Ruošimasis artėjančiai krizei

Elena Vait „Liudijimuose bažnyčioms“ parašė apie artėjančią paskutinių laikų krizę. Ji atkreipė dėmesį, jog krizės metu tikintys Dievu žmonės patirs išmėginimus ir gundymus. „Didelė krizė laukia mūsų. Kad atlaikyti jos išmėginimus ir gundymus, bei atlikti savo pareigas reikės atkaklaus tikėjimo. Tačiau mes galime triumfuoti; nė vienas budintis, besimeldžiantis, tikintis asmuo nebus priešo sugautas. Išmėginimų laikotarpyje saugumo garantas bus suteiktas tiems, kurie laikėsi Jo kantrybės žodį”. (Testimonies for the church, vol 6, 404; Chapter 51—Preparation for the Final Crisis)

Knygoje „Didžioji kova“ Vait atkreipė dėmesį, kad daugelis tikinčiųjų neruošė savęs artėjantiems grėsmingiems įvykiams. „Kad Dievo tauta pajėgtų atsilaikyti Dievo akivaizdoje Jo teismo dieną, reikia įvykdyti reformą. Dievas matė, jog daugelis Jo vaikų neugdė savęs amžinybei, todėl, gailėdamasis jų, siuntė jiems įspėjančią žinią, kad pažadintų juos iš sustingimo ir paruoštų Viešpaties atėjimui.“ (Elena Vait „Didžioji kova“ 294 psl.)

Neigiama įtaka. „Visais laikais buvo žmonių, kurie vadino save dievobaimingais, tačiau, užuot stengęsi sužinoti tiesą, paverčia religiją kliūčių ir priekabių ieškojimu priemone, jie stengiasi analizuoti tų žmonių, su kuriais nesutaria, blogybes. Tokie — dešinioji šėtono ranka. Panašių brolių kaltintojų yra nemažai. Jie aktyvūs visada, kai dirba Dievas ir Jo tarnai nuoširdžiai garbina Jį. Jie iškraipo žodžius ir veiksmus tų, kurie myli tiesą ir jai paklūsta. Pačius nuoširdžiausius, uoliausius ir labiausiai pasiaukojančius Kristaus tarnus jie vaizduoja kaip apgavikus arba apgautuosius. Jų darbas — iškraipyti kiekvieno teisingo ir garbingo poelgio motyvus, skleisti šmeižtą ir sukelti nepatyrusių žmonių įtarumą .“ (Elena Vait „Didžioji kova“ 48 psl.)

Elena Vait parašė laišką vienam broliui. Atkreipkite dėmesį į laiško turinį. „Aš matau, jog jūs esate pavojuje. Jūs pernelyg greitai apvelkate savo mintis žodžiais, jūs surandate ryškius vaizdinius savo minčių išreiškimui ir sulig tuo nevaldote savo liežuvio. Jūsų požiūris į kai kuriuos dalykus kartais apvelkamas į tokią formą, kad jūsų broliai pradeda bijoti jūsų. Taip neturi būti. Nereikia stengtis kaip įmanoma nutolti nuo savo brolių ir siekti pademonstruoti, jog jūs viską matote ne taip kaip jie. Man buvo parodyta, kad jūsų įtaka kai kada nėra teigiama, kaip galėtų būti, nes jūs laikote savo pareiga išsakyti nuomonę klausimais, kuriuos jūs pats ne iki galo suprantate ir kuriuos nežiūrint į visas jūsų pastangas jūs negalite paaiškinti kitiems. Man buvo parodyta, kad jums nėra būtinybės gilintis į visus šiuos klausimus. Kai kurios jūsų idėjos teisingos, kitos – klaidingos ir kenksmingos. Jeigu jūs gilintumėtės į tokias temas kaip Kristaus pasiruošimas atleisti nuodėmes, priimti nusidėjėlį, gelbėti žūstančius ir t.t. tokias temas, kurios žmonėms suteikia viltį ir drąsą, jūs taptumėte palaiminimu žmonėms.“ (Selected Messages 1:180 (1890)).

