ATLIKTA

II DALIS

Ir Jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga“. (Apreiškimas Jonui 21, 6)

Vienatvė, skausmas, neteisybė ir mirtis yra gyvenimo nuodėmingame pasaulyje rezultatai. Nemirtingasis Dievo žo­dis, ištartas Apreiškimo Jonui knygoje 21, 6, „Atlikta!“, liudija apie amžiną pabaigą viskam, kas trukdo mūsų laimei.

Vieną dieną nebeliks vienatvės. Kiekvienas iš mūsų trokštame būti besąlygiškai mylimi ir priimtini, kad ir ką bū­tume padarę praeity. Apreiškimo Jonui knygoje 21, 3 pasakyta, kad vieną dieną mes būsime su Dievu. Mes esame sukurti Jam. Jis užpildys mūsų gyvenime tuštumą. „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, o pats Dievas bus su jais.“ Sakydamas „Atlikta!“, mūsų Viešpats turi galvoje, kad vienatvės nebebus amžinai. Mes gyvensime artimai bendraudami su Juo per visą amžinybę.

Paskutinysis Dievo žodis amžiams išvijo ir skausmą – mat pasakyta: „nebebus liūdesio nei aimanos“ (4 eilutė). Pasaulyje siaučiant vėžiui, žmonių kūnus alina operacijos, chemoterapija ir spindulinė terapija. Jie netenka plaukų, svorio, jėgų, o kai kurie nebetenka noro gyventi. Dievas suteikia mums gebėjimą atnaujinti viltis. Žodis „Atlikta!“ yra Jo pažadas, kad vieną dieną Jis suteiks mums naujus kūnus, kurie pulsuos gyvybe, džiaugsmu ir sveikata. Jis paims mus į tokią šalį, kur nėra ligų, kančios ir liūdesio.

Kristaus ištartas žodis „Atlikta!“ liudija apie Dievą, kuris „visa daro nauja“ (5 eilutė). Šis gyvenimas kupinas netiesos ir neteisybės. Tačiau vieną dieną viešpataus teisumo Kunigaikštis. Kristus sėdės Savo dangiškame soste. Amžinybėje dangiškoji visuomenė bus teisi, teisinga ir dora. Žemėje ne visada galima rasti teisybę, tačiau danguje ji bus. Žmonės jos atseikėja ne visada, tačiau Dievas ją dalija veltui. Kai su jumis kas nors pasielgia neteisingai, žvelkite toliau, nei siekia nuoskauda, – į naująją Dievo visuomenę, kai Jis valdys teisume.

Paskutinysis Dievo pareiškimas „Atlikta!“ rodo, kad su mirtim susidorota amžinai. Gal mirtis išplėšė iš jūsų glėbio artimą žmogų? Gal jūsų širdgėla tokia aitri, kad vieni neištversite? Vieną dieną mirtis bus praeities dalykas. Šlovingas Dievo rytojus amžiams sunaikins mirtį. Jos nebeliks, ji išnyks, su ja bus baigta. Šlovingą prisikėlimo rytmetį „pergalė sunaikino mirtį!“ (Pirmas laiškas korintiečiams 15, 54). Nors verkdami mirus mūsų artimajam, mes galime šlietis prie Dievo pažado. Vieną dieną mirtis bus išvyta amžiams.

Viena paskutine triumfuojančia gaida skamba dieviškasis pareiškimas: „Atlikta!“ Karas baigtas. Su alkiu, siaubu ir širdgėla baigta. Su ligomis, nelaimėmis ir mirtimi baigta. Su skurdu, skausmu ir epidemijomis baigta. Su negalio­mis, liūdesiu ir kančiomis baigta. Su ašaromis, teroru ir sumaištim baigta. ATLIKTA! Teisumas viešpataus amžinai.

Markas Finlis