DEMONAI NETIKI

Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba (Jok 2, 19).

Kai kurie žmonės sako, kad neįmanoma atsidurti tokioje pa­dėtyje, kai išgelbėjimą gauti yra sunku, nes Šventajame Rašte egzistuoja tokie tekstai kaip Apaštalų darbų (16,31): Tikėk Vieš­patį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Kai kurie žmonės mano, kad reikia tik tikėti. Jie sako, kad jei vieną kartą savo gyve­nime nusprendžiu atsiduoti į Viešpaties Jėzaus Kristaus rankas, tai nuo tos akimirkos esu išgelbėtas, daugiau problemų aš neturiu, man nereikia dėl nieko sielotis ir niekuo rūpintis.

Tačiau Biblijoje rašoma, kad demonai irgi tiki. Jie tiki netgi labiau negu kai kurie žmonės. Jie tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Todėl ir jiems turėtų tikti apaštalo Jono žodžiai, parašyti 1-ame laiške, kad jei tiki Kristų, atėjusį į pasaulį kaip Dievo Sūnų, tai būsi išgel­bėtas (žr. 4, 2). Kristui gyvenant žemėje demonas kalbėjo: „Aš žinau, kas Tu esi: Dievo šventasis!“ (Mk 1, 24) Argi ne tiesa, kad ir šiandien jų tikėjimas atrodo stipresnis už kai kurių žmonių tikėjimą? Tačiau neužtenka savo tikėjimą išreikšti vien žodžiais, kuriuos nesunku ištarti.

Ką galima pasakyti apie tuos, kurie dabar kalba, kad Jėzus yra kartu su jais, ir kurie vieną kartą pasakys: „Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjame demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?“ (Mt 7, 22), bet Dievas jų nepripažins. Žmogus, kuris nurodo įvairias Laiško romiečiams teksto vietas (pvz., 10, 9–10) ir tvirtina, kad norint būti išgelbėtam tereikia išpažinti Viešpatį Jėzų ir tikėti Jo prisikėlimu, toks žmogus turėtų atkreipti dėmesį ir į kitas Šventojo Rašto vietas.

Ko gero gilesnė ir teisingesnė žodžio, išversto kaip tikėjimas, reikšmė turėtų būti ‘pasitikėjimas‘. Demonai tiki, bet jie nepasitiki. Čia ir yra esminis skirtumas. Aš, visai kaip tie demonai, galiu tikėti, kad Dievas yra, galiu tikėti daug kuo, kas su Juo susiję, bet Juo nepasitikėti. Ar plačiai mes galime atverti ankštus ir siaurus vartus? Ar tą įėjimą galime padaryti visiškai laisvą? Jėzus sako: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28) Artėjimas prie Kristaus, nuolatinis artėjimas, ugdo pasitikėjimą Juo, o tai nėra tik proto pritarimas.

Morisas L.Vendenas