Kalbos apie susiskaldymus kylančios dėl to, jog ne visi palaiko idėjas, kurios jums atrodo teisingos, ateina ne iš Dievo, bet iš priešo. Išsakykite paprastas tiesas dėl kurių jūs sutariate. Kalbėkite apie vienybę, palikite siaurą mąstymą ir savimonę, siekite platesnės pasaulėžiūros.“ (Selected messages 1T 181.4)

Pasiruošimas artėjančiai krizei. Sielvarto metas užklups Dievo žmones, tačiau mes neturime nuolatos apie tai kalbėti žmonėms ir versti juos iš anksto pergyventi tą laikotarpį. Dievo žmonės turi būti persijoti, tačiau ši žinia nėra tiesa dabartiniam laikui, kurią reikia skelbti bažnyčioms.“ (Selected Messages 1:180.2 (1890)). Niekas iš mūsų negali būti saugus, kol mes kasdien nesimokysime iš Jėzaus, nesimokysime Jo romumo, Jo nuolankumo. Kai jūs pradedate darbą kokioje nors vietoje netapkite diktatoriais, nebūkite rūstūs žmonėms, nesukelkite prieštaravimų. Skelbkite Kristaus meilę ir tai suminkštins ir padarys nuolankias širdis.” (Selected Messages 1:181.3 (1890)). Tegul kiekvienas tarnautojas uoliai stengiasi suprasti kas yra Kristaus protas. “... O mes turime Kristaus protą.” (1 laiškas korintiečiams 2:16)

Privaloma ugdyti kantrybę ir ištvermingai melstis. Kristus susitikdavo ir dirbdavo su visų sluoksnių žmonėmis, siekdamas išgelbėti pražuvusius. Ar jūs susitikdami su įvairiais asmenimis bei skirtingais temperamentais, apsirengėte Kristumi ir gerbiate vienas kitą taip kaip norėtumėte, kad jus gerbtų?” (GH May 28, 1902, par 5 the Abiding Trust)

Teismo tyrimas. „Kai tik bus atverstos knygos su užrašais, Jėzus pažvelgs į nedorėlius, tada jie suvoks kiekvieną padarytą nuodėmę. Jie mato, kur išsuko iš tyrumo ir šventumo kelio, kaip toli išdidumas ir maištavimas nuvedė juos Dievo Įstatymo laužymo keliu. Viliojantys gundymai, kuriuos jie patys skatino nuolaidžiaudami nuodėmei, piktnaudžiavimas palaiminimais, Dievo pasiuntinių niekinimas, atmesti perspėjimai, gailestingumo bangos, sudaužytos jų užsispyrusių, neatgailaujančių širdžių — viskas atrodys tarsi liepsnojančiomis raidėmis.” (Elena Vait „Didžioji kova“ 621 psl.)

Jėzus atidavė savo gyvybę dėl kiekvieno žmogaus. Jis nenori, kad kas nors pražūtų. Ar išreiškiame Kristaus meilę žmonėms? Tai aiškiai parodo mums, kad mūsų meilė bus ištirta ir išmėginta. Pagal Dievo numatymą mes būsime susieti su tais, kurie yra nepatyrę. Nusižeminęs Dievo vaikas, kuriam reikia labiausiai pagalbos, gali kartais bandyti kantrybę tų, kurie susieti su juo. Būk atsargus mano broli, būk atsargi mano sese.” (GH May 28, 1902, par 5 the Abiding Trust)

Koks rezultatas būtų, jeigu atkreiptume dėmesį į įspėjimus? „Jeigu įspėjimas būtų priimtas, išrautų su šaknimis visą blogį, atskyrusį juos nuo Dievo. Jeigu jie priimtų dangiškąją žinią, nužemintų savo širdis prieš Viešpatį ir nuoširdžiai imtų ruoštis stoti Jo akivaizdoje, tada Dievo Dvasia ir galia pasireikštų tarp jų. Bažnyčia pasiektų tą palaimintą apaštališkų laikų vienybę, tikėjimą ir meilę, kai tikintieji buvo vienos širdies ir vienos sielos, drąsiai skelbė Dievo Žodį, kai Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą (Apaštalų darbų 4, 32.31; 2, 47).“ (Elena Vait „Didžioji kova“ 357 psl.)

