GINKITE SAVO ĮSITIKINIMUS

Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir Jo galybės jėga. (Laiškas efeziečiams 6, 10)

Martynas Liuteris užaugo religingame pasaulyje, kuris iš esmės labai bijojo Dievo. Krikščionys ypač bijojo skais­tyklos – buvo manoma, kad sielos ten turinčios praleisti daug metų, kol apsivalo nuo kiekvienos nuodėmės, ir tik tada gali įžengti į dangų.

Liuteris buvo mokomas, jog galima nusipirkti indulgenciją, kuri neva užtikrina trumpesnį laiką skaistykloje. In­dulgencijų pirkimas ir pardavimas virto tikru verslu.

Tačiau Martynas Liuteris pats pradėjo studijuoti Bibliją. Jam didžiulį įspūdį padarė Pauliaus laiškas romiečiams. Jis sužinojo apie nemokamai dalijamą Dievo malonę, kuri išteisina nusidėjėlius. Taigi Liuteris priėjo prie išvados, kad Dievo malonės neįmanoma nei parduoti, nei nusipirkti. Jis džiaugėsi, kad, nors „visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“, mes esame „nuteisinami dovanai Jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo“ (Laiškas romiečiams 3, 23 – 24).

Liuteris galėjo eiti kartu su minia ir nugyventi tylų ramų vienuolio gyvenimą. Tačiau sąžinė neleido jam sėdėti ir žiūrėti, kaip iškraipoma Dievo malonė. Jis turėjo užimti ryžtingą poziciją.

Taip ir padarė. Jis stojo priešais Karolį, šventosios Romos imperatorių, prieš kunigaikščius bei lordus, prieš galin­gus bažnyčios pareigūnus šventosios Romos kongrese. Šie žmonės reikalavo, kad jis viešai išsižadėtų savo mokymo.

Tačiau Liuteris drąsiai atsakė: „Jei esu įtikintas Šventojo Rašto ir sveiko proto, […] nepriimsiu popiežių ir tarybų valdžios. [. ] Mano sąžinė yra Dievo Žodžio belaisvė. Aš negaliu sakyti ir nesakysiu nieko, nes nusižengti sąžinei nėra nei teisinga, nei saugu. Štai mano pozicija. Kitaip pasielgti negaliu. Tepadeda man Dievas. Amen.“

Šie žodžiai užtikrino Reformacijos sėkmę. Vienas žmogus panoro pasisakyti prieš religines praktikas, kurios iš­kraipė Evangeliją. Atrodė, jog visi krikščionys priima indulgencijas, bet štai atsistojo vienas Liuteris ir pasakė „ne“. Kodėl? Kadangi jo sąžinė buvo Dievo Žodžio belaisvė. Vienas žmogus, tvirtai gynęs savo įsitikinimus, sudrebino pasaulį. Per jo drąsą Dievas išjudino visą kartą. Dievas gali pakeisti jūsų pasaulį, jei panorėsite tvirtai laikytis Jo Žodžio principų. Dievas kviečia principingus bei drąsius vyrus ir moteris, kurie nepranyksta daugumos opozicijos fone. Pasaulį keičiantys Dievo žmonės žino, kuo jie tiki, gina tai, kuo tiki, ir dalijasi tuo, kuo tiki, dėl savo meilės Tam, kurį įtikėjo.

Markas Finlis