9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas

Vienintelis Dievo duotas žmogaus atpirkimo iš nuodėmės būdas yra Kristaus tobulo paklusnumo Dievo valiai gyvenimas, Jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tie, kurie tikėjimu priima šį atpirkimą, gali turėti amžiną gyvenimą, ir visa kūrinija gali geriau suprasti begalinę ir šventą Kūrėjo meilę. Šis tobulas atpirkimas įrodo / išteisina Dievo Įstatymo teisumą ir Jo maloningą charakterį, nes Jis pasmerkia mūsų nuodėmę ir suteikia mums atleidimą. Kristaus mirtis yra pakaitinė(vietoje mūsų), išperkanti, sutaikanti ir keičianti. Kristaus prisikėlimas kūnu skelbia Dievo pergalę prieš blogio jėgas, ir tiems, kurie priima atpirkimą, užtikrina jų galutinę pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Prisikėlimas skelbia Jėzaus Kristaus, prieš kurį klaupsis kiekvienas kelis danguje ir žemėje, viešpatystę. (Pr 3, 15; Ps 22, 2; Iz 53; Jn 3, 16; Jn 14, 30; Rom 1, 4; Rom 3, 25; Rom 4, 25; Rom 8, 3–4; 1 Kor 15, 3–4.20–22; 2 Kor 5, 14–15. 19–21; Fil 2, 6–11; Kol 2, 15; 1 Pt 2, 21–22; 1 Jn 2, 2; 1 Jn 4, 10)