JĖZUS MYLI IR FARIZIEJUS

Morisas L.Vendenas

Kas yra toks kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris sėdi aukštybėse? (Ps 113, 5)

Kartą Jėzus pakeliui į Betaniją sutiko žmogų, kuris Mariją įstū­mė į nuodėmę. Simonas, tas pats Simonas, dabar sirgo raup­sais. Mes tikrai paliktume jį ten pakelėje kentėti, jis nenusipelno būti išgydytas. Tačiau ta pati galia, kuri išvarė iš Marijos demonus ir prikėlė iš mirusių Lozorių, išgydė nuo raupsų ir Simoną. Jėzus išgydė Simoną šiam dar nepriėmus Jo kaip Mesijo, kaip savo Viešpaties ir Atpirkėjo.

Jėzaus padarytas stebuklas Simoną labai sutrikdė, nes jis, bū­damas fariziejus ir Įstatymo mokytojas, buvo pripratęs, kad viską šiame gyvenime reikia užsitarnauti, o dabar atsidūrė aklavietėje, nes kažkas jam buvo duota veltui. Simonas visą naktį nesumerkė akių. Paskui visą dieną jis vaikščiojo savo brangiais kilimais, steng­damasis išspręsti jam iškilusią problemą. Jis ilgai negalėjo nu­rimti – juk jis buvo išgydytas veltui.

Staiga jam atėjo puiki mintis. Jis sumokės Jėzui, atsidėkos Jam. Jis neturėjo progos užsitarnauti išgydymo, tai sumokės už jį. To­dėl Simonas nutarė surengti Jėzaus garbei dideles vaišes. Bet ten, vaišėse, jis pamatė, kaip Jėzus pasielgė su Marija, kuri patepė Jo kojas brangiuoju nardo tepalu. Dėl tos priežasties jis dar ryžtin­giau atstūmė Jėzų.

Tą pačią akimirką Jėzus atsigręžė į Simoną ir prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti.“ Simonas viduje visas įsitempė, nes buvo girdėjęs apie tą Žmogų, kuriam žinomos kitų žmonių mintys. Si­monas sulaikęs kvapą laukė, kad jį pažemins jo paties namuose, jo paties iškeltose vaišėse, visų svečių akivaizdoje. Jis jau ėmė jausti skausmą ir gėdą, bet Jėzus švelniu balsu papasakojo jam palyginimą, kurio prasmę galėjo suprasti tik Simonas, ir jis įsimi­nė jį visam laikui! Jis jam įkrito giliai į širdį, ir pirmą kartą Simonas pamatė save tokį, koks jis iš tikro yra. Jis pamatė save padeda­mas To, kuris žinojo, koks iš tikrųjų yra Simonas, tačiau kuris mylėjo jį, kuris jam buvo geras ir užjautė, ir nenuplėšė nuo jo veido kaukės visiems matant. Simono širdis buvo pavergta, jis atsivertė tiesiog pokylio metu. Jėzus pasiekė ir Simoną.