Baltijos Unijos suvažiavimas 2019 m.

Gegužės 23–25 d. d. Rygoje (Latvija) vyko eilinis Septintosios dienos adventistų bažnyčios Baltijos Unijos Konferencijos (BAUC) delegatų suvažiavimas.

Delegatai iš trijų Baltijos šalių apžvelgė atliktus darbus, iš dalies pakeitė BAUC Konstituciją ir įstatus bei išrinko naują Unijos vadovybę ateinantiems penkeriems metams. Suvažiavime dalyvavo šešiasdešimt vienas delegatas iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos Konferencijai atstovavo šeši delegatai.

Suvažiavime dalyvavo visi trys Trans-Europinės divizijos administratoriai: prezidentas Raafat Kamal, sekretorė Audrey Andersson ir iždininkas Nenad Jepuranovic.

Nuo 2018 m. Baltijos šalių strateginio planavimo komitetas keletą kartų buvo susirinkęs aptarti būsimą Unijos veiklą. Susitikimų metu buvo išreikštas poreikis glaudžiau bendrauti ir bendradarbiauti skelbiant Evangeliją. Dėl skirtingų kultūrų ir kalbų Bažnyčios darbas daugiausia organizuojamas Konferencijose, todėl buvo pasiūlyta, kad Konferencijų administratoriai būtų tiesiogiai įtraukti į Unijos vadovavimą. Siekiant šio tikslo, delegatai balsavo už tam tikrus Baltijos Unijos Konstitucijos ir Įstatų pakeitimus, siūlant įtraukti visų trijų Konferencijų administratorius – prezidentus, sekretorius ir iždininkus į Unijos Vykdomąjį komitetą. Su šiuo sprendimu susijęs maksimalus Vykdomojo komiteto narių skaičius buvo padidintas nuo trylikos iki dvidešimt vieno.

Strateginio planavimo komitetas pasiūlė Unijai pradėti taikyti naują administravimo ir tarnystės modelį Unijoje, kuriuo remiantis buvo renkama nauja vadovų komanda.

Naujuoju Adventistų bažnyčios Baltijos Unijos prezidentu išrinktas Ivo Käskas, nuo 2014 m. buvęs Estijos Konferencijos prezidentas. Daumands Sokolovskis tapo naujuoju Unijos sekretoriumi (jis eina ir Latvijos Konferencijos sekretoriaus pareigas). Jaanus-Janari Kogerman – naujasis iždininkas (einantis ir Estijos Konferencijos iždininko pareigas).

Baltijos Unija dėkoja už tarnystę:

  • Davidui Nõmmikui, pastaruosius penkerius metus ėjusiam Unijos prezidento pareigas;
  • Guntčiui Bukalders, Unijoje tarnavusiam dvidešimt šešerius metus, įskaitant ir pastaruosius penkerius einant sekretoriaus pareigas;
  • Zigurdui Laudurgui, Unijoje tarnavusiam dvidešimt septynerius metus, įskaitant pastaruosius dvidešimt vienerius einant iždininko pareigas.

https://www.facebook.com/adventistai/posts/2977767922234186?__tn__=-R

https://www.facebook.com/TransEuropeanDivision/photos/a.399242926807763/2294258557306181/?type=3&eid=ARDNfUkDzk9obwGCUYXaCZr5KTyWQPs-Rcfgbk-RUNa5sHNekj958Fzx7Ta45o2gkXtBtcxeQDkuxe0l&__tn__=EEHH-R