DEŠIMT MALDOS DIENŲ Įvadas

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai:

Dešimties maldos dienų metu aš išsakiau Dievui dvi problemas: (1) kad Jis išlaisvintų mano dukrą nuo priklausomybės narkotikams, ir (2) kad mano vyras grįžtų į Bažnyčią. Prasidėjus metams, aš galėjau šlovinti Dievą, nes dukra jau aštuonis mėnesius nesisvaigino amfetaminu, įsigijo namus ir dirba visą darbo dieną. Mano vyras pasikrikštijo antrą kartą, ir šiais metais mudu kartu dalyvavome Dešimties dienų maldoje. Šlovė Dievui, mūsų Tėvui, per Jėzų Kristų!“ (N. C.)

„Visa mūsų bendruomenė pradėjo melsti lietaus, nes mūsų šaliai grėsė sausra. Meldėmės karštai, visi pasninkavo, tačiau aš noriu padėkoti Dievui, kuris per tris dienas atsakė į mūsų maldas gausiu lietumi. Dabar pas mus lyja kasdien.“ (L. M.)

„Maldų dėka ligoniai pasveiko, iširusios šeimos susijungė, net mirusiųjų artimieji atgavo viltį, o žmonės vėl atidavė savo gyvenimą Dievui. Mes tarnaujame gyvajam Dievui! Nekantraudami laukiame, ką Jis paruoš mums šiais metais.“ (Derekas)

Ar girdite, kaip Dievas kviečia jūs atsinaujinti? Biblijoje galite rasti daugybę pažadų, skirtų asmeniškai jums:

„Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.“ (2 Metraščių 7, 14)

„Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.“ (Jeremijo 29, 13)

„Ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.“ (Apaštalų darbų 2, 21)

„Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų.“ (Jokūbo 4, 8)

Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi.“ (Apreiškimo 3, 20)

Kad ir kur esate šiuo metu, Dievas arčiau nei gali atrodyti. Jis trokšta išlieti savo palaiminimus mūsų šeimoms, mūsų Bažnyčiai, mūsų kaimynams ir pasauliui, kuriame gyvename! 

Mūsų maldų tema – „SIEKIME ATSINAUJINIMO

2021 metų Dešimties maldos dienų laikotarpiu kviečiame jus siekti atsinaujinimo. Melsdamiesi pasitikėkite Dievo pažadu, kurį Jis davė Zerubabeliui: „Ne galybe, ne jėga, bet Mano Dvasia, − skelbia Galybių Viešpats. (Zacharijo 4, 6) Dievo žodžius galima suformuluoti taip: „Tai, ką jūs planuojate, nepasieksite nei galinga kariuomene, nei kitokiomis žmogiškomis jėgomis. Tai padarys tik Mano Dvasia! Aš, galybių Viešpats Visagalis, jums tai pažadu.“  

Šiandien Dievas trokšta įvykdyti neįtikėtinus dalykus mūsų gyvenime ir mūsų bendruomenėse. Jo planai ženkliai viršija mūsų galimybes, todėl, tik turėdami nuolatinį ryšį su Juo per maldą, mes galėsime įvykdyti užduotį, kurią Jis mums patikėjo. Viešpats kviečia: „Šaukis Manęs, ir Aš atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai.(Jeremijo 33, 3)

Prisijunkite prie mūsų maldoje dėl atsinaujinimo ir žadėtojo Šventosios Dvasios išliejimo! Ieškokime Dievo karalystės, ir pamatysime, kaip Jis atvers mums dangiškąsias malones!

Mes pasitikime Dievo pažadais

Didi palaima – melstis Dievo pažadais. Visi Dievo įsakymai ir įsakai taip pat yra Jo pažadai. Mat Dievas niekuomet neprašys mūsų padaryti to, ko nepajėgtume padaryti padedant Jo galiai. Maldos metu paprasta koncentruotis ties jūsų poreikiais, dejuoti ir apraudoti savo situaciją. Tačiau tai nėra maldos tikslas. Maldos paskirtis – sustiprinti mūsų tikėjimą. Todėl melsdamiesi pasitikėkite Dievo pažadais. Pakelkite savo žvilgsnį nuo savęs, nuo savo silpnybių bei trūkumų ir nukreipkite į Jėzų.

Žvelgdami į Jėzų, mes tampame panašus į Jį.

Elena Vait mus įkvepia tokiais žodžiais: „Kiekvienas pažadas Dievo Žodyje yra skirtas mums. Melsdamiesi pasikliaukite Jehovos duotu žodžiu ir tikėkite Jo pažadais. Jo Žodis sako: jei jūs prašysite tikėdami, tai gausite visas dvasines palaimas. Prašykite atkakliai, ir jūs gausite nepalyginamai daugiau nei prašote ar išmanote.“ („In Heavenly Places‚, p. 71)

Kaip pasitikėti Dievo pažadais? Melsdamiesi už pasaulio reikmes, jūs galite perskaityti, tarkim, Jono 14, 27 ir pasakyti: „Viešpatie, savo Žodyje Tu mums pažadėjai: ‘Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!’ Duok mums ramybę, kurią pažadėjai.“ Padėkokite Dievui už suteiktą ramybę, netgi jei ir nepajusite jos tuojau pat.

