7 DIENA MALDA DIEVO PAŽADAIS

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ (Mato 7, 7)

Neįtikėtinos pergalės tampa tikrove

Jėzus atpirko mus: „Šitaip įvyko idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią.“ (Galatams 3, 14) Tačiau kaip patikėti Dievo pažadais? Kaip turėtume melstis, kad būtume užtikrinti, jog Šventoji Dvasia veiks mus? Kaip atsinaujinusi širdis pavers žmogų tikru, brandžiu krikščionimi? 

Daugelį metų girdėjau apie krikščionišką praktiką, kuri buvo pavadinta „malda Dievo pažadais bet ilgai to nesiėmiau. Kai suvokiau šios maldos palaimingumą, atsirado noras tuo dalytis su kitais. Prieš kelerius metus parašiau knygą „Žingsniai asmeninio atsinaujinimo link („Steps to Personal Revival), kurioje yra skyrius, pasakojantis, kaip malda, vadovaujama Dievo Žodžio, tampa raktu į praktinę krikščionybę. Štai keli skaitytojų liudijimai:  

„Aš niekada nemaniau, kad sužinosiu tiek daug naujo apie maldą, kuri paremta Dievo pažadais. Perskaičius Jūsų knygą, Dievas suteikė man dovaną laimėti tokias pergales, apie kurias negalėjau svajoti.“

„Nuo tada, kai išmokau melstis Dievo pažadais, mano gyvenimas pasikeitė… Žmona pastebėjo manyje įvykusius nepaprastus pokyčius. Aš pats buvau nustebintas dėl tokių pokyčių.“

Pamėginkite taip melstis ir jūs

Ką reiškia melstis Dievo pažadais? Pasirinkę vieną iš Biblijoje esančių pažadų arba įsakymų, tą tekstą paverčiame malda Dievui. Mes tikime, kad Jis įvykdys tai, ką pažadėjo. Kviečiame Jį vadovauti mūsų maldoms ir kalbėtis su mumis per Jo Žodį. O jei mus apninka abejonės (o jos neretai aplanko), tuomet kreipiamės į Jo pažadus ir tikime jais kaip asmeniniu Dievo užtikrinimu. Kai pripildome savo širdis ir maldas Šventojo Rašto žodžiais, mūsų tikėjimas stiprėja, o mes, kaip niekada anksčiau suvokiame Dievo planą. Elena Vait rašė: „Ištrinti iš Dievo Žodžio Jo pažadus – tai tas pat, kas užgesinti saulę danguje… Dievas savo Žodyje užrašė pažadus, kad mes galėtume patikėti Juo. Savo pažadais Jis pakelia amžinybės uždangą. („My Life Today p. 338)

Biblija nukreipia mūsų maldas tinkama linkme. Pirmiausia, pasak Rašto, melsdamiesi mes turime prašyti Jėzaus vardu: „Jei ko prašysite Manęs Mano vardu, Aš padarysiu.“ (Jono 14, 14)

Dievas turi ir universalų pažadą, kad Jis atsakys į mūsų maldas pagal savo valią: „Mes tvirtai pasitikime Juo, nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mūsų išklauso.“ (1 Jono 5, 14)

Dievas apreiškia savo valią Biblijos pažadais ir įsakais, o mes esame užtikrinti, kad Jis įvykdys, ką yra pažadėjęs: „O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę.“ (1 Jono 5, 15)

Ką tai reiškia? Kai meldžiamės pagal Dievo valią, Jis nedelsia atsakyti. Ryškių rezultatų mes galime ir nepamatyti. Vadovaudamiesi jausmais mes ne viską pastebime. Tačiau į mūsų maldas gauname atsakymus per tikėjimą, o ne per jausmus. Jausmai sureaguoja vėliau, o iki tol mes turime pasitikėti Dievo pažadais. 

Man tai teko stebėti bendrų maldų su žmonėmis, turinčiais priklausomybę alkoholiui ir nikotinui, metu. Kai jie meldė išlaisvinimo iš priklausomybių, jų jausmai galėjo būti nebylus. Tačiau išlaisvinimą jie turėjo gauti tikėjimu. Po kelių valandų daugelis jų pastebėjo, kad nebejaučia potraukio alkoholiui ar cigaretei. Tada jie ir gavo tą praktišką išlaisvinimą, dėl kurio meldėsi.

Elena Vait pabrėžė maldų Dievo pažadais svarbą: „Jis [Dievas] juos panaudoja ir yra labai patenkintas, kai Dievo vaikai iš Jo reikalauja labai daug, kad galėtų pašlovinti Jo vardą. Tikėdami Jo pažadais, jie gali tikėtis didelių dalykų.“ („Su meile iš Dangaus“ p. 620)

„Prašykite Šventosios Dvasios. Dievas stovi už kiekvieno pažado, kurį Jis davė. Su Biblija rankose sakykite: ‘Aš padariau, kaip Tu sakei. Aš pateikiu Tavo pažadą:

Prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta.“ (Luko 11, 9)‚ (Elena Vait. „Paslėpti lobiai“p. 121) 

Jėzus mums paliko savo pažadą: „Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus.“ (Morkaus 11, 24) Ar jūs meldžiatės kiekvieną dieną Dievo pažadais? Kai meldžiatės Jo vardu ir pagal Jo valią, visas Dangus pradeda veikti!

Malda Dievo Žodžiu

Dievas visuomet pasiruošęs atsiųsti mums Šventąją Dvasią.

„Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13) „Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.“ (Jono 7, 39)

„Ir mes esame šių dalykų liudytojai, taip pat Šventoji Dvasia, kurią Dievas suteikė Jo klausantiems.“ (Apaštalų darbų 5, 32)

Tėve, mes skaitome, kad Tu suteiki Šventąją Dvasią tiems, kurie prašo, tiki Tavimi ir gyvena vadovaudamiesi Tavo įsakais. Įvykdyk tai, meldžiame, kiekvieno gyvenime, nes mes patys nepajėgiame. Dėkojame, kad pripildai mūsų širdis meile! 

Dievas ragina mus, kad būtume pilni Šventosios Dvasios

„Būkite pilni Dvasios“ (Efeziečiams 5, 18), kitaip sakant, tegul Šventoji Dvasia jūs pripildo nuolat ir nepertraukiamai!

Brangus Tėve, išmokyk mus prašyti Tave išlieti Šventąją Dvasią nuolat ir nepertraukiamai. Mes norime, kad mums netrūktų Dvasios, kaip tai nutiko su paikomis mergaitėmis. Pripildyk mus savo išmintimi!