IŠGELBĖJIMAS VISIEMS

Morisas L.Vendenas

lšganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms (Tit 2, 11).

Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Dievas yra sudomintas išgelbėti kiekvieną savo sukurtą žmogų. Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. „Šventoji Dvasia nusileidžia ant visų mūsų siūlydama kiekvienam išgelbėjimo dovaną. Taip Kristus, tikroji Šviesa, […] apšviečia kiekvieną žmogų (Jono 1, 9). Savo noru atsisakę gyvenimo dovanos, žmonės praranda išgelbėjimą“ (Didžioji kova, 14-as sky­rius). Dangaus angelai nuolat skraido aplink žemę, kenčiantiems nešdami viltį, saugodami atsidūrusius pavojuje ir traukdami žmo­nių širdis prie Kristaus. Niekas nėra užmirštas ir paliktas likimo valiai. Dievas nėra šališkas, Jis vienodai myli ir rūpinasi sielomis, kurias pats sukūrė.

Nesielvartaukite, jei kuris nors iš jūsų bendruomenės narių įsi­taisė kanarėlę, kuri pernelyg garsiai gieda ir jums trukdo, jei kas nors nelabai maloniai jums nusišypsojo Maldos namuose. Nesijau­dinkite dėl smulkmenų. Dievo sudarytas Išgelbėjimo planas sie­kia kur kas plačiau ir giliau, negu visa tai. Jame yra vietos patiems svarbiausiems klausimams.

Dievas neketina atsisakyti visų įmanomų veiklos būdų, kad jūs būtumėt išgelbėtas, nes kaip tik Jis, o ne jūsų tėvai yra atsakingas už jūsų gimimą šiame pasaulyje, juk Jis – mylintis ir teisingas Die­vas.

Kristui gyvenant žemėje žydų vadai Jam kenkė ir atstumdavo Jį visą laiką, kol pasibaigė Jo tarnystė. Jie nuolat stengdavosi kaip nors Jį sugauti kalboje, sumažinti Jo įtaką, daromą liaudžiai, paneigti Jo stebuklus ir nutildyti Jo balsą. „Tačiau juos lydėjo smer­kianti Šventoji Dvasia, ir jie turėjo statyti užtvaras, kurios atlaikytų didžiąją jėgą, nukreiptą į žmogaus sielą“ (Kaip pasiekti tikrąją lai­mę, p. 20). Dievas nesikeičia, Jis ketina padaryti viską, kad ir šian­dien laimėtų kiekvieno iš mūsų širdį.