GAMTOS TYRINĖJIMAS

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

  • Reikalavimas Nr.1

Peržvelkite Nikodemo istoriją ir sugretinkite su drugelio gyvenimo ciklu, arba nupieškite vikšro gyvenimo ciklą, suteikdami jam dvasinę prasmę

Klasės susitikimai: 30 – 60 min.

Mokymo metodai

„Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią“ (Psalmių 51, 12).

 „Choro vadovui. Dovydo psalmė. Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso, bet žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių. Danguose jis pastatė palapinę saulei. Lyg nuotaka ji išeina iš už savo jungtuvių užuolaidos ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį, o jos kelias veda prie kito galo; nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali. VIEŠPATIES Įstatymas tobulas; jis atnaujina gyvastį; VIEŠPATIES įsakai teisingi,  jie paprastus žmones padaro išmintingus. VIEŠPATIES įstatai teisūs; jie džiugina širdį; VIEŠPATIES įsakymas aiškus; jis teikia akims šviesos. Pagarbi Dievo baimė tyra; ji amžinai ištikima. VIEŠPATIES sprendimai tikri ir visiškai teisūs, brangintini labiau už auksą, net rinktinį auksą, saldesni už medų, net gryniausią korio medų. Be to, jie pamoko tavo tarną; kas jų laikosi, tas gauna didelį atlygį. Kas gali pastebėti savo klaidas? Apvalyk mane nuo kalčių, kurių nejaučiu! Apsaugok mane ir nuo tyčinių nuodėmių, neleisk joms manyje viešpatauti! Tada aš būsiu tobulas ir laisvas nuo sunkaus nusižengimo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys, VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!“ (19 Psalmė)

Mūsų Geriausias Draugas, Kūrėjas, Karalius bei Teisėjas yra taip pat ir mūsų Gelbėtojas. Bet Jėzus nepalieka mūsų nuodėmingoje būsenoje. Jis pažadėjo parodyti mums kelią į tobulumą, jei tik mes Jam leisime.

Kai Jėzus naktį susitiko su Nikodemu prieš du tūkstančius metų, Jis atkreipė mūsų dėmesį į tiesą, kuria buvo sunku įsivaizduoti – faktą, kad Jėzaus kaip mūsų asmeninio Gelbėtojo priėmimas yra tarsi gimimas iš naujo. Nikodemas uždavė tinkamą klausimą apie tą, kuris dar nėra priėmęs Jėzaus: „Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti?“ (Jono 3, 4). Žinoma, Jėzus nekalbėjo apie fizinį gimimą. Jis norėjo, kad Nikodemas, taip pat kaip ir jūs, suprastų, kad tapimas krikščionimi yra viso gyvenimo procesas; iš tikrųjų, tai procesas, kuris tęsiasi amžinai – tampame vis labiau ir labiau panašesni į Jėzų. Gamtoje yra keletas pavyzdžių, kurie padeda tai lengviau suprasti.

Vikšro transformacija į drugelį tai geriausia iliustracija gamtoje, pavaizduojanti nusidėjėlio virsmą krikščionimi. Kiti pavyzdžiai: sėklos tapimas užaugusiu augalu ir gyvūno užaugimas nuo embriono iki pilno dydžio. Nesvarbu kokį pavyzdį bepasirinktumėte, svarbu susieti jį su paveldimumu. Daug priklauso nuo genų, kuriuos gauname iš savo tėvų. Kadangi gimstame nuodėmingame pasaulyje ir paveldime visus polinkius bei silpnybes, kurias nuodėmė įnešė į pasaulį, turime mažai vilties, kad patys pasiektume savybes, kurios padarytų mus pasiruošusius dangui.

