MES ESAME BEJĖGIAI

Morisas L.Vendenas

Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka Manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti (Jn 15, 5).

Kartą įsitikinę, kad nepaisant mūsų poelgių esame nusidėjėliai, mes suvokiame, kad kitas žingsnis kelyje pas Kristų yra prisipa­žinimas, jog esame bejėgiai ką nors padaryti be Kristaus. Mes patys nekeičiame savo gyvenimo, kad paskui ateitume pas Kristų. Mes ateiname pas Kristų, o Jis keičia mūsų gyvenimą. Yra daug žmonių, kurie sako: „Kai sutvarkysiu savo gyvenimą taip, kad jis bus pakankamai geras, tada ateisiu pas Kristų.“ Neleiskite tuš­čiai laiko, nešvaistykite jėgų. Tai nepasiekiamas tikslas. Mes esa­me bejėgiai.

Jei norime apibendrinti esmę žinios apie išgelbėjimą per tikėji­mą Kristumi, galime tai pasakyti keliais žodžiais, užrašytais Evan­gelijoje pagal Joną (15,5): „Nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nuveikti“ – Ko nuveikti? – „Nieko.“ Kas turėta galvoje sakant žodį nieko? Nieko reiškia nieko, visiškai nieko! Laiške filipiečiams sakoma: „Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4,13). Ką aš galiu? Visa. Tai labai lengva suprasti. Be Jo aš nieko negaliu nuveikti, o kartu su Juo – viską. Dėl to man lieka tik viena – būti su Kristumi. Nuo to priklauso mano išgelbėjimas.

Jeigu jums neaišku, ką reiškia būti su Kristumi, aš norėčiau priminti, kad visa, kas yra liūdna ir neapčiuopiama dvasiniame gyvenime, tampa apčiuopiama, kai mes pasitelkiame tris realias ir mums prieinamas priemones. Kaip aš galiu bendrauti su Kristu­mi? Tyrinėdamas Bibliją, asmeniškai Jį skelbdamas – aš dirbu kartu su Dievu. Naudodamasi šiomis priemonėmis Šventoji Dva­sia veiks mus ir padės mums teisingai bendrauti su Kristumi.

„Bet, – pasakysite jūs, – vieni žmonės bejėgiai, o kiti – stiprūs.“ Ką jūs galite pasakyti apie stiprų žmogų, kuris ir taip daro vien gera? Argi jis bejėgis? Taip, jis bejėgis. Stiprus žmogus gali kontro­liuoti savo išorinį elgesį, o silpnas negali. Bet jei kalbėsime apie vidinį gyvenimą, pamatysime, kad problema daug sudėtingesnė. „Išsilavinimas, kultūra, troškimai ir valios pastangos čia bejėgiai.“ „Mūsų širdys yra nuodėmingos ir jų patys negalime pakeisti“ (Ke­lias pas Kristų, 20 p.). Nei stiprūs, nei silpni žmonės negali pakeisti savo vidinio gyvenimo. Jie visi turi pripažinti savo bejėgiškumą ir ateiti pas Kristų tokie, kokie yra.