PASNINKAS

Kviečiame jus Dešimties maldos dienų metu laikytis pasninko, kokio laikėsi pranašas Danielius. Pradėti metus nuo pasninko ir maldos – nuostabus būdas ateinančiais mėnesiais pašvęsti savo gyvenimą Dievui. Elena Vait rašo: „Šiandien ir kiekvieną dieną iki pat laikų pabaigos Dievo tauta turi būti atkaklesnė ir atidesnė, pasitikėti ne savo išmintimi, bet savo Vado išmintimi. Dievo vaikai turi paskirti dienas pasninkui ir maldai. Nebūtinai visiškai nieko nevalgyti, tačiau reikia sumažinti maisto kiekį ir valgyti patį paprasčiausią maistą. („Counsels on Diet and Foods‚, p. 188–189)

Mes žinome, kad būsimas pranašas Danielius dešimt dienų valgė vien vaisius ir daržoves. Šiomis maldos dienomis rekomenduojame laikytis tokios pat nesudėtingos dietos. Jei siekiame turėti aiškesnį protą, kad paklustume Dievo balsui, ir trokštame priartėti prie Jo, mes turime būti tikri, kad tam netrukdys mūsų maitinimosi įpročiai.

Pasninko paskirtis – ne tik susilaikyti nuo valgymo. Kviečiame susilaikyti nuo TV laidų ir filmų, kompiuterinių žaidimų ir Facebook’o, YouTube peržiūrų. Kartais veiksniai, kurie nėra blogi, gali atimti daugybę mūsų brangaus laiko. Kiek tik įmanoma, atidėkite viską, kad turėtumėte galimybę daugiau laiko praleisti su Dievu.

Pasninkas – tai nėra greitas būdas gauti stebuklus iš Dievo. Jo pagrindinis tikslas – NUSIŽEMINIMAS, leidžiant Dievui veikti mūsų viduje ir per mus. Artėkime prie Jo per maldą ir pasninką, ir Jis taip pat artės prie mūsų.

ŠVENTOJI DVASIA          

Prašykite, kad Šventoji Dvasia parodytų, kaip ir ko reikėtų melsti konkrečiam žmogui arba už konkrečią situaciją. Biblija byloja, kad mes nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl būtent Šventoji Dvasia užtaria mus. 

„O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.“ (Romiečiams 8, 26) „Į tokias maldas Dievas atsako su malonumu. Kai karštai ir atkakliai siunčiame maldas Kristaus vardu, tai esame užtikrinti, kad Dievas yra arti ir pasiruošęs atsakyti į mūsų maldą ir suteikti ‘nepalyginti daugiau negu mes prašome ar išmanome.’(Efeziečiams 3, 20) (Elena Vait. „Paslėpti lobiai‚, p. 121)

TIKĖJIMAS

Pranašystės Dvasia mus padrąsina, kad „malda ir tikėjimas padarys tai, ko negali padaryti jokia žemiška jėga.“ (Elena Vait. „Gydymo tarnystė‚, p. 377) Ji primena, kad mes „galime prašyti bet kokios Jo pažadėtos dovanos. Po to turime tikėti, kad gavome, ir padėkoti Dievui už tai. (Elena Vait. „Ugdymas‚, p. 301) Todėl tegul tai tampa jūsų tikėjimo taisykle, įpročiu – iš anksto dėkoti Dievui už tai, ką Jis ruošiasi jums padaryti, atsakydamas į jūsų maldas.

MALDA UŽ KITUS

Kviečiame jus melstis už žmones, kurie Dievo valia yra jūsų gyvenime. Išsirinkite penkis-šešis žmones; tai gali būti jūsų artimieji, draugai, kolegos, kaimynai ar tiesiog pažįstami. Raskite laiko ir paklauskite Dievą, ko jūs turėtumėte melsti. Prašykite, kad Jis uždėtų jums tikro rūpinimosi šiais žmonėmis naštą. Užsirašykite šių žmonių vardus ant lapelio ir pasidėkite jį matomoje vietoje, tarkime, savo Biblijoje. Jus nustebins, kokiu būdu Dievas atsako į maldas! 

DEŠIMTIES DIENŲ MALDOS IŠŠŪKIAI

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, bet ir padėti stokojantiems: „Juk Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir Mane pagirdėte, buvau keleivis, ir Mane priglaudėte, buvau nuogas − Mane aprengėte, ligonis – Mane aplankėte, kalinys – atėjote pas Mane.“ (Mato 25, 35–36)

Elena Vait savo knygoje „Gydymo tarnystė‚ (p. 380) rašo: „Mes privalome gyventi dvejopą gyvenimą – minčių ir veiksmų gyvenimą, tylios maldos ir nuoširdaus darbo gyvenimą.“ Mūsų Gelbėtojas mums padovanojo tiek meilės, kad mes turime privilegiją dalytis ja su draugais, kaimynais, nepažįstamais žmonėmis, su visais, kurie jaučia jos poreikį. 

Paklauskite Dievą, kaip po Dešimties maldos dienų jūsų bendruomenė ir jūs asmeniškai galite pasitarnauti aplinkiniams. Tačiau ruošdamiesi maldos savaitei, neleiskite pasiruošimo rūpesčiams atitraukti jūsų dėmesio nuo maldos: „Jūsų asmeninės pastangos, skirtos artimiesiems išgelbėti, turi būti lydimos nuoširdžios maldos vienumoje. Norint suprasti sielų išgelbėjimo mokymą, reikia gilios išminties. Prieš eidami pas žmones, pirmiausia ateikite pas Jėzų. Tarnauti žmonėms pasiruošiama prie dangiškojo malonės sosto.“ (Elena Vait. „Prayer‚, p. 313)

Dešimties maldos dienų internetiniuose šaltiniuose jūs rasite dešimtis patarimų, kaip tarnauti. Jėzus kviečia tapti Jo rankomis ir kojomis pasaulio stokojantiems!