreikį, tai gali būti Bibliją tyrinėjančios, sveikatos temas studijuojančios, ruošiančios sporto renginius ar kitokios grupelės). Jūs galite pakviesti šiuos žmones į evangelinius susitikimus. Nepamirškite į renginius eiti kartu su savo draugais, tuo padėsite jiems jaustis kaip namuose.

  • Bendravimas

Kiekvienas Bažnyčios narys gali pakviesti į evangelinius renginius tuos, už kuriuos jis meldžiasi. Galima pasiūlyti tyrinėti Bibliją mažoje grupelėje arba asmeniškai. (Jei kas nors iš šių žmonių nėra pasiruošęs tyrinėti Bibliją, pakvieskite juos į mažą grupelę, kurioje jiems bus įdomu; tai gali būti sportas, sveika gyvensena, įvairūs užsiėmimai arba visuomeniniai renginiai.)

Pasibaigus evangeliniam renginiui, Dekuterio miesto Bažnyčios nariai patyrė dvasinį atsinaujinimą ir užmezgė tvirtus santykius su Jėzumi. Šventoji Dvasia atliko darbą pakviestųjų širdyse. Dešimt žmonių nutarė pasikrikštyti (dar penki pasikrikštijo vėliau.) Šie vaisiai liudija apie maldos galią!

Ką gali jūsų bendruomenė?

Pasimelskite kartu ir sukurkite planą savo bendruomenei. „Visas dangus dirba“ ir angelai trokšta bendradarbiauti su visais, kurie kuria planus, kad Kristaus atpirktos sielos išgirstų džiaugsmingą išgelbėjimo žinią. Angelai, tarnaujantys žmonėms, kurie turi paveldėti išgelbėjimą, kiekvienam šventajam sako: „Tau patikėtas darbas, kurį tu turi padaryti.“ (Elena Vait. „Testimonies for the Church“ t. 6, p. 433–434) „Eikite ir, atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio Gyvenimo žodžius.(Apaštalų darbų 5, 20)

Dievas siunčia jus į pasaulį, lydėdamas savo pažadais: „Tai, ką jūs planuojate, nepasieksite nei galinga kariuomene, nei kitokiomis žmogiškomis jėgomis. Tai padarys tik Mano Dvasia! Aš, galybių Viešpats Visagalis, jums tai pažadu.“ 

Malda Dievo Žodžiu

Jūsų planus atliks Šventoji Dvasia

„Tai, ką jūs planuojate, nepasieksite nei galinga kariuomene, nei kitokiomis žmogiškomis jėgomis. Tai padarys tik Mano Dvasia! Aš, galybių Viešpats Visagalis, jums tai pažadu.“ (Žr. Zacharijo 4, 6; šiuolaikiškos vokiečių Biblijos „The German Hoffnung fur Alle“ vert.)

Brangus Tėve, Tu sakai, kad sėkmės nepasieksime žmogiškomis jėgomis. Meldžiame, atleisk, kad mumyse nėra Šventosios Dvasios. Atgaivink mus, kad nebūtume abejingi kaip Laodikėjos bažnyčia. Pažadink mus, išgelbėk ir mus, ir mūsų artimuosius. Dėkojame Tau už pažadėtą amžinąjį džiaugsmą!