MŪSŲ NUSIVYLIMAI – TAI NE DIEVO

Tuomet man buvo pasakyta: „Reikia, kad tu ir vėl pranašautum apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių“. (Ap­reiškimas Jonui 10, 11)

Ar jums kada nors teko išgyventi didžiulio nusivylimo, asmeninio pralaimėjimo laikotarpį? Tačiau į tai, kas mus liūdina, Dievas gali žiūrėti kitaip. Iš kažko siaubingo Jis gali padaryti kažką nuostabaus. Jis – naujų pradžių Dievas, kuris tragediją paverčia triumfu.

Kristaus mokiniams per savo gyvenimą ne kartą teko skaudžiai nusivilti. Argi ir jūs nepultumėte į neviltį, jeigu Tas, į kurį dėjote visas savo viltis, būtų nukankintas ant kryžiaus; jeigu Tas, kurį jūs laikėte pasaulio Mesiju, numirtų?

Ar Senojo Testamento mesijinės pranašystės nekalbėjo apie Jėzaus mirtį? Nejaugi mokiniai to nežinojo? Nejaugi jie negalėjo tam pasiruošti? Žinoma, kad taip! Jie tiesiog nesuprato Senojo Testamento pranašysčių. Jie manė, kad Mesijas nuves juos į šlovės karalystę. Jie nelaukė malonės karalystės.

Iš 31-jų metų po Kristaus nusivylimo Dievas pakėlė krikščioniškąją Bažnyčią. Šventosios Dvasios išsiliejimas Sek­minių dieną įgalino Bažnyčią nešti Evangeliją į tolimiausius pasaulio kampelius.

Sparčiai artėjo XIX amžius. Nedidelė grupelė tikinčiųjų studijavo Danieliaus pranašystę ir Apreiškimo Jonui kny­gą. Jie priėjo prie išvados, kad Jėzus sugrįš ir sugrįš gana greitai. Jų skaičius išaugo iki dešimčių tūkstančių. Tikrų atsivertimų mastas liudijo, kad jų mokymą lydėjo Dvasios jėga.

Studijuodami Danieliaus pranašystes ir remdamiesi Danieliaus knygos 8, 14 pranašyste apie 2300 metus, jie padarė išvadą, kad Kristus sugrįš 1844 metų spalio 22 dieną. Šie pirmieji adventistai su didžiausiu užsidegimu laukė Jo su­grįžimo. Kai Kristus nepasirodė, jie pasijuto sugniuždyti. Jonas apreiškėjas apibūdino jų patirtį, pranašaudamas, kad jie paims mažąją knygelę (Danieliaus knygą) iš angelo rankų ir ją suvalgys (studijuos), ir ji bus „karti viduriuose, bet burnoje bus saldi kaip medus“ (žr. Apreiškimas Jonui 10, 9–11).

Šios pranašystės, kitados tokios saldžios jų patirty, pasirodė siaubingai karčios jų viduriuose. Atradimo    saldumo nebeliko. Iškilo pavojus, kad sudužusių iliuzijų kartėlis užgoš jų tikėjimą. Jų nusivylimo valanda buvo Dievo pa­skirtoji valanda. Kaip ir jų pirmojo amžiaus bendražygiai, šie tikintieji nesuprato pranašystės prigimties. Dangiškoje šventykloje Jėzus pasirodė pačiu laiku, Savo paskutiniajame tarnavimo etape, kad užbaigtų Savąjį darbą žemėje. Iš dangiškos šventyklos Jis vėl išliejo Savo Dvasios, kad pažadintų adventistų judėjimą, kuris turės užbaigti Jo amžino­sios Evangelijos skelbimo užduotį.

Ir Naujojo Testamento Bažnyčia, ir adventistų judėjimas kilo iš nusivylimo. Kas nutiko tiems žmonėms, kurie buvo taip skaudžiai nusivylę? Iš jų išaugo galingas misionieriškas judėjimas, skelbiantis paskutiniąją Dievo žinią. Mūsų Viešpačiui patinka tragediją paversti triumfu. Tepaverčia Jis šiandien jūsų nusivylimus į kažką nuostabaus.

Markas Finlis