8 DIENA KLUSNUMAS PER JĖZŲ

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17)

Tikėjimo žingsniai

Ar pamenate Jėzaus pirmąjį stebuklą vestuvėse Galilėjos Kanoje? Jėzaus motina Marija tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ (Jono 2, 5) Taip sakydama, Marija sukėlė pasitikėjimą Jėzumi. Kai Jėzus paprašė pripildyti indus vandeniu, tarnai pakluso. Vėliau Jėzus tarė jiems: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui.“ (Jono 2, 8) Jie vėl įvykdė nurodymus, kad ir kokie keisti šie atrodė. Tačiau netrukus tarnai suprato, kad įvyko stebuklas. 

Dar kartą pažvelkime į tai, kas įvyko:

  1. Davusi nurodymus tarnams, Marija įvertino jų pasitikėjimą Jėzumi.
  2. Tarnai pasitikėjo ir buvo pasiruošę padaryti tai, ko prašė Jėzus. Kitaip sakant, jie atliko paruošiamuosius darbus, ir įvyko stebuklas.
  3. Vėliau pats Jėzus padarė stebuklą. Tarnai nepadarė nieko, kad vanduo virstų vynu. Tačiau ar galėjo įvykti stebuklas be jų pastangų? Tokia ir yra klusnumo per tikėjimą esmė: mes ryžtamės pasitikėti Jėzumi, paklustame Jam ir elgiamės pagal tikėjimą. Tačiau stebuklus daro Jėzus, vien tik Jis.

Kaip tai vyksta?

Apaštalas Paulius paaiškina, jog Dievas, turėdamas tam tikrą tikslą – kad pamėgtume klusnumą per tikėjimą, atvėrė mums slėpinį. Kokį?  Kolosiečiams 1, 27 pasakyta: „Kristus jumyse.“ Kas įvyks, kai klusnumas per tikėjimą bus pasiektas per Jėzų? Raštas sako: „Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17) Gyvenančio ir veikiančio mumyse Kristaus dėka mes laimime naują gyvenimą, tampame naujais kūriniais!

Kai Kristus gyvena mumyse, keičiasi mūsų požiūris į Dievo įsakus: „Nes tai ir yra Dievo meilė – vykdyti Jo įsakymus. O Jo įsakymai nėra sunkūs.“ (1 Jono 5, 3)

„Mano jungas švelnus, Mano našta lengva‚ – sako Jėzus. (Mato 11, 30) Psalmininkas sušunka: „Mėgaujuosi Tavo įsakymais, nes juos myliu“ nes jie „man brangesni už tūkstantį aukso ir sidabro gabalų“ ir „saldesni už medų mano burnai.“ (Psalmė 119, 47. 72. 103) Ir toliau Dovydas daro išvada: „Didi ramybė mylintiems Tavo Įstatymą; jiems nėra suklupimo akmens.“ (Psalmė 119, 165) Klusnumas per tikėjimą dovanoja džiaugsmą, nes mus mylintis Dievas duoda mums tik tai, kas geriausia, pačias tobuliausias taisykles ir įsakus.

Nors klusnumas yra labai svarbus, juo neįmanoma užsitarnauti išgelbėjimo. Išgelbėjimo niekuomet nelaimėsime gerais darbais. Elena Vait rašė: „Tie, kurie siekia dangaus savo darbais – laikydamiesi Įstatymo, bando pasiekti tai, kas nepasiekiama. Žmogus nebus išgelbėtas be klusnumo, o jo darbai negali kilti iš paties žmogaus. Kristus turi veikti žmoguje savo valia ir malone.“ („Faith and Works“ p. 94)

Remiantis tuo, galima padaryti tris išvadas:

  1. neįmanoma pasiekti dangaus darbais. Troškimas ką nors užsitarnauti iš Dievo (teisumas per darbus) yra klaidingas būdas;
  2. tačiau klusnumas – neatskiriama gyvenimo su Dievu dalis, nes Jėzaus mokiniai pakviesti gyventi pagal Jo valią;
  3. klusnumo neturime siekti savo pastangomis. Tai pasiekiama stebuklu, kurį padaro Jėzus.

Ką turime daryti mes?

Ir vėl turime pabrėžti, kad savo jėgomis mes išsigelbėti negalime. Tačiau Dievas gerbia laisvą žmonių valią ir suteikia mums galimybę pasirinkti sprendimus. Elena Vait rašė: „Dievo sumanymu, dieviškoji jėga turi bendradarbiauti su žmogiškomis pastangomis.“ („Ye Shall Receive Power“ p. 10) 

Ką tai reiškia?

  1. Mes pasitikime Dievu. Mes nusprendžiame stiprėti per tikėjimą Jėzumi, kuris „iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!“ (Filipiečiams 2, 13) Jis skatina mus veikti ir parodo, ką mes turime daryti. 
  2. Mes patys priimame sprendimus. Mes privalome vykdyti Dievo valią. Kadangi Dievas visiškai gerbia mūsų išskirtinumą ir valią, Jis pradės veikti tik tuomet, kai mes padarysime savo sprendimą. Jis lauks mūsų.
  3. Mes turime atlikti paruošiamuosius veiksmus. Mes išreiškiame savo valią per klusnumą, atlikdami tam tikrus veiksmus.
  4. Tiktai Dievas atlieka svarbiausią darbą išgelbėjimo procese.

Atminkite, kad netgi jūsų valia šiame procese (pasitikėjimas Dievu, sprendimo priėmimas ir paruošiamieji veiksmai) tampa galimi tiktai Dievo jėgos dėka, per mumyse esantį Jėzų, kuris veikia per Šventąją Dvasią. Visa tai daro klusnumą džiaugsminga patirtimi.

Malda Dievo Žodžiu

Klusnumas mums padeda visiškai pažinti Dievo meilę.

„Kas pripažįsta Mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai Mane myli. O kas Mane myli, tą mylės Mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu.“ (Jono 14, 21)

Tėve, dėkojame, kad parodei, kaip pasiekti geriausių dalykų mūsų gyvenime. Atleisk, jei nutinka taip, kad mes atmetame Tavo Įstatymą ir meilę. Paruošk mus, kad galėtume visiškai pasitikėti Tavimi ir apipjaustyti savo širdis dėl Tavęs.

Dievas nori, kad mes prašytume nuolankia širdimi.

„Todėl suteik savo tarnui imlią širdį…“‚ „…prašymas rado malonę Viešpaties akyse.“ „Aš įvykdau, kaip prašei.“ (1 Karalių 3, 9. 10. 12)

Viešpatie, duok mums imlią, išmintingą ir nuolankią širdį. Dovanok mums visišką pasitikėjimą Tavimi ir Tavo įsakais, netgi tuomet, kai patys negalime to padaryti. Mokyk mus Šventosios Dvasios jėga jausti klusnumą ne kaip naštą, o kaip malonę.