Lietuvos evangelinių krikščionių bažnyčių kreipimasis

2021-03-16

Vilnius

Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta „Lietuvos vyskupų konferencijos“ svetainėje (https://lvk.lcn.lt) pavadinimu „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis“, tuo pačiu pateikiame savo nepriklausomą nuomonę. Mes raginame:

  • Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti minėtos konvencijos ratifikavimui be atitinkamų išlygų, sprendžiančių visuomenės susipriešinimą;
  • Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą – tiesiogiai išrinktą visos visuomenės, o ne dalies politinių jėgų, atstovą – minėtos konvencijos ratifikavimo be išlygų atveju vetuoti ratifikavimui pritariantį įstatymą.

Tokia mūsų pozicija grindžiama tuo, kad Stambulo konvencijos įvairios nuostatos suponuoja galimybes, kad visuomenei, be kita ko, ilgus šimtmečius kurtai būtent krikščioniškos moralės ir sąžinės pagrindais, bus primestas abejotinas, iš esmės socialinės pertvarkos projektas, savo esme prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos raide bei dvasia įtvirtintoms vertybinėms lyties bei šeimos nuostatoms.

Mes – pasirašiusieji kreipimąsi evangelinių krikščionių bažnyčių vadovai bei atstovai – raginame valstybės vadovus, Seimo narius Stambulo konvencijos pavadinime išreikštą poreikį – apsaugoti moteris nuo smurto, vykdyti smurto šeimoje prevenciją ir kovoti su juo – priimti kaip imperatyvą ir toliau daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pašalintos tikrosios smurto artimoje aplinkoje priežastys. Tvirtai tikėdami, kad Bažnyčia irgi yra sudedamoji kultūros, formuojančios socialinį lyties vaidmenį, dalis, reiškiame pagrįstą nuogąstavimą, kad kova prieš kai kuriuos socialiai susiformavusius moterų ir vyrų vaidmenis iš tikrųjų nepavirstų kova prieš krikščionių visais laikais branginamas Šventojo Rašto tiesas. Esame susirūpinę, kad siekis panaikinti diskriminacijos būdus, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, galės būti taikomas ir bažnyčių mokymui, ir jų tradicijoms [Konvencijos 12 str. 1 d.], todėl nepalaikome ideologiškų šeimos ir lyčių santykių sampratos diegimo švietimo įstaigų mokymo programose [Konvencijos 14 str. 1 d.].

Jei vis dėlto Seimas nuspręstų ratifikuoti Stambulo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas nuspręstų jos nevetuoti, mes raginame užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų vertybių apsaugą.

Pagarbiai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius

Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis

Lietuvos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas FiodorBajer

Lietuvos Septintosios dienos adventistų bažnyčios prezidentas Valius Eičinas

Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas

Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys

Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk

Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė Olga Vyšniauskienė

Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda

Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Tarybos pirmininkas Artūras Pučkovas

Kėdainių Krikščionių Baptistų Bendruomenės vadovas/pastorius Evaldas Liebus