GODULYSTĖS PAVOJUS

lr dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15).

Evangelijos pagal Matą 19-ame skyriuje užrašyta istorija apie tai, kaip Jėzus kalbėjosi su turtingu jaunuoliu ir iškėlė savo mo­kiniams problemą, kuri jiems atrodė neišsprendžiama. Jie manė, kad pats faktas, jog yra sukauptas turtas, jau liudija ypatingas Dievo palaimas, ir kad kiekvienas turtingas žmogus yra užsitikrinęs vietą Dangaus Karalystėje. Bet 23-ioje ir 24-oje eilutėje užrašyti Kristaus tokie savo mokiniams pasakyti žodžiai: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į Dangaus Kara­lystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo Karalystę.“ „Tai išgirdę, mokiniai labai sumišo ir klausė: ‘Tai kas galės būti išgelbėtas?‘“ (19, 25). Jei turtuolis negali patekti į Dievo Karalystę, kas gi gali? Bet pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“ (19, 26).

Apie ką kalbėjo Jėzus? Ar tik apie turtinguosius, kurie turėjo milijonus? O gal Jis kalbėjo apie kiekvieną, kuris kuo nors pasitiki labiau, negu Dievu?

Kartą aš su jaunimo grupe svarsčiau klausimą, kas studentų miestelyje labiausiai panašus į nuoširdų krikščionį. Ir jie atsakė: „Jei lyginsime merginas ir vaikinus, vis dėlto nuoširdesnės krikš­čionės – merginos. – Kodėl? – Todėl, kad paprastai merginos jaučia didesnį poreikį Dievui negu vaikinai.“ Tada mes nutarėme: tarkime, jūs surenkate visas studentų miestelio merginas. Kurią iš jų derėtų pripažinti geriausia krikščione: gražią ar negražią? Jie nu­sprendė, kad negražią. O iš negražių merginų, kuri būtų pripažinta geriausia krikščione: talentinga ir turinti geresnius pažymius, ar greičiau nedidelio talento ir ne taip gerai besimokanti? Taip sam­protaudami studentai pagaliau nusprendė, kad blogiausias krikš­čionis miestelyje turėtų būti gražus vaikinas, turintis prabangų automobilį, grojantis dūda, turintis gražų balsą, gerų drabužių ir gerai besimokantis. Kitaip sakant, jeigu žmogus kuo nors pasitiki labiau negu Dievu, tai jis to ir siekia.

Bet kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Mes turime būti labai dėkingi Dievui, kuris daro viską, kad apšviestų mūsų širdį, ir mes suvoktume, kad visiškai nuo Jo priklausome, kad mums Jo reikia, nepaisant to, ką mes esame gyvenime pasiekę.

Morisas L.Vendenas