DIEVAS UŽ MUS

Morisas L.Vendenas

Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8, 31)

Sunku būti pasiklydusiam. Dangiškasis Dievas nežiūri į žemę per žiūroną, stengdamasis mumyse rasti kokią nors dėmę ar trūkumą, kad paskui galėtų neįsileisti mūsų į dangų. Visos sąmo­ningos dangiškosios esybės siekia vieningo tikslo: palengvinti mūsų kelią į išgelbėjimą. „Jėzus savo vaikams šį kelią padarė tokį lengvą, kad lengvesnio negali ir būti“ (Iš žurnalo „Review and Herald“, 1890 04 29).

Jis išnaudoja visas galimybes, kad atkreiptume į Jį savo dė­mesį, Jis savo meile nori pasiekti, kad mes nuoširdžiai prie Jo prisirištume. Jis visiems siūlo savo meilę, ramybę, bendravimą ir gyvenimą su Juo visą amžinybę.

lr net jeigu mes visa tai paniekiname, Jis seka paskui mus, primindamas apie save savo Žodžiu, per savo tarnus, per mūsų sveiką protą, per mūsų artimuosius, kurie priklauso Jam, per mū­sų sąžinę, per gyvenime pasitaikantį sielvartą, per Šventąją Dva­sią, ir pagaliau, per didžiausią iš visų kalnų – per Golgotos kalną. Jis mums primena, kad laukia ir nelinkęs prarasti nė vieno iš mūsų, nenorėdamas, kad kuris pražūtų (2 Pt 3, 9).

Paklausykite manęs, bičiuliai! Prašau, niekada netikėkite, kad gauti išgelbėjimą sunku, o pražūti – lengva. Jei Dievas už mus, kas gi prieš mus? Aš dėkingas Jam už tuos kalnus, kuriuos Jis supylė mano kelyje. Aš dėkingas, kad Dievas padarė viską, kas nuo Jo priklauso, kad visi gautų išgelbėjimą ir gyventų su Juo amžinai.

Taigi, galima padaryti galutinę išvadą: jei aš nusprendžiau pra­žūti, man reikės kovoti su Dievu, ir ta kova bus labai sunki. Man teks kovoti su Jėzumi ir su Šventąja Dvasia. Aš turėsiu priešintis savo draugų krikščionių maldoms, kurie mane myli ir už mane meldžiasi. Man reiks kovoti su dviem trečdaliais Visatoje esančių angelų. O jei aš pasirinksiu išgelbėjimą, prieš mane stos šėtonas ir trečdalis Visatos angelų, kurie šaukėsi pasigailėjimo, kai Jėzus buvo čia; Jėzus pažadėjo kovoti prieš juos mano pusėje. Nieko nuostabaus, kad būti pasiklydusiam yra sunku. Kristaus meilė yra neaprėpiama, Dievo malonė yra didelė, siekianti dangų, gilesnė už giliausią jūrą.