EVANGELIJOS PAMOKSLŲ KALNAS

Morisas L.Vendenas

O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki (1 Kor 1, 21).

Biblija, arba Dievo Žodis – tai kliūtis arba kalnas, supiltas ant kelio tiems, kurie pasirinko žūti. Antras didelis kalnas, kurį žmonės taip pat turi įveikti, – tai kalnas Evangelijos pamokslų, kuriuos jie kada nors yra girdėję. Apaštalas Paulius sakė, kad Dievas pano­rėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žmonijai pamokslas atrodo kvailumas, bet Dievas pamokslu siekia tam tikro tikslo.

Aš prisimenu Evangelijos pamokslus, girdėtus dar vaikystėje, kurie vis dar gyvi mano atmintyje. Jeigu kartais atsitiktų, kad aš panorėčiau tapti pražuvėliu, pirmiausia man reikėtų kažkaip juos užmiršti. Bet tai ganėtinai sunku. Aš atsimenu vieną pamokslą, pasa­kytą labai seniai vasaros stovyklos metu, kurio pagrindinė mintis buvo ta, kad Jėzus – mano Išgelbėtojas, mano Viešpats ir Bičiu­lis. Tame pamoksle buvo cituojamos tos Šventojo Rašto vietos, kuriose atskleidžiamas būtent šis Jėzaus asmenybės aspektas. Aš iki šiol saugau atmintyje pagrindines šio taip giliai mano širdį paveikusio pamokslo vietas. Matyt, aš tada jo klausydamas suvo­kiau, kaip labai man to reikia. Jėzus – mano Išgelbėtojas, mano Viešpats ir Bičiulis.

Aš taip pat atsimenu pamokslą apie aklą Bartimiejų. Svarbiau­sią to pamokslo frazę sudarė tokie žodžiai: Pro šalį eina Jėzus Nazarietis. Aklas Bartimiejus iš pradžių to nežinojo. Jis paklausė: koks čia triukšmas? Jam atsakė, kad pro šalį kaip tik eina Jėzus Nazarietis. Bartimiejus buvo girdėjęs apie Jėzų. Neleiskite Jam praeiti. Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs! (žr. Mk 10, 46–­52) Jei aš nuspręsčiau žūti, man reiktų užmiršti ir tuos žodžius. Bet Visagalis Dievas žino, kaip išlaikyti mano atmintį. Jėzus Naza­rietis eina pro mane. Aš nenoriu, kad Jis praeitų pro šalį, o jūs?

Aš atmenu pamokslus, pasakytus giedant. Devyniasdešimt de­vynios bandos avys buvo saugios. Perskaičiavęs jas ir pamatęs, kad vienos trūksta, piemuo eina jos ieškoti, nors naktis yra šalta ir lietinga. Dievas nenori, kad nors vienas žūtų. Evangelijos žinia, skelbiama pamoksluose, mokyme, giesmėse, yra galinga priemonė, padedanti sulaikyti žmones ir neleisti, kad jie pasuktų pra­žūties keliu.