MATYTI DIEVO AKIMIS

Todėl palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. (Evangelija pagal Matą 13, 16)

Naujasis Testamentas mus ragina ir ragina pažvelgti į žmones Dievo akimis. Mes esame kviečiami naujai išvysti žmones.

Apaštalas Paulius tai patvirtina Antrame laiške korintiečiams, penktame skyriuje. Jis rašo apie Jėzų, mirštantį už visą pasaulį ir už kiekvieną žmogų (14—15 eilutės). Jis rašo apie tos aukos atneštą permainą ir tai, kaip mes turime žiūrėti į žmones per Kristaus meilės prizmę. „Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. […] Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja“ (Antras laiškas korintiečiams 5, 16–17).

Kristus parodo mums visiškai naują būdą, kaip žiūrėti į žmones. Mes nebevertiname savo artimo pagal kūną, pagal išorinius dalykus. Mes nebesutelkiame dėmesio į ydas ir trūkumus, kurie galėtų mus atstumti. Dabar mes žiū­rime į tą individą, kaip į žmogų, už kurį numirė Kristus. Ar žinote, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas individas yra be galo vertingas.

Žiūrėti į žmones malonės akimis – štai kas yra svarbiausia. Štai kas keičia šį pasaulį. Mus domina ne tik pakuotė. Mes žiūrime į tai, kas viduje.

Mes sutelkiame dėmesį į tai, kuo žmonės gali tapti – ne į taisyklingos formos skruostikaulius, ne į gražią akių spalvą, o į teisingą mums Dievo duotą širdį. Kaip tai šiandien viską pakeičia!

Tai keičia situaciją darbe. Jūsų darbovietėje yra žmonių, kurie turi tiek daug ko, ką galėtų atiduoti, tačiau jie lai­komi užspausti kampe – tik dėl savo išvaizdos.

Tai keičia jūsų santykius šeimoje. Mes turime jausti, kad esame brangūs artimiausiems žmonėms, ir mes turime būti vertinami už tai, kas yra mūsų viduje.

Tai labai keičia mūsų vaikus. Jie turi augti žinodami, kad yra vertinami už tai, kas yra jų viduje – už savo poten­cialą, už savo charakterį. Paauglių pasaulyje taip daug kas liudija jiems visai ką kita. Jie vertinami pagal savo išvaizdą bei elgesį. Jie taip desperatiškai nori būti priimti, būti populiarūs. Tačiau populiarumą labai dažnai lemia paviršuti­niški, išoriniai dalykai.

Dievui svarbus mūsų charakteris. Dievas žiūri, ar tyri mūsų motyvai. Jis žiūri, kiek mes esame nuoširdūs. Jis ieško sąžiningumo siekiant tikslo mūsų gyvenime. Žiūrėdami Dievo akimis, mes taip pat matysime ne tik išorę. Mes žiūrėsime ne tik į tai, ką žmonės daro, bet ir į jų tikslų tyrumą. Kiekvienas žmogus mūsų akyse taps vertingas. Mes imsime labiau branginti artimiausius žmones. Šiaip ar taip jie sukurti pagal Dievo atvaizdą ir atpirkti Jo krauju.

Markas Finlis