DVASINIAI ATRADIMAI

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Dvasinių atradimų dalies tikslas yra supažindinti jaunių su Naujuoju Testamentu bei padėti jam suprasti kai kurių Kristaus pamokymų prasmę.

 • Reikalavimas Nr. 1

Įsiminti Naujojo Testamento  knygas ir žinoti, į kokias keturias dalis yra sugrupuotos knygos. Pademonstruokite sugebėjimą surasti bet kurią duotą knygą.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti Kompanionui susipažinti, kaip yra išdėstytos Naujojo Testamento knygos.

Mokymo metodai

Kartojimas ir asociacijos yra geriausi įsiminimo metodai. 

Čia yra penki būdai, kurie, mokinant vaikus, jums gali padėti.

 1. Atminties schema.
 2. Reportažas.
 3. Biblijos kalavijo treniruotės.
 4. Išmokite Biblijos knygas pagal muziką.
 5. Knygų lentynos.
 1. Atminties schema

Užrašykite atminties schemą ant lentos arba duokite kopijas klasei. 

Po aptarimo, Naujojo Testamento knygos gali būti išmokstamos dalimis. 

2. Reportažas

Pasirinkite vieną NT autorių ir vieną iš žemiau pateiktų punktų:

 1. Parašyti trumpą straipsnelį į laikraštį arba
 2. Įrašyti radijo stiliaus interviu apie tai, kaip ir kada jis sutiko Didįjį Mokytoją Jėzų. Nurodykite autoriaus parašytas knygas.

Punktai apmąstymui:

 • Kokiu buvote asmeniu prieš sutikdami Jėzų?
 • Užsiėmimas.
 • Kur susitikote?
 • Kaip Jis jus mokė?
 • Kokia buvo jūsų reakcija?
 • Kodėl ir ką jūs parašėte ir t.t.

3. Biblijos kalavijo treniruotės

Tai grupės veikla padedanti išmokti greitai orientuotis, kur yra kokia NT knyga. Efeziečiams 6, 13-17 apibūdina krikščionio „šarvus“, kur kalavijas yra Dievo Žodis (17 eil.).

Eiga

1. Dalyvių parinkimas:

 1. Du jauniai virvės laikymui.
 2. Tiek dalyvių, kiek tik pageidauja.

2. Dalyviai sustoja į vieną tiesią eilę, o prieš juos laikoma maždaug 50 cm nuo žemės pakelta virvė. Biblijos laikomos po kaire ranka (po pažastimi).

3. Vadovas duoda komandą: „DĖMESIO, IŠSITRAUKITE KALAVIJUS“. Jauniai greitai  dešine ranka išsitraukia Biblijas, laiko jas užverstas prieš save ir laukia nurodymo.

4. Vadovas pasako nuorodą, pvz. „Morkaus knyga“ (pradėkite nuo geriau žinomų knygų) arba paprašykite knygos iš kurio nors suskirstymo, pvz. evangelijos, laiškai. Užduotis tampa sunkesne, kai pradedate vardinti mažesnes knygas ar paprašote tam tikro skyriaus ir eilutės.

5. Niekas iš jaunių nejuda, kol neduota komanda: „PRADEDAM“. Virvė numetama prie jų kojų, jaunis greitai susiranda nuorodą, kai tik nuoroda surasta, žengia žingsnį į priekį, laikydamas ranką ant atverstos Biblijos nuorodos.

6. Nuo komandos “PRADEDAM“ duodamos 10 sekundžių laiko limitas susirasti nuorodą ir žengti žingsnį pirmyn. (Pasirinkite laiko limitą tinkamą jūsų grupei.)

7. Kai laiko limitas baigiasi, sušunkama „LAIKAS“. Virvė tuojau pat pakeliama, galbūt sugaunant kurį nors bežengiantį į priekį. Pagautieji turi vėl stoti už virvės. 