Jėzus, iš tikrųjų, pažadėjo mus perkurti naujai; atnaujinti mūsų protus. Jėzus kurs stebuklus mumyse, jei tik paprasčiausiai paprašysime Jo ir bendradarbiausime su Juo. Pasikeitimai vikšre atsiranda automatiškai, bet vikšras tam, kad augtų, turi valgyti, o augti turi tam, jog užbaigtų ciklą, kuris atveda jį prie drugelio stadijos. Vikšras paveldėjo visas savybes bei instrukcijas, kad taptų drugeliu; jis paprasčiausiai seka užprogramuota kryptimi ir tampa drugeliu. Mes gimstame be natūralios krypties tapti dangaus piliečiais. Mes turime gimti iš naujo taip, kad galėtume paveldėti naują genų rinkinį – naują krypties rinkinį, kad taptume brandžiais krikščionimis. Ir kai mes gimstame iš naujo tokiu būdu – ir Kristus gyvena mumyse – mums tampa natūralu išvystyti krikščionio savybes, kaip vikšrui išauginti sparnus ir skristi kaip drugeliui.

Paaiškinimas

Siekiantis Keliauninkas, yra atradęs, kad yra Išgelbėtojas, bei yra pasiruošęs papasakoti apie tai pasauliui. Tam, kad papasakotų procesą vykstantį jo gyvenime, reikalingos iliustracijos.  Gimimas ir gimimas iš naujo yra puiki Jėzaus naudota iliustracija. Ir pastebėjimai, kuriuos gauname stebėdami vikšrą virstant drugeliu, padeda jaunam žmogui paaiškinti, ką Dievas gali padaryti su žmogaus gyvenimu.

  1. Skatinkite dalyvius apibudinti pamokas, išmoktas atlikus šį reikalavimą pristatyti iliustracijas iš gamtos bei pritaikyti jas skelbiant Evangeliją. Jei įmanoma, lai jie lydi žmogų, pravedantį Biblijos studijas, arba dalyvauja evangelizaciniame seminare, paruošdami rašto eilutes ir pasidalindami savo istorija su žmonėmis, kurie galbūt nežino Dievo gebėjimo keisti mūsų gyvenimus.
  2. Tiesa, šis reikalavimas turi būti atliktas, kai galima rasti vikšrų ir jiems tinkamo maisto. Kuo šiauriau, tuo labiau ribotas laikas yra šios užduoties atlikimui. 

Auginant vikšrus, daug pridėtų, jei Keliauninkas nufotografuotų įvairias vikšro/ drugelio  gyvenimo stadijas. Vėliau skaidrėmis galėtų iliustruoti savo kalbą ir tai būtų palaima visiems klausytojams.

Atminkite, kad iliustravimo iš gamtos pagrindinė mintis yra nusidėjėlio transformacija į krikščionį. Jei Keliauninkas trokšta panaudoti kitą nei vikšro – drugelio istoriją, tai tuomet reikėtų jį arba ją paraginti.

  • Reikalavimas Nr.2

Užbaikite vieną iš Gamtos neturėtų ženklų.

Klasės susitikimai: Trys 

Tikslas

Praplėsti Keliauninkų susidomėjimus, išvystyti geresnį Kūrėjo suvokimą ir sukurti užbaigtumo jausmą.

Mokymo metodai

Visų ženklų reikalavimus galima rasti Adventistų jaunimo ženklų vadove. 

Padarykite šių ženklų mokymąsi kiek įmanoma įdomesnį. Jei įmanoma, apsilankykite tam tikroje vietoje ar pasikvieskite specialistą pakalbėti su grupe.

Testavimo metodas

Instruktorius turėtų siekti, kad asmuo atliktų visus ženklo reikalavimus. Vadovas turi pateikti sėkmingai pasirodžiusių kandidatų sąrašą vietinės konferencijos jaunimo vadovui.

Ženklų reikalavimai, sutampantys su veikla mokykloje, gali būti užskaityti, jei paauglys turi pasirašytą patvirtinimą iš mokyklos, kad jis išpildė reikalavimus.

Pažangesniems

Suplanuokite bent penkias su gamta susijusias veiklas, kurias galėtume turėti Sabatos popietėje.