Tikinčiųjų atsakomybė ruošiant žmones artėjančiai krizei. Žmonės netrukus bus priversti priimti svarbius sprendimus, ir mūsų pareiga yra įsitikinti, kad jiems duota galimybė suprasti tiesą, jog jie galėtų pasiruošę stotis tiesos pusėje. Viešpats kviečia savo žmones į darbą – dirbti nuoširdžiai ir išmintingai, kol išmėginimo laikotarpis tęsiasi.” (Testimonies for the Church 9:126, 127.)

Kaip tikintys žmonės turi ruoštis artėjančiai krizei? „Jie turi atidžiai su malda ištirti savo širdis ir apvalyti šlovės Karaliui kelią, pašalindami bet kokią nuodėmę trukdančią jų bendradarbiavimui su Dievu ir broliais.“ (Testimonies for the Church 9:125, 126.) “… Šėtonas sukuria savo dvasią ir bažnyčios narius pastato į tokią padėtį, kad jie nepajėgūs suprasti ir pamatyti pateiktas jiems tarnavimo galimybes. Bažnyčios nariai dažnai nesuteiktų priešui tokios galimybės dirbti per save, jeigu jie visiškai pasišvęstų Dievui ir jo darbui. Beveik nesąmoningai jie labai nutolo nuo teisumo kelio. Puoselėdami savyje fariziejišką teisumą ir išdidumą, kritikos dvasią ir klaidų kituose išieškojimą, jie įžeidžia Dievo Dvasią ir stipriai užlaiko Dievo žinianešių darbą”. (Testimonies for the Church 9:125, 126.) „Man ne kartą buvo parodyta ta dvasia viešpataujanti daugelyje vietų. Kartais atsitikdavo taip, kad tie, kurie anksčiau nešiodavo savyje teisėjišką, kaltinančią dvasią, atgailaudavo ir atsiversdavo. Ir tuomet Dievas panaudodavo juos Savo Šlovei ir Savo Vardo garbei.“ (Testimonies for the Church 9:125, 126.) „Yra rūstus ir rimtas darbas. Pionieriai mūsų darbe pastoviai įdeda pastangas. Tegul visi dabar elgiasi taip lyg ruoštųsi nuimti didelį derlių. Tegul eina jie dirbti su Biblija savo rankose ir tegul Viešpats suteikia jiems tikrą, taikingą dvasią.“ (Letter 8, 1907)

Talentų vystymas. „Kiekvienoje bažnyčioje yra talentų, kurie teisingai paskirsčius darbą gali būti išvystyti ir tapti didele pagalba šiame darbe. Tai ko dabar reikia statant bažnyčią – atidaus išmintingų darbininkų darbo – pastebėti ir išvystyti talentus bažnyčioje – talentus, kurie gali būti išugdyti naudoti Mokytojo labui.“ ( Testimonies for the Church 9:117.)

Nedideli susirinkimai. Mažos grupelės. Už tuos, kurie nežino tiesos turi būti meldžiamasi ir jie turi būti mokomi. Daugelis gali atlikti šį darbą. Nedideli susirinkimai bus surengti, kuriuose du, trys darbininkai susivienys aiškindami tiesą žmonėms. Tokie susirinkimai buvo organizuojami daugelyje vietų ir to rezultatas – žmonės atsivertę į tiesą ir buvo pastatyti susirinkimų namai.”( Letter 66, 1902 PH005 10.2)

Įtikinanti jėga. Pasaulis bus įtikintas ne tuo kas mokoma nuo sakyklų, bet tuo kaip gyvena bažnyčia. Tarnautojai ant lentos paskelbia evangelijos teoriją; praktinis bažnyčios uolumas demonstruoja jos jėgą.” (Testimonies for the Church 7:16.)

Katastrofos. „Sulaikanti Dievo Dvasia yra dabar atitraukiama nuo pasaulio. Uraganai, audros, vėtros, ugnis ir tvanas, negandos jūroje ir žemėje sparčiai seka vienas kitą.“ (Testymony Treasures, vol.3, 14.4)

Baisiausias konfliktas. „Dabar kaip ir tuomet, kai Kristus vaikščiojo žemėje, kiekvienas Evangelijos pramintas kelias priešo viešpatijoje susiduria su aršiu jo didžios kariuomenės pasipriešinimu. Konfliktas, kuris yra prieš mus, bus pats baisiausias iš visų kada nors paliudytų. Bet nors šėtonas vaizduojamas stipriu, kaip stiprus ginkluotas žmogus, jo pralaimėjimas bus galutinis, o kiekvienas, kuris susivienija su juo pasirenkant atpuolimą o ne lojalumą, pražus su juo.“ (Testimonies for the Church 6:407)

