11. Augimas Kristuje

Mirdamas ant kryžiaus Jėzus triumfavo prieš blogio jėgas. Sugebėjęs nugalėti demonų dvasias savo žemiškosios tarnystės dienomis, Jis palaužė jų galią ir užtikrino jų neišvengiamą pasmerkimą. Jėzaus pergalė suteikia mums pergalę prieš blogio jėgas, kurios vis dar siekia kontroliuoti mus, kai gyvename su Juo ramybėje, džiaugsme ir Jo meilės užtikrintume. Dabar Šventoji Dvasia gyvena mumyse ir suteikia jėgų. Nuolatos pasišvęsdami Jėzui kaip mūsų Išgelbėtojui ir Viešpačiui, mes esame išlaisvinami nuo savo praeities nuodėmių naštos. Daugiau mes nebegyvename tamsoje, blogio jėgų baimėje, nežinomybėje ir savo praeities gyvenimo būdo beprasmybėje. Turėdami naują laisvę Jėzuje, mes esame pašaukti panašėti į Jo charakterį, kasdien bendraujant su Juo maldoje, skaitant Jo Žodį, mąstant apie Jį ir apie Jo vedimą, giedant šlovės giesmes, susirenkant bendram garbinimui ir dalyvaujant Bažnyčios misijoje. Mes taip pat esame pašaukti sekti Kristaus pavyzdžiu gailestingai tarnaujant žmonijos fizinėms, protinėms, socialinėms, emocinėms ir dvasinėms reikmėms. Kai atiduodame save meilės tarnystei tiems, kurie yra aplink mus, bei liudijame apie Jo išgelbėjimą, Jo nuolatinis buvimas su mumis per Dvasią paverčia kiekvieną akimirką ir kiekvieną užduotį dvasine patirtimi. (1 Met 29, 11; Ps 1, 1–2; Ps 23, 4; Ps 77, 12–13; Mt 20, 25–28; Mt 25, 31–46; Lk 10, 17–20; Jn 20, 21; Rom 8, 38–39; 2 Kor 3, 17–18; Gal 5, 22–25; Ef 5, 19–20; Ef  6, 12–18; Fil 3, 7–14; Kol 1, 13–14; Kol 2, 6.14–15; 1 Tes 5, 16–18.23; Hbr 10, 25; Jok 1, 27; 2 Pt 2, 9; 2 Pt 3, 18; 1 Jn 4, 4)