8. Kiekvienas dalyvis, kuris žengia į priekį už virvės kol baigiasi laikas, laikomas nugalėtoju.

9. Paskirtas teisėjas patikrina, ar teisingai atverstos Biblijos.

10. Kiekvienam laimėtojui duodami du taškai. Stebėkite, kuris pirmas surinks dvidešimt taškų.

11. Vadovas pasako „VIENĄ ŽINGSNĮ ŽENK ATGAL“. Virvės laikytojai turi nuleisti virvę ir vėl ją pakelti, kai jauniai vėl ją perlips.

12. Vadovas pasako „PADĖTI KALAVIJUS“. Vaikai greitai padeda Biblijas po kairia ranka ir nuleidžia dešinę ranką prie šono.

13. Pasiruošia vėl pakartoti užduotį „IŠŠITRAUKITE KALAVIJUS“.

Žaidimui bus reikalingi: 

 1. Vadovas – kuris duoda komandas ir pasiruošia užduotis prieš susitikimą.
 2. Du žmonės, kurie laikys virvę.
 3. Du teisėjai. Vienas teisėjas stebi, kaip perlipama virvė, ypač skirtam laikui pasibaigus. Antras teisėjas tikrina, ar teisingai surastos nuorodos.
 4. Laiko matuotojas, kuris turi laikrodį, stebi laiką ir, jam pasibaigus, pasako „LAIKAS“.
 5. Balų skaičiuotojas.

4. Išmokite Biblijos knygas pagal muziką.  

ST ir NT knygų pavadinimus galite padainuoti pagal pasirinktą ar savo sukurtą melodiją.

5. Knygų lentynos

Reikia dėžučių ar kaladėlių su Biblijos knygų užrašais ant siaurojo kraštelio. Jei įmanoma sudėkite jas ant knygų lentynos.

 1. Sumaišykite ir leiskite jauniams jas surūšiuoti teisinga eilės tvarka.
 2. Visiškai ištuštinkite lentynas ir leiskite jauniams jas sudėti į lentynas.
 3. Atlikite vieną iš prieš tai paminėtų užduočių, nustačius laiko limitą.

Testavimo metodas

Sugebėti pakartoti knygas teisingai iš eilės arba vadovas praveda „Biblijos kalavijo“ žaidimą, kurio metu paprašo per dvi minutes surasti 15 NT knygų.

 • Reikalavimas Nr.2

Turėti „Atminties perlo“ sertifikatą. Žemiau yra pasiūlytas arba jūs galite turėti savo sąrašą.

Iš kiekvienos septynių kategorijų galima pasirinkti vieną tekstą, kurį reikia išmokti mintinai,.

1. Nuostabios ištraukos
a. Ps 119,11
b. Iz 43,12
c. Mt 28,19.20
d. Lk 5, 15
e. pasirink pats
2. Išgelbėjimas
a. Jn 1, 1-3. 14
b. Lk 19,10
c. Ps 103, 10-12
d. Iz 53, 5
e. Ef 3, 20.21
f.  pasirink pats
3. Santykiai
a. Iz 1, 18
b. Jn 1, 12-13
c. 1 Tim 6, 6-8
d. 1 Jn 3, 17
e. Apd 17, 26.27
f.  pasirink pats
4. Elgesys
a. 1 Sam 15, 22
b. Rom 12, 1-2
c. 1 Tes 5, 15
d. Mok 9, 5-10
e. Lk 2, 51.52
f.  pasirink pats
5. Doktrina
a. Ef 1, 8-10
b. Mok 6, 5
c. Apd 2, 38
d. pasirink pats
6. Malda
a. Ps 34, 3-4
b. Mt 6, 6
c. 1 Pt 1, 3
d. 1 Jn 4, 7
e. pasirink pats
7. Pažadai/ Šlovinimas
a. Ps 56; 35, 7
b. Ps 37, 3
c. Iz 35, 10
d. Jok 4, 7.8
e. 1 Jn 2, 17
f.  pasirink pats

Klasės susitikimai: Vienas.

Iš visų susitikimų vieną susitikimą  skirkite „Atminties perlo“ egzaminui.

Tikslas

Suteikti galimybę, įsimenant tekstą, augti dvasiškai, pritaikant „Atminties perlą“ asmeniniame gyvenime.

