NEBIJOKITE

Nebijok būsimųjų kentėjimų! Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką (Apr 2, 10).

Mūsų laukia svarbūs, reikšmingi įvykiai. Kai iškils klausimas apie garbinimo dieną, žmonės susidurs su mirtimi. Kartais mes susimąstome, kaip tai įvyks. Ar jūs pasirengę greičiau numirti negu pažeisti ištikimybę Dievui? Ar turite tikėjimą, kuris yra pajėgus iškentėti skausmą, badą ir persekiojimus?

Kartais vaikai, ir netgi suaugusieji, negali užmigti, prisiklausę apie siaubingus ateities įvykius. Prisiminkime 91-ą psalmę. Neuž­mirškite, kad Husas ir Jeronimas giedojo mirdami kankinio mirti­mi. Ar jūs kada nors buvote nusideginęs pirštą ant karštos viryk­lės? Ar tada jūs giedojote? To nebuvo. Kankinius palaikė jėga iš aukštybių, kuri davė ištvermės iškentėti kančias. Drąsos kanki­niai įgavo būtent tada, kai jiems jos reikėjo. Beprasmiška įsivaiz­duoti ar užtektų jums jos dabar, kad iškentėtumėte kankinimus. Dabar jūs jos neturite. Ji bus atsiųsta tada, kai jums jos prireiks.

Dievo užantspauduotieji ir išlikę ištikimi Jam bei Jo šventai dienai negalės nei pirkti, nei parduoti. Bet Dievas jiems pažadėjo duoti duonos ir vandens. „Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau nei Dievo palikto teisiojo, nei Jo vaikų, prašančių duonos“ (Ps 37, 25). Ištikimiems Dievui bus paskelbtas mirties nuosprendis, tačiau kiekvienam Jo vaikui priklauso Jėzaus žodžiai: „Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duo­siu gyvenimo vainiką“ (Apr 2, 10).

Kita vertus visi, kurie gavo žvėries antspaudą, bus pasmerkti septynioms paskutinėms negandoms ir galiausiai, praradę viltį bū­simam prisikėlimui, bus įmesti į ugninį ežerą.

Dievas gali apsaugoti tuos, kurie Jam ištikimi. Kartais Dievo Žodyje duotus pažadus mes kartojame iš įpročio, tačiau visai ki­taip mes juos priimsime žemiškosios istorijos pabaigoje. „Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys Viešpačiui: ‘Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu Tavimi!‘ Juk tai Jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro“ (Ps 91, 1–3). Atkreipkime dėmesį į tai, kad šioje knygoje kalbama apie marą (negandas). “Todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė“ (Ps 91, 10). Pažadai tikri, Jūs nežūsite, jei būsite Dievo pusėje.

Morisas L.Vendenas