17. Dvasinės dovanos ir tarnavimas

Visais laikais savo Bažnyčios narius Dievas apdovanojo dvasinėmis dovanomis, kad kiekvienas narys su meile jas naudotų vardan bendros Bažnyčios ir žmonijos gerovės. Dovanos, kurios duodamos per Šventosios Dvasios tarpininkavimą ir dalijamos kiekvienam nariui Jos nuožiūra, suteikia visus sugebėjimus ir tarnystes, kurių reikia bažnyčiai, kad ji galėtų atlikti Dievo jai pavestas funkcijas. Šios dovanos, anot Rašto, apima tokius tarnavimus, kaip tikėjimo, gydymo, pranašystės, skelbimo, mokymo, administravimo, sutaikymo, užuojautos ir pasiaukojančio tarnavimo bei dosnumo teikiant pagalbą ir padrąsinant žmones. Kai kurie nariai yra Dievo pašaukti ir Dvasios apdovanoti atlikti bažnyčioje pripažintas pastoriaus, evangelisto ir mokymo tarnystes, ypač reikalingas paruošti narius tarnavimui, auginti bažnyčią iki dvasinės brandos bei skatinti tikėjimo ir Dievo pažinimo vienybę. Kai nariai naudoja dvasines dovanas kaip ištikimi Dievo malonių prievaizdai, bažnyčia yra apsaugota nuo naikinančios klaidingų doktrinų įtakos, auga Dievo auginimu ir tvirtėja tikėjime bei meilėje. (Apd 6, 1–7; Rom 12, 4–8; 1 Kor 12, 7–11.27–28; Ef 4, 8.11–16; 1Tim 3, 1–13; 1 Pt 4, 10–11)