Mokymo metodai

1. Kiekvienas jaunis gali padaryti menišką aplanką su tekstais ir iliustracijomis, su paveikslėliais iš laikraščių ir t.t. Jį turėtų padaryti per savaitę kaip namų darbą.

2. Be to, mokydamasis eilutes, kiekvienas jaunis gali atsinešti paveiksliuką, kuris iliustruoja tekstą, kad kiekvieną savaitę grupė galėtų padaryti iš jų plakatą. Plakatais galite papuošti susitikimo vietą.

3. Paskatinkite jaunius eilučių mokymąsi padaryti kasdienio garbinimo dalimi. 

4. Pakartokite įsimintinas eilutes garsiai choru.

Pasiūlymai kassavaitiniams „Atminties perlo“ pakartojimams:

 1. Pakartojimas: Po to, kai keli jauniai pasako dienos eilutę, paprašykite pasakyti visus kartu, po to vien mergaitės, po to berniukai, po to galbūt mokytojai. Pabaikite pasakydami  vėl visi kartu, stebėkite, ar visi dalyvauja. Jei įmanoma tęskite, kol pasakyti mokės visi. (Tegul visada, pasakius eilutę, būna pasakoma ir nuoroda, kur yra ta eilutė.)
 2. Trūksta žodžio: Prieš susitikimą ant lentos aiškiai parašykite tekstą ir nutrinkite kas antrą žodį bei pirmą žodį, kurį ne visada lengva prisiminti. Klauskite vis kito vaiko pasakyti trūkstamą žodį, reikalaudami, kad paklausus atsakinėtų tik vienas, o ne visi. Mažose grupelėse galite kartais paprašyti vaiko ateiti ir trūkstamą žodį užrašyti. 
 3. Varžybos: Turi būti po lygiai berniukų ir mergaičių, kurie sustoja eilute prie lentos, kiekvienas prie savo užrašytos „MERGAITĖS“ / „BERNIUKAI“ pusės. Kiekvienas vaikas, jei teisingai pakartoja dienos eilutę, savo grupei pelno tašką. Stebėkite, kuri pusė laimės.
 4. Žodžių patikrinimas: Tegul tekstą pakartoja du ar trys vaikai arba  visi kartu vieną ar du kartus. Po to paprašykite vis kito iš eilės pasakyti po eilutės žodį. Po to, rodydami į bet kurį vaiką, paprašykite pasakyti po eilutės žodį. Veiksmas turi vykti greitai, atsakinėti turi tik tas vaikas, į kurį kreipiamasi.
 5. Klausimai: Paklauskite iš teksto kiek įmanoma daugiau klausimų. Paprašykite, kad atsakymai, jei įmanoma, būtų pateikti tiksliais Rašto žodžiais.
 6. Teksto konkursas: Padalinkite grupę per pusę. Tada viena grupė prašo kitos grupės nario pakartoti tekstą arba užduoda iš to teksto klausimą. Jei atsako, tada klausia kita pusė, jei ne, tada vėl klausia ta pati grupė.
 7. Siurprizas: Iš anksto turėkite užrašytas ant lapelių eilučių nuorodas. Paduokite po lapelį kiekvienam nariui prieš susitikimą, paprašydami nežiūrėti, kas parašyta. Vėliau kvieskite ateiti vieną po kito vardais, pažvelgti į lapelį ir pasakyti prašomą eilutę. Nuoroda turi būti perskaityta garsiai, kad visi galėtų nustatyti, ar yra cituojamas teisingas tekstas.
 8. Kito susitikimo metu padarykite tą patį su lapeliais, bet šį kartą užrašykite eilutes, o vaikams reikės pasakyti eilučių nuorodas (kur tos eilutės yra Biblijoje). 
 9. Nuorodų testas: Užrašykite ant lentos kažką panašaus į tai:

________ 29, 11 Ps __, 8 

Izaijas __, 12 Tim 5, __

________11, __ _________  __, 58

Paprašykite skirtingų vaikų užpildyti trūkstamus laukelius.

