8 DIENA KRITO, KRITO DIDŽIOJI BABELĖ!

„Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. O jis šaukė skambiu balsu: ‘Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.‘“ (Apreiškimo 18, 1–2)

Antrojo angelo žinia

Trijų angelų žinia, esanti Apreiškimo 14 skyriuje, turi ypatingą tikslą. Tas tikslas – paruošti žmones Kristaus antrajam atėjimui. Jame apreiškiamas Dievo planas ir demaskuojami velnio tikslai. Antrojo angelo žinia nuskamba rimtu perspėjimu: „Krito, krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!“ (Apreiškimo 14, 8) Lygiai taip pat, kaip senovės Babilonas priešinosi Dievui, atmesdamas Jo Sandorą, dvasinis Babilonas nuodija milijonų žmonių sąmonę klaidingų mokymų „vynu“. Štai kaip Babiloną apibūdina Elena Vait: „Didžiausia Babelės nuodėmė yra ta, kad ‘ji savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas‘. Ši svaiginanti taurė, kurią ji siūlo pasauliui, vaizduoja klaidingą mokymą, kurį ji priėmė, palaikydama neteisėtą ryšį su žemės galiūnais. Draugystė su pasauliu iškreipė jos tikėjimą, ji daro demoralizuojančią įtaką pasauliui, nes moko tiesų, kurios prieštarauja aiškiausiems Šventojo Rašto teiginiams.“ (Didžioji kova, p. 336)
Paleistuvystė – tai priešingi santuokai santykiai. Dvasinis Babilonas atmeta Jėzų, kaip savo vienintelį tikrą draugą ir susivienija su valstybine arba politine valdžia.

Ši Apreiškimo 17 skyriuje aprašyta bažnyčios ir valstybės sąjunga privers priimti „žvėries ženklą“. Babilonas atspindi religinę sistemą, iškreipiančią Šventąjį Raštą, kuri sutelkta į žmonių išgalvotas doktrinas. Antrojo angelo žinia, kartu su pranašystėmis iš Apreiškimo 17 ir 18 skyrių, apreiškia mums sukrečiančius įvykius, kurie nutiks Žemėje. Atsimetusios religinės jėgos susivienys su religine ir politine valdžia, kad taptų vieningomis globalinės krizės ir pasaulinių katastrofų akivaizdoje.

Antrojo angelo žinia kviečia aktyviai maldai, kuri sudaryta iš mažiausia trijų aspektų. Pirmiausia, mes esame kviečiami būti ištikimi Kristui ir Jo Žodžiui. Paskutiniosiomis žemiškosios istorijos valandomis toks kompromisas atves tiktai į Babilono sąjungos glėbį ir į karą prieš Dievo tautą. Antra, ši žinia kviečia mus turėti tikėjimą, kuris padės atsilaikyti visų išbandymų akivaizdoje. Dievo pranašė kreipiasi primygtinai ragindama: „Artėja audra, kurios įniršio dar niekas nepatyrė, kuri nesigailės nieko. Ar esame pasiruošę tam? Mes neturėtume kartoti: paskutiniųjų dienų pavojai greitai mus užklups. Jie jau čia. Jau šiandieną mums reikia, kad Viešpaties kalavijas pervertų giliausias mūsų širdžių, sielų, kūniškų geismų, besaikio apetito ir geismų gelmes. Visos mūsų mintys turi pasikeisti… Jos privalo būti sutelktos į Dievą.“ (With God at Dawn, p. 113)

Ir trečia, Antrojo angelo žinia skatina mus kviesti savo draugus ir kurti rimtus santykius su Kristumi, bei suprasti Apreiškimo knygoje aprašytas paskutiniųjų laikų tiesas. Suklupkime maldai už Tai, apie ką kalbėjome:

1. Padėk mums aiškiau suprasti Dievo Žodį, begalinę Jėzaus meilę ir tai, kas yra dvasinio tvirtumo pamatas.

2. Tikėjimą, kuris padės ištverti visus išbandymus.

3. Tvirtą tikėjimą, kuris įgalins liudyti aplinkiniams.

Malda Dievo Žodžiu – (Apreiškimo 14, 8)

„Krito, krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!“

Krito didžioji Babelė

Mūsų Amžinasis Tėve, norėdami turėti tvirtą ir patikimą pamatą šiame pasaulyje, mes nerasime nieko, kuo galėtume pasikliauti, išskyrus Tavo Šventąjį Žodį. Padėk mūsų gyvenimus nukreipti į Tavo malonę, atsiduoti Tavo Šventosios Dvasios vedimui ir vadovautis išskirtinai Tavo Žodžiu.

Apgirdė visas tautas

Dieve, mums suteikta privilegija pažinti Tave ir suprasti tiesą Tavo Žodyje. Ir todėl mes suvokiame mūsų atsakomybę. Šiandieną mes meldžiame dėl milijardų žmonių, kurie buvo apgauti, kurie pasuko klaidingų tikėjimų keliu. Padėk mums paskelbti jiems tiesą apie tai, kas Tu esi, apie tai, kaip Tu myli juos ir padėti jiems įžengti į tiesos pilnatvę.

Paleistuvingo įniršio vynu

Jėzau, pripažįstame, kad kartais susižavėdavome daugybe mums pateiktų iliuzijų ir papuldavome į šėtono paspęstus spąstus. Kartais mes nukreipdavome nuo Tavęs akis, susikoncentruodavome į save ir į savo savanaudiškus išgyvenimus. Prašome, atleisk mums. Padėk mums nepasiduoti mūsų nuodėmingiems kūniškiems išbandymams ir padėk pasiekti pergalė, kurią gali mums duoti tik Tu.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį už gerumą.

Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeniniam nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už Jo atleidimą.

Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius rūpesčius ir priimant sprendimus.

Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių, regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.

Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių, jų šeimų ir kaimynų poreikius.

Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu arba giedojimu.


Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Noriu vien Jėzui aš priklausyt“ („Edeno aidai“, Nr. 57)

· „Jėzum noriu sekti“ („Edeno aidai“, Nr.148)

· „Tėve dangiškas, išgirdau Tave“ („Edeno aidai“, Nr. 153)

· „O, kokį Draugą aš radau“ („Edeno aidai“, Nr. 158)

· „Dieve, Tu toks maloningas“ („Edeno aidai“, Nr. 52 A)

· „Siek Dangaus karalystės“ („Edeno aidai“, Nr. 84 A)