9 DIENA ŽVĖRIES ŽENKLAS IR MALDA

„Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios ‘Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai! Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu; Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis.’“ Ir dar kartą jie skelbė: ‘Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!‘ “Dvidešimt keturi vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdintį soste, sakydami: ‘Amen. Aleliuja!“ O nuo sosto nuskambėjo balsas: „Šlovinkite mūsų Dievą, visi Jo tarnai, visi, kurie Jo bijote, maži ir dideli!“ (Apreiškimo 19, 1–5)
Didingas perspėjimas

Trečiojo ir paskutinio iš trijų angelų žinia yra vienas didingiausių Biblijos įspėjimų. Į tai daugelis žmonių norėtų nekreipti dėmesio, tačiau jis atskleidžia gyvenimą keičiančias dvasines tiesas, kurios patenkina mūsų giliausius poreikius ir priartina mus prie Jėzaus. Apaštalas Jonas rašo: „Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: ‘Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse.“ (Apreiškimo 14, 9–10)

Pirmasis, gyvenimą keičiantis principas, susijęs su šiuo įspėjimu, yra tas, kad jis ateina iš mylinčio Dievo širdies, kuris labiau už viską nori išgelbėti mus savo Karalystei. Tai dieviška žinia, duota mums, kad Dievo tauta nebūtų netikėtai užklupta artėjančių apgavysčių. Antrasis principas susijęs su garbinimu. Angelas sako: „Kas garbina žvėrį“. Tai visiškai prieštarauja pirmojo angelo žiniai, kviečiančiai garbinti Kūrėją: „Jis šaukė galingu balsu: Bijokite Dievo ir atiduokite Jam pagarbą, nes atėjo Jo teismo valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją!’“ (Apreiškimo 14, 7) Kūrėjo garbinimas paskatina ištikimus Kristaus sekėjus atsiliepti į Jo meilę, pasitikėti Jo išganomąja malone, būti paklusniems Jo Žodžiui ir laikytis Jo įsakymų. Žvėries garbinimas veda žmones į savarankišką, nepriklausomą nuo Dievo gyvenimą ir Jo įsakymų nesilaikymą. Tokie žmonės susitelkia į save, o ne į Jėzų.

Žvėris mumyse

Trečiojo angelo žinia kalba apie artėjantį laiką, kai bažnyčia ir valstybė susivienys ir bus pavaldi popiežiui, kad įsteigtų savaitės pirmosios dienos šlovinimą. Paskutinė trijų angelų žinia yra raginimas karštai ir nuoširdžiai maldai. Antikristo principas – pasididžiavimas, o ne nuolankumas, savęs išaukštinimas, o ne pasiaukojimas kitų labui. Pasitikėjimas žmogaus išmintimi, o ne dieviškuoju Šventojo Rašto įkvėpimu – yra giliai įsišakniję mūsų puolusioje prigimtyje. Koks yra mumyse gyvenančio žvėries principų sprendimas? Yra tik vienas sprendimas, tai yra Jėzus – Jo malonė, Jo galia, Jo meilė, pripildanti mūsų širdis ir gyvenimus. Jei mūsų įsipareigojimai Jam nėra stipresni už šio pasaulio vertybes, mes esame valdomi žvėries principų ir vieną dieną priimsime žvėries ženklą. Trečiojo angelo žinioje skambantis įspėjimas apie žvėries ženklą turėtų mus paskatinti nuolankiai paklūstant Kristui klauptis ant kelių ir maldauti, kad Jo Dvasia visiškai apvalytų mūsų vidų ir padarytų dieviškosios malonės stebuklą mūsų širdyse. Tai taip pat turėtų paskatinti mus melstis už savo šeimą, draugus ir kaimynus, kad ir jie atvertų savo širdis išganančiai paskutiniosios dienos Kristaus žiniai. Ši žinia turėtų mus padrąsinti laukti tos dienos, kai amžinai džiūgausime kartu su Kristumi prie Jo sosto. (žr. Apreiškimo 19, 1–5)

Malda Dievo Žodžiu – Apreiškimo 14, 9–10

„Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: ‘Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse.‘“

„Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą “Dieve, Tu esi rūpestingas Dievas, Dievas, kuris trokšta, kad niekas nepražūtų ir visi būtų išgelbėti. Dabar tiek daug žmonių pasitiki klaidingais mokymais, iškreipta filosofija ir šiuolaikiniais stabais, manydami, kad tai yra jų stiprybių šaltinis ir galimybė realizuoti save. Mes dėkojame, kad Tu bandai juos įspėti ir kad suteiki mums jėgų darbuotis atvedant juos pas Jėzų, kaip Vienintelį Tikrąjį, vertą garbinimo Gelbėtoją.

„Dievo įniršis“

Dieve, Tavo šventas pyktis nuodėmei, blogiui ir nedorybei teikia mums didžiulę paguodą. Ačiū, kad trokšti amžiams sunaikinti nuodėmę ir vieną dieną Visatoje atkursi tobulą meilę, taiką ir darną. Dėkojame, kad per Jėzų aiškiai mums parodei, nenorįs pasmerkti žmonių, bet juos išgelbėti. Ačiū, kad suteiki kiekvienam žmogui pasirinkimą ir galimybę priimti išganymą Kristuje. Prašome išgelbėti ir apsaugoti mus nuo antikristo principo laikymosi – savęs išaukštinimo ir pasididžiavimo. Vietoj to, leisk mums sekti Avinėlį, kad ir kur Jis eitų.

„Avinėlio akyse“

Jėzau, mus labai guodžia tai, kad paskutiniame teisme paaiškės, jog Tavo malonės ir išgelbėjimo planas nebuvo atskirtas nuo teisingumo. Ačiū, kad prisiimi bausmę visų, kurie Tau atsiduoda. Ačiū Tau, kad nors ir kaip sunku bus matyti tų, kurie nusprendė tvirtai laikytis nuodėmės, sunaikinimą, visi pripažins, kad Tu buvai sąžiningas, teisingas ir maloningas visuose savo reikaluose.

Papildomi patarimai

Dėkojimas ir šlovinimas: Padėkokite Dievui už gautąsias palaimas ir pašlovinkite Jį už gerumą.
Atgaila: Skirkite keletą minučių asmeninių nuodėmių išpažinimui ir padėkokite Dievui už Jo atleidimą.
Dievo pamokymas: Paprašykite Dievą suteikti jums išminties sprendžiant kasdienius rūpesčius ir priimant sprendimus.

Malda už mūsų Bažnyčią: Paprašykite Dievą laiminti vietinių bendruomenių, regioninių Bažnyčios organizacijų ir Pasaulinės Bažnyčios veiklą.

Prašymai už vietines bendruomenes: Melskitės už kasdienius bendruomenės narių, jų šeimų ir kaimynų poreikius.

Pokalbis su Dievu: Skirkite laiko Dievo balsui išgirsti ir atsakykite Jam padėkojimu arba giedojimu.


Siūlomos giesmės bendram giedojimui:

· „Tu toks teisingas esi, šventas Dieve“ („Edeno aidai, Nr. 17)

· „Te manyje išaukštintas bus Kristus“ („Edeno aidai“, Nr. 59)

· „Viltį džiaugsmingą turime širdy“ („Edeno aidai“, Nr. 62)

· „Eikš, laikas dabar Jį šlovint“ („Edeno aidai“, Nr. 115 A)

· „Dangiškąją sėklą verkdami jei sėjam“ („Edeno aidai“, Nr. 172)

· „Pasaulio šviesa jūs esate čia“ („Edeno aidai“, Nr. 176)