 1. Testas raštu:  Prieš susitikimą aiškiai ant lentos užrašykite du ar tris klausimus ir vėliau išdalinkite pieštukus bei popierių. Parodykite tekstus ant lentos ir paprašykite visų pamėginti į juos atsakyti. Pasakykite, kad tai ne egzaminas, ir kad kiekvienas taisys savo atsakymus.  
 2. Minties patikrinimas: Užrašykite kiekvienos eilutės mintį ant lentos ir paprašykite narius pasakyti, kuris tekstas turi šias mintis ar teiginius.
 3. Biblijos tyrinėjimas: Paskirkite susitikimą Biblijos tyrinėjimui. Tai gali būti daroma dialogo forma ar pateikta kaip tyrinėjimas su žmonėmis, kur vienas ar du yra kalbėtojai, o kiti klausytojai. Tai turi skatinti užduoti klausimus, į kuriuos būtų įmanoma atsakyti su išmoktu tekstu.

Testavimo metodai

Išlaikyti „Atminties perlo“ pateiktą Konferencijos jaunimo departamento testą.

 • Reikalavimas Nr.3

Pasikonsultavę su vadovu pasirinkite vieną iš šių sričių:

 1. Vienas iš Kristaus palyginimų
 2. Vienas iš Kristaus stebuklų
 3. Kalno pamokslas
 4. Antrojo Advento pamokslas

Ir pademonstruokite savo žinias apie tai, ką mokė Kristus vienu iš pasiūlytų būdų:

 1. Diskusija su vadovu
 2. Grupės užsiėmimas
 3. Kalba

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti jauniui kūrybingais mokymo metodais papasakoti kitiems apie Jėzų.

Mokymo metodai

 1. Diskusija su vadovu. Kad būtų lengviau jauniui su jumis diskutuoti pasirinkta tema, mes siūlome:
 1. Lai kiekvienas jaunius sudaro laiko skalę ar piešinį, kurį paeiliui pristatys mokytojui.
 2. Sudarykite Kristaus antrojo advento pamokslo schemą, panaudodami senų laikraščių antraštes. Kiekviena antraštė turi atspindėti atitinkamą Mt 24 ar Mk 13 skyriaus dalį.
 3. Grupės užsiėmimas
 1. Vaidinimas. Kompanionų klasei gali patikti suvaidinti jų pasirinktą temą, kur kiekvienas asmuo turėtų savo žodžius ir kostiumą.
 2. Padalinkite klasę į mažas grupeles:
 3. Sūnus palaidūnas, padarykite freską:
 • Jo palikti namai.
 • Kur jis ėjo ir ką darė.
 • Kur galiausiai atsidūrė.
 • Grįžimas namo.

Kai freska baigta, lai kiekvienas jaunius paaiškina, ką reiškia jo freskos dalis.

Užbaikite ta tema pasirinktu filmu.

 1. Antrojo Advento pamokslas:
 • Padalinkite klasę į grupeles ir sudarykite laiko skalę.
 • Lai kiekvienas klasės narys paaiškina savo laiko skalės dalį.
 • Ta tema pažiūrėkite filmą.
 1. Padarykite kiekvienam klasės nariui po žemiau pateiktos diskusijos vadovą. Po to, kai perskaitys ir atliks pasirinkimus, praleiskite laiką kartu kaip grupė, pasidalindami jų pasirinkimo priežastimis. Tai vertybių atskleidimo pratimas.

Tai įvyko per vestuves

„Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“ Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui.“ Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo) , prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol.“ 

Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.“ (Jn 2, 1-11)

 1. Jei būčiau vestuvėse, kuomet Jėzus pavertė vandenį vynu, aš būčiau (apibraukite vieną):
 1. įtarus
 2. sukrėstas
 3. skeptiškas
 4. pamalonintas
 5. nustebintas
 6. intriguotas
 7. priblokštas
 8. Spėju, kad priežastis dėl ko Jėzus pavertė vandenį vynu yra:

…………Jis norėjo vestuvių šventę išgelbėti nuo nepatogios situacijos.

…………Norėjo padaryti laimingą savo motiną.

…………Norėjo pademonstruoti savo galią.

…………Norėjo suteikti daugiau džiaugsmo vestuvių proga.

