144 000

Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmones, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros (Apr 15, 2).

Žemiškosios istorijos pabaigoje bus žmonių, kurie pasieks per­galę prieš žvėrį ir jo jėgą. Taip pat jie laimės kovą prieš save pačius bei prieš bet kokią idėją, kuri mestų iššūkį Kūrėjui ar pa­keistų Jo laikus bei Įstatymą, prieš norą būti nepriklausomam nuo Dievo, prieš išdidumą ir egoizmą. Ateis laikas, ir jie stovės tarp tų, kurie bus ant stiklo jūros, tarp 144 000 ir giedos Mozės bei Avinėlio giesmę.

Ar jūs kada nors mąstėte, kas įeis į 144 000 skaičių? Tą mes jau žinome. Vienintelis sunkumas iškyla mėginant sužinoti, kas bus tie kiti žmonės, kurie ten stovės. Apreiškimo knygos problema ne 144 000. Sunkiau nustatyti, kas įeina į tą didžiulę daugybę, kurios niekas iš žmonių negalėjo suskaičiuoti. Apie šiuos žmo­nes pasakyta, jog jie yra ne tik nekalti, bet ir tyri. Tai mums primena laiškas romiečiams (8, 29). Apie kokį pavidalą ten kalbama? „O kuriuos Jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti pana­šius į Jo Sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių.“ Svarbu žinoti, kas yra žvėris, žvėries atvaizdas ir žvė­ries ženklas. Tačiau daug svarbiau būti įsitikinusiems, kad pažįs­tame Jėzų ir Jam leidžiame pakeisti mus į Jo pavidalą. Aš norėčiau, kad daugiau dėmesio skirtume tam, kad atitiktume Dievo Sūnaus paveikslą, o mažiau galvotume apie tą jėgą, kuri galvoja iškelti save aukščiau už Dievo sostą.

Ant stiklo jūros esantys žmonės ir giedantys Mozės bei Avinėlio giesmę, ant kaktų turės Dievo antspaudą. Ant jų kaktų Dievas užrašė savo vardą, nes jie priklauso Dievui. Didžiausias jų siekimas – sekti Avinėlį ten, kur tik Jis eina.

Būtina atminti, kad žmogus, kuris visą amžinybę seks Avinėlį kur Jis eina, pradeda sekti Jį jau čia, žemėje. Jėzaus sekėjai jau greitai bus Jo užantspauduoti ir galės Jį sekti visada.

Morisas L.Vendenas