KLAIDINGAS ĮSITIKINIMAS NUODĖME

Morisas L.Vendenas

Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų (Fil 3, 7–8).

Jeigu žmogus nėra pažinęs tikrosios Dievo meilės, kuri atskleista Jėzuje, jis gali nutolti nuo tikrojo kelio ir niekada neįsitikins nuodėme, nesupras nuodėmės teisingai, nesupras taip, kaip ją reikia suprasti. Jei mano gautos žinios ribojasi Dešimčia Dievo įsakymų, tai aš jais vadovaudamasis paprasčiausiai būsiu įsitikinęs, kad darau nuodė­mingus darbus. O tai mane paprasčiausiai stumteli į kelią, nutiestą šėtono, ir tas kelias gali nuvesti bet kur, tik ne pas Dievą.

Žmones galima suskirstyti į dvi grupes: stiprius ir silpnus. Dėl paveldėtų ypatybių ir išorinių veiksnių mes esame stiprūs arba silpni, o kartais esame kažkur viduryje. Stiprus žmogus, supratęs, kad nusidėjo, ir būdamas gerai susipažinęs su Išgelbėjimo planu ir nuodėmės esme, keičia savo kelią, nustoja daryti bloga ir tampa dorovingu asmeniu. Kaip tik čia jis ir vėl gali pulti, nes didelis doro­vingumas – jau ne krikščionybė. Dorovingumas niekada nebuvo krikščionybė ir niekada ja nebus. Jūs nesielgiate tinkamai vengdami to, kas neteisinga. Stengtis būti geram, o ne blogam, nereiškia būti geram. Pažabotas blogis nėra ir niekada nebuvo gėris. Todėl stip­riam, valingam, tvirtam, disciplinuotam žmogui didžiausia pasala yra dorovingumas be Kristaus. Jis apgaudinėja pats save manyda­mas, kad yra geras žmogus, t.y., krikščionis, bet iš tikrųjų jis gali būti toliau nuo Kristaus negu griovyje gulintis girtuoklis, nes pasta­rasis nesuvokia, kad jam reikia Kristaus. Fariziejai buvo visiškai pa­dorūs žmonės. Jie taip sąžiningai švęsdavo sabatą, kad pasiskubino palikti Golgotą, nes norėjo suspėti į vakarines pamaldas. Bet dėl tokio poelgio jie vis dėlto netapo teisūs Dievo akyse.

Jei jūs iš tolo žiūrėsite į trijų metrų aukščio figūrą, ji nepasirodys jums labai aukšta. Ji gali pasirodyti esanti jūsų ūgio ar net mažesnė už jus. Bet kai prieisite arčiau ir į ją pažvelgsite, pajusite, kad esate prieš ją nykštukas. Jeigu jūs klaidžiojate toli nuo Kristaus, nesvar­bu, koks jūs žmogus, – geras ar blogas, – Jėzus nepasirodys jums labai aukštas, – galbūt jums pasirodys, kad Jis vienodo ūgio su jumis. Bet kai pradėsite su Juo tiesiogiai bendrauti, staiga pa­matysite save tokį, koks iš tikrųjų esate, ir suprasite, kad jums Jo reikia.