 1. Apibrauk teiginį, kuris atskleidžia tikrąją šios istorijos prasmę:
 1. Jėzus gali kažką įprastą paversti  kažkuo ypatingu.
 2. Kai Jėzus pateikia nurodymus, darykite, ką Jis liepia.
 3. Nes Jėzui nieko nėra neįmanoma.
 4. Vieta mano gyvenime, kur man reikėtų išvysti stebuklą yra (apibraukite vieną): 
 1. Namai
 2. Asmeninis tobulėjimas
 3. Ateitis
 4. Pasišventęs gyvenimas
 5. Draugai
 6. Mokykla

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarimuose, grupės veikloje ar kalbos sakyme.

 • Reikalavimas Nr. 4

Perskaitykite Mato ir Morkaus Evangelijas. Mintinai išmokite bet kurias dvi iš čia pateiktų ištraukų:

 1. Palaiminimai Mt 5, 3-12
 2. Viešpaties malda Mt 6, 9-13
 3. Kristaus sugrįžimas Mt 24, 4-7. 11-14
 4. Evangelijos pavedimas Mt 28, 18-20

Klasės susitikimai: Vienas

Klasėje atliekamas padrąsinimas mokytis ir testavimas. Skaitymas ir mokymasis mintinai atliekamas namuose.

Tikslas

Padrąsinti jaunius susiformuoti kasdienio Biblijos skaitymo ir kai kurių svarbių eilučių mokymosi mintinai  įprotį.

Mokymo metodai

 1. Kad Mato ir Morkaus skaitymas taptų prasmingesniu, lai kiekvienas jaunis susigalvoja spalvos kodą, kad atskirtų Jėzaus metodus, kuriuos naudojo mokydamas žmones. Kai jie skaito Evangeliją, gali atitinkamą eilutę pasibraukti ar nuspalvoti savo pasirinkta spalva, pvz.: Palyginimai – raudona; Stebuklai – mėlyna; Ypatingi pamokslai – geltona; Pažadai – žalia.
 2. Paskatinkite klasę vienas su kitu pasidalinti skaitymo metu atrastais svarbiais dalykais. 
 3. Klasei gali patikti mažų piešinukų Biblijos paraštėse piešimas, kurie apibūdintų įvairius svarbius dalykus, pvz.: duonos kepalėliai ir žuvis, valtis audroje, luošas žmogus, tuščias kapas ir t.t.
 4. Lai klasė pildo Mato ir Morkaus Evangelijų skaitymo žurnalą. Jie aiškiai turi parašyti kasdienius įrašus, įskaitant ir datą, skaitytą vietą, pvz.: Gegužės 24 d. Mt 19, 1-30; Gegužės 25 d. Mt 20, 1-34.

Testavimo metodas

Užbaigti skaityti Mato ir Morkaus Evangelijas ir išmokti mintinai nurodytas eilutes.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Perskaitykite apie E. Vait pirmąjį regėjimą ir aptarkite, kaip savo žinios pateikimo bažnyčiai Dievas naudoja pranašus.

Klasės susitikimai: Du

Tikslas

Padėti jauniams suprasti Dievo vedimą, įkuriant Septintosios dienos adventistų bažnyčią ir jos misiją.

Mokymo metodai

E. Vait pirmasis regėjimas yra aprašytas „Ankstyvuose Raštuose“ 13-20 psl. Ši medžiaga pateikia puikų maistą diskusijai, ypatingai penktadienio vakaro susitikimams.

Studento klausimynas

 1. Ką reiškia Septintosios dienos adventistų bažnyčiai posakis „Vidurnakčio šauksmas“?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ką E. Vait regėjimas mums sako apie 144000?

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 1. Kas tokie buvo įvardinti du ypatingi asmenys, kurie yra išgelbėti, ir kodėl jie regėjimo metu nebuvo gyvi?

a. ________________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________________

 1. Išvardinkite veiklas, kuriomis galėsime džiaugtis naujoje žemėje, kaip tai regėjo Elena?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Kokia buvo Elenos reakcija į visa tai, ką ji pamatė ir kaip ji jautėsi, kai regėjimas pasibaigė?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ką Dievas tau kaip pėdsekiui sako šiame, taip senei duotame regėjime?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________