DIEVO ŽODŽIO KALNAS

Morisas L.Vendenas

Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai (Iz 40, 8).

Kokias kliūtis sudarė Dievas, kokius kalnus supylė vykdyda­mas savo Planą, kad išgelbėtų nusidėjėlį? Viena iš kliūčių yra Biblija – unikali priemonė tiems, kurie nors truputį yra susipažinę su dieviškąja tiesa.

Galbūt kai kurie pasakys: kaip, kokiu būdu ji gali būti priemonė? Milijonai žmonių perka Bibliją, bet jos neskaito. Ji yra viena labiau­siai perkamų prekių, bet laikoma ne pačia geriausia knyga skaitymui! Tačiau tai, kad Biblija egzistuoja, nors tūkstančiai skeptikų ir neti­kinčių mėgino ją sunaikinti, jau daug pasako, ar ne? Jeigu atsirastų norinčių sustabdyti Biblijos spausdinimą, norinčių, kad jos aps­kritai neliktų žemėje, jiems neužtektų jėgų įgyvendinti šio suma­nymo. Išleidžiama labai įvairių spalvų viršeliais, įvairių dydžių, formatų ir vertimų Biblijų. Kaip jie galėtų jas visas sunaikinti?

Žmonės apsistoja viešbutyje pailsėti, ir kai ištraukia stalčių, pir­miausia jų akys užkliūva už Biblijos.

Kartą mes su broliu mieste ketinome surengti keletą Evangelinių susirinkimų. Salė, kurią norėjome nuomoti, buvo padalyta į dvi dalis. Mes nusprendėme, kad kairioji salės pusė yra visiškai tin­kama vakariniams susitikimams, kuriuose planavome kalbėti apie Evangeliją. Tačiau dešinėje salės dalyje tris vakarus per savaitę buvo organizuojami šokių vakarai. Apsvarstę šį faktą nuspren­dėme, kad tai mums trukdys. Bet pagalvoję geriau padarėme išva­dą, kad būtų gerai, jei pavyktų į šokius atėjusius žmones sudominti mūsų susirinkimu. Todėl mes nuėjome pas šeimininką ir pasa­kėme, kad norime išsinuomoti tą salės dalį, bet jis paprieštaravo: „Ne, jūs negalite jos išsinuomoti.“ „Kodėl?“ – susidomėjome mes. Jis atsakė: „Jei žmonės susirinks, norėdami gerai pasilinksminti ir pašokti, ir pamatys kitus, einančius į kitą salės dalį su Biblijomis rankose, tai šokiai neįvyks.“ Todėl mes taip ir neišsinuomavome tos patalpos.

Pats Biblijos egzistavimas yra kliūtis, kurią pastatė Dievas, no­rėdamas apsunkinti mūsų kelią į žūtį. Tai – Geroji naujiena. 1-ame Petro laiške (1, 23) kalbama, kad Dievo Žodis gyvas ir pasilieka… ar ilgam? Amžiams.