NIEKO PIKTO TAU NENUTIKS

Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy (Ps 91, 1).

Jei sujungtume Danieliaus ir Apreiškimo knygas, prieš mus atsivertų pasaulio istorija pradedant nuo 600 m. prieš Kristaus gimimą iki visiškos laiko pabaigos. Tai žmonijos istorija, užrašyta pranašystėmis. Pradžioje aprašyti kai kurie net ir vaikams įdomūs, jaudinantys įvykiai, pavyzdžiui, atsitikimas trims žydų jaunuoliams, kuriuos metė į degančią ugnies krosnį, apie Danielių liūtų duobėje bei apie užrašą ant sienos. Pranašo Danieliaus knygos 2-ame skyriuje glaustai aprašyta viso pasaulio istorija. Čia kalbama apie didžiąsias pasaulines, viena kitą keičiančias valdžias, būsiančias ligi pačios pasaulio pabaigos. Kalbama apie Babelę, Medo Persiją, Graikiją, Romą, apie dešimt karalysčių, kurias pakeis Dievo Ka­ralystė. Danieliaus ir Apreiškimo knygos yra skirtos pabaigos laikams.

Paskutiniosios žemiškos karalystės bei Kristaus atėjimas apra­šyta labai detaliai. Taip yra todėl, nes Dievas yra sudomintas, kad mes sužinotume ir suprastume esmę pamatinių klausimų, su kuriais neišvengiamai susidurs visi žmonės. Jis nori, kad kiekvienas są­moningai galėtų pasirinkti, kurioje iš šių dviejų grupių jis norėtų būti.

Kaip byloja Apreiškimo 3-ias skyrius, paskutiniais laikais žemėje bus trys žmonių grupės: šalti, karšti ir drungni. Tačiau prieš pat Kristaus atėjimą bus tik dvi grupės: karšti ir šalti. Drungnų nebebus. Vienos grupės žmonės ant savo kaktų arba rankų turės žvėries ženklą. Tik dvi grupės. Biblija ir kitaip apibūdina šias dvi grupes: teisieji ir nedorėliai; gerieji ir piktieji; kviečiai ir piktžolės; avys ir ožiai ir t. t. Visada kalbama tik apie dvi grupes.

Ar kada nors susimąstėte, kuriai grupei norėtumėte priklau­syti? Ar suprantate, kaip svarbu pasirinkti? Ar suvokiate, kad at­sisakę žvėries ženklo, jūs negalėsite nei pirkti, nei parduoti ir jums grės mirtis? Kaip tik tai patirs žmonės, kurie bus Dievo pusėje. Tačiau kita grupė kentės nuo septynių paskutiniųjų negandų. Apimti agonijos, jie draskysis ir saulė degins juos ugnimi. Iš pirmo žvilgs­nio atrodo, jog kančios ištiks abi grupes, tačiau Dievo tautai yra pažadėta, kad jai nieko blogo nenutiks. Mes turime galimybę ieškoti prieglobsčio Dieve ir jaustis saugiai.

Morisas L.Vendenas