DĖKINGA ŠIRDIS

Artinkimės prie Jo su padėka. (Psalmynas 95, 2)

Dėkingumas gali nueiti ilgą kelią jūsų geros savijautos ir streso sumažinimo link. Būti dėkingi mes galime mokytis ir tada, kai viskas klostosi gerai, ir ištikus nelaimei.

Kartą prieš daugelį metų banditai apiplėšė į gretimą miestą keliaujantį anglą pamokslininką. Tą vakarą jis savo sąsiuvinyje užrašė:

„Šiandien aš buvau apiplėštas, tačiau esu dėkingas. ,Pirmiausia esu dėkingas už tai, kad, nors iš manęs atėmė viską, ką turėjau, tai nebuvo daug. Esu dėkingas už tai, kad, nors netekau savo pinigų kapšo, vis dėlto likau gyvas. Ir pagaliau esu dėkingas už tai, kad aš buvau apiplėštas, o ne aš apiplėšiau!“

Išmokite be paliovos dėkoti. Pauliaus laiškuose mums duotas šis dieviškas patarimas: „Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje“ (Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5, 18).

„Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė […]. Būkite dėkingi!“ (Laiškas kolosiečiams 3, 15). „Su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Laiškas filipiečiams 4, 6). Visi dangaus rūmai gieda: „Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“ (Apreiškimas Jonui 7, 12).

Padėka yra natūrali atsivertusios širdies išraiška. Kai mūsų gyvenimas pilnas nusiskundimų, mes liudijame, kad Dievas elgiasi su mumis neteisingai. Nepasitenkinimo dvasia meta šešėlį ant Dievo. Ji liudija apie gilias kartėlio šak­nis. Kur kyla murmėjimas, ten esama kažkokių vidinių problemų.

Antra vertus, dėkinga širdis vienodai priima gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus. Nusiskundimai prasideda tada, kai gyvenimas klostosi ne taip, kaip mes norėtume, ar mes negauname to, ko norime. „Negalvokite visą laiką, ko mums reikia, ir niekada nepamirškite to, ką jau esame gavę. Mes niekada nepastebime, jog prašome per daug, bet visada labai šykščiai dėkojame. Mes nuolat gauname Dievo palaimas“ („Kelias pas Kristų“, p. 96).

Dėkingumą širdy galima išsiugdyti. Prisiminkite kažką, kam jūs šiandien esate dėkingi. Išreikškite dėkingumą šeimos nariui, draugui ar bendradarbiui. Susirašykite septynis dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Šlovinkite Dievą už palaiminimus, kuriuos Jis jums suteikė. Dėkokite kiekvieną metų dieną.

Markas Finlis