Krikščionio charakterio puoselėjimas. „Jūs raudosite tarp prieangio ir aukuro, išpažindami savo dvasinį aklumą ir atsimetimą.“ (Testimonies for the Church 6:408.3) „persiplėškite širdis, o ne drabužius“. Grįžkite pas VIEŠPATĮ, savo Dievą, nes jis maloningas ir gailestingas, kantrus ir kupinas gerumo, pasirengęs atleisti, o ne bausti. (Joėlio knyga 2,13) Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. (Evangelija pagal Luką 21,34) Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą… “(Evangelija pagal Morkų 14,38) Budėkite, kad priešas slapta neprisiartintų prie jūsų, saugokitės senų įpročių ir prigimtinių polinkių tegul jie neįsitvirtina, atstumkite juos atgal ir budėkite. Stebėkite mintis, žiūrėkite planus, jie tenetampa egoistiniais. Rūpinkitės sielomis, kurias Kristus įsigijo savo krauju. Ieškokite galimybių, kad darytumėte gera joms.“ (Testimonies for the Church 6:410.3)

„Yra įmanoma laikytis kai kurių Biblijos draudimų ir būti laikomu krikščionimi, bet pražūti, nes jūs neturite esminių krikščioniško charakterio savybių. Jeigu jūs aplaidžiai arba abejingai žiūrite į Dievo duotus įspėjimus, jeigu jūs puoselėjate arba teisinate nuodėmę, jūs užantspauduojate savo sielos likimą.“ (Testimonies for the Church 6:405.2)

„Žinokite, kad jūs visiškai esate Viešpaties pusėje. Tegul klausimas kyla iš nuoširdžių širdžių ir drebančių lūpų: „Kas bus pajėgus išstovėti?“ Ar jūs per brangias išmėginimų valandas į savo charakterio statymą įdėjote geriausias medžiagas? Ar apvalėte savo sielas nuo kiekvienos dėmės? Ar jūs pasekėte tiesa? Ar jūsų darbai atitinka jūsų išpažįstamą tikėjimą? Ar švelninanti, pajungianti Dievo malonės įtaka dirba jumyse? Ar turite širdis, kurios gali jausti, akis, kurios gali matyti, ausis, kurios gali girdėti?“ (Testimonies for the Church 6:404.3)

„Mes stovime ant didelių ir didingų įvykių slenksčio. Pranašystės pildosi. Paskutinis didysis konfliktas bus trumpas, bet siaubingas. Senos kovos bus atnaujintos; naujos kovos kils. Mes turime atlikti didelį darbą. Mūsų tarnavimas nesiliaus. Paskutinis įspėjimas bus suteiktas pasauliui. Yra ypatinga jėga pateikiant tiesą esamam laikui. Kiek ilgai tai tęsis? Tik trumpai. Jei kada nors buvo krizė tai ji dabar. Kiekvieno klausimai turi būti užduodami: Kas aš esu? Kam esu ištikimas? Ar mano širdis yra atnaujinta? Ar mano siela yra reformuota? Ar mano nuodėmės atleistos? Ar jos bus ištrintos, kai ateis atnaujinimo laikas?“ (General Conference Daily bulletin March, 2, 1899, The work for this time)

Trijų angelų žinia perauga į didijį šauksmą ir jūs neturite aplaidžiai atlikti savo pareigą ir kaip ir anksčiau puoselėti mintis, kad kada nors ateityje jūs gausite didelį palaiminimą, jog be jokių pastangų iš jūsų pusės įvyks nuostabus atsinaujinimas. Jūs turite atiduoti save Dievui šiandieną, kad Jis padarytų jus garbės indais, tinkančiais jo tarnavimui. Jūs turite atiduoti save Dievui šiandieną, kad išsivaduoti nuo savimylos, priešiškumo, pavydo, įtarinėjimų, nesantaikų, viso to kas atneša negarbę Dievui.” (Selected messages 1:191)

Pastorius Valius