DVASIŠKASIS ĮSAKYMAS

Morisas L.Vendenas

O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas (Rom 4, 5).

Jei jūs norite auginti obuolius, jums bus geriausia, jei kur nors susirasite obels sodinukų. Jei jūs norite duoti gerų vaisių krikš­čioniškame gyvenime, geriausia, ką jūs galite daryti – tai būti tikru krikščionimi. Atminkite, kad obelis veda obuolius kaip tik todėl, kad ji yra obelis, o ne tam, kad obelimi taptų. Taip ir krikščionis daro teisius darbus todėl, kad jis krikščionis, bet ne todėl, kad nori krikščionimi tapti. Didelės dalies jaunimo bėda yra ta, kad jie stengiasi elgtis tinkamai tikėdamiesi taip tapti krikščionimis.

Kas yra tikrasis, veikiantis tikėjimas? Geriausias apibrėžimas, kad tikėjimas – tai pasitikėjimas. Svarbu išsiaiškinti, kaip mums išmokti pasitikėti. Išmokti kuo nors pasitikėti mes galime tik siek­dami pažinti tą asmenį. Juk mes paprastai nepasitikime žmo­gumi, jei jo nepažįstame. Be abejonės, Dievas vertas pasitikėjimo, bet jūs patys tuo niekada nepatikėsite, jeigu Jo nepažinsite. Jei pažinsite Dievą, tai ir pasitikėsite Juo, ir jūsų pasitikėjimas bus labai natūralus. O jei nepažinsite Dievo, tai Juo ir nepasitikėsite. Kur besutiktumėte žmogų, tvirtinantį, jog nepasitiki Dievu, jis tik patvirtina tai, kad Jo nepažįsta.

Kai jūs bandote geriau įsigilinti į krikščionybės esmę, įsitikinate, kad jos esmė – Jėzaus pažinimas. Yra daug žmonių, besivadinan­čių krikščionimis, kurie į tai visiškai nekreipia dėmesio. Jie sako: „Ačiū, ne. Aš noriu tokios religijos, tokios krikščionybės, kur galė­čiau šį tą padaryti pats.“

O kaip galima pažinti Jėzų? Tai ganėtinai paprasta: kiekvienos die­nos rytą paskirkite tam laiko, melskitės ir ieškokite Jėzaus Jo Žodyje. Tai ir viskas, ką jūs galite padaryti. Pridėkite dar savo valią siekiant tikslo – būti tikru krikščionimi. Daugiau nieko negalite padaryti, kad pasiektumėte šį tikslą. Kitaip – jūs ne krikščionis, o paprasčiausiai geras žmogus, ir tiek. Bažnyčioje yra daug gerų žmonių, nepažįstančių Dievo, nesirūpinančių, kaip pasiekti pilnatvę Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Dievas kviečia tave būti ne tik geru žmogumi. Jis kviečia tave gyventi ir jausti Jo buvimą, pažinti Jo jėgą tavo kasdieniniame gyvenime – ir tai daryti kasdien. Tai ir yra tikroji krikščionybė.