DIENA, KAI BAIGIASI KARAS

Jie kovos su Avinėliu, bet Avinėlis juos nugalės, nes Jis yra viešpačių Viešpats ir karalių Karalius, ir su Juo visi pa­šauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. (Apreiškimas Jonui 17, 14)

Vokietis eilinis Hansas visada prisimins, kuo jam baigėsi toji Antrojo pasaulinio karo diena Vakarų fronte. Tai bu­vo 1944 metų birželio šeštoji. Hansas jau kelerius metus kariavo Hitlerio išdidžiosios, tariamai nenugalimos armijos dalinyje. Tačiau dabar jis jautėsi kaip senis.

Hansas su savo karo draugais jau ištisas savaites laukė prasiveržimo. Jie slėpėsi ilguose vokiečių gynybinės linijos apkasuose, palei Normandijos pakrantę. Juos pradėjo pasiekti radijo pranešimai. Čia nusileido parašiutininkai. Ten pasirodė sklandytuvai. Artinasi lėktuvai. Visoje šioje sumaišty Hansui buvo įsakyta išžvalgyti pakrantę. Jis surinko kelis pėstininkus ir jau rengėsi iškeliauti.

Tačiau kaip tik tada suriaumojo britų tankas, ir pliūptelėjo ugnis. Visi išsilakstė. Hansas pasislėpė krūmuose, o paskui mėgino grįžti prie vokiečių linijų, bet buvo suimtas britų desantininkų ir nusivarytas paplūdimio link.

Kai kitą rytą patekėjo saulė, Hansas išvydo tai, kas greitai pakeitė jo, kaip karo belaisvio, nuotaikas. Pasklidę per visą vandenyną iki pat horizonto, plaukė laivas prie laivo. O per paplūdimį nenutrūkstamu srautu plūdo ginkluoti kareiviai, riedėjo tankai, buvo tempiama karinė amunicija. Ir, atrodė, tam nėra galo!

Kas galėtų pasipriešinti tokiam antpuoliui? Hansas su palengvėjimu įkvėpė oro ir pasakė sau, kad yra laimingas žmogus. Tą 1944 metų dieną jis jautėsi esąs tik vienoje pusėje – į Europą plūstančių sąjungininkų pusėje.

Ar jūs kada jautėtės esąs karo dalyvis, kokio nors ilgo, jūsų asmeniniame gyvenime užsitęsusio konflikto dalyvis? Ar kada nors jautėtės pavargęs nuo kančių, kurios, atrodo, niekada nesibaigs mūsų pasaulyje?

Apreiškime Jonui 17,14 apibūdinamos su Avinėliu kariaujančios pragaro jėgos ir pasakyta: „Avinėlis juos nugalės“. Apreiškime Jonui 19 pridurta: „Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja“ (11 eilutė).

Jokia jėga žemėje ar pragare negali atsilaikyti prieš Dievo armijas. Visos blogio pajėgos Jo Artume yra bejėgės. Vie­ną dieną, jau greitai, didysis karas baigsis. Mūsų Viešpats valdys amžinai kaip karalių Karalius ir viešpačių Viešpats. Jo teisumas, Jo planas, Jo tiesa nugalės.

Markas Finlis