APSUPKITE BLOGĮ GĖRIU

Jis [Eliziejus] atsakė: „Nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje“. (Karalių antroji knyga 6, 16)

Revoliucinio karo metu vienišas amerikiečių kareivis užklupo miškuose maisto beieškantį nedidelį hesiečių padalinį. Hesiečiai buvo profesionalūs britų samdyti kariai. Amerikietis pastebėjo, kad jie pasidėję savo ginklus į šalį. Tylutėliai per miško samanas prisiartinęs jis pagriebė ginklus ir, nukreipęs į žmones šautuvą, liepė stoti. Netikėtai užklupti jie nustėro ir pakluso. Garsiai grasindamas amerikietis sugebėjo nusivaryti juos atgal į stovyklą. Jo žygis buvo aukštai įvertintas, ir keli karininkai pasirūpino, kad jis stotų prieš patį generolą Vašingtoną.

„Kaip būdamas vienas tu sugebėjai suimti šiuos priešo karius?“ – paklausė Vašingtonas.

Karys minutėlę pagalvojo ir atsakė: „Labai paprastai, generole. Aš juos apsupau.“

Kai sirų pajėgos apsiautė Eliziejų, jis žinojo, kad Dievas jau apsupo priešo armiją. Su Dievu net vienas yra daug. Joks priešas negali būti galingesnis už mūsų Dievą. Per Jį mes galime laimėti didžiausius mūšius. Štai keistas para­doksas. Jūs nenugalėsite blogio, kovodami su blogiu. Kuo įnirtingiau grumsitės, tuo labiau seks jūsų jėgos. Vienintelis būdas laimėti yra susitelkti į Dievo jėgą. Jūs nugalėsite blogį, apsupdami jį gėriu. „Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui“ (Antras laiškas korintiečiams 10, 4–5).

Apaštalas Paulius kviečia mus turėti „Dievo galybę“. Jis ragina paimti „nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui“. Mes nugalime blogį dvasiniais maldos, tikėjimo ir Žodžio ginklais. Mes apsupame blogį Dievo pažadais, kreipdamiesi į galingas aukštybių jėgas, kad išgelbėtų mus nuo priešo spąstų.

Šiandien dėl neįveikiamos Visagalio jėgos pergalė priklauso mums. Jus puolantis priešas yra apsuptas dangaus jėgų. Kad ir kokia nelaimė jus ištiktų, Dievas yra galingesnis, stipresnis ir pajėgesnis. Per tikėjimą ilsėkitės šiandien Jo glėbyje.

Markas Finlis