ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 4 Metai – ŽVALGAS

Šio skyriaus tikslas yra sukurti bendrumo bei siekiamumo jausmą per administracinių bažnyčios funkcijų supratimą ir bendravimą laisvalaikio metu. 

Viena dalis skirta užbaigti šį skyrių, atsimenant, kad socialinės veiklos bus planuojamos ir vykdomos ne Sabatos valandomis.

Reikalavimas Nr.1

Dalyvauti bent viename bažnyčios reikalų aptarimo susitikime. Savo grupei apie tai pateikti trumpą ataskaitą.

Tikslas

Įgauti elementarų supratimą apie tai, kaip funkcionuoja bažnyčios organizacija ir pajusti, ką reiškia tame dalyvauti.

Paaiškinimas 

Daugelis paauglių mažai žino apie bažnyčios reikalų aptarimo susitikimų organizavimą, veikimą ir jų tikslus. Organizavimo ir vadovavimo vystymo  skyriaus reikalavimai yra sukurti tam, kad bent kažkiek žvalgus, kurie yra bažnyčios nariai ar bent ketina jais tapti, su visu tuo supažindintume, jog jie galėtų būti aktyvūs ir dalyvaujantys bažnyčios nariai.

Jūsų bažnyčios pastorius ir tarnautojai turėtų būti informuoti apie šitą reikalavimą. Dėl galimybės dalyvauti susitikime jų reikia paprašyti iš anksto, kad būtų paruošta tinkama darbotvarkė.

Mokymo metodai

Dalyviai aptarimui gali parašyti trumpą ataskaitą pasirinktinai iš žemiau pateiktų sričių:

 1. Susitikimo pradžios procedūros. 
 2. Numatyti dalykai ir kaip jie buvo pristatyti.
 3. Dalyvaujančių asmenų skaičius.
 4. Veiksmai, kurių imtasi, ir kaip jie įtakoja mane.

Grupės aptarimas turi būti panaudotas pristatymui kiekvieno dalyvio nuomonės apie tai, kas, jų manymu, susitikime buvo svarbiausia ir kodėl.

Dėmesys demokratinei tvarkai, kaip Dievas ir vadovauja Jo kaimenės gyvenime, gali sustiprinti tikėjimą ir pasitikėjimą bažnyčia ir jos misija jaunuolių gyvenimuose.

Testavimo metodas 

Apsilankymas bažnyčios reikalų aptarimo susitikime, parašymas ataskaitos apie šį susitikimą ir dalyvavimas grupės aptarime.

 • Reikalavimas Nr. 2

Su grupe sudarykite planus socialinei veiklai bent kartą per ketvirtį.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Parodyti žvalgams, kad jie gali džiaugtis smagiu pramogavimu  ir bendravimu krikščioniškame kontekste.

Mokymo metodai

Aptarti krikščioniško pramogavimo principus. Tinkamame kontekste tai yra puiki Sabatos veikla.

Rekreacijos testas

Žemiau socialiniai ir rekreaciniai testai yra pagrįsti Biblija:

 1. Ar tas malonumas supančioja mane? Jei taip, tada to neturiu įsileisti į savo gyvenimą. (1 Kor 6,12)
 2. Ar tas malonumas padeda tobulinti mano kūną, protą ir širdį? Jei ne, tai mano paties gerovei aš negaliu tam skirti vietos mano gyvenime. (1 Kor 10, 32)
 3. Ar tas malonumas sąlygoja, kad kiti parpuola sekdami mano pavyzdžiu. Jei taip aš nusigręšiu, net jei tai ir nepadarytų man jokios žalos. (1 Kor 8, 12, 13)
 4. Ar tas malonumas pritinka Dievo šlovei? Jei ne, tada tai nėra verta manęs, nes aš neisiu į jokią vietą, nedalyvausiu jokiuose dalykuose ir  nepuoselėsiu jokių įpročių, jei dėl jų negaliu prašyti Dievo palaiminimo. Aš per daug myliu savo Tėvą, kad kažkuo užtraukčiau jam gėda savo gyvenime.“ (1 Kor 10, 31)
 5. Jei nesu tikras/-a dėl atsakymo į prieš tai duotus keturis klausimus ir abejoju, tai pasirinksiu saugesnį variantą. Jei nesu tikras dėl to malonumo, tai tada neleisiu sau būti neištikimu  tam, kurį myliu, bei neliūdinsiu Jo, parodydamas, kad man reikia pasiteisinimo eiti netinkama kryptimi.“ (Rom 14, 23)

Jaunimo socialinis dekalogas

 1. Vadovautis principu, o ne impulsu visose socialinėse veiklose.
 2. Praktikuoti visišką abstinenciją to, kas bloga, atmenant, kad religiniais klausimais kompromisas yra išdavystė to, kas teisinga.
 3. Saikingai vartoti tai, kas yra gera.
 4. Niekada neleisti, kad socialiniai reikalavimai vestu prie sveikatos principų negerbimo.
 5. Nusistatykite sau aukštus socialinius standartus ir visada stebėkite taisyklių korektiškumą.
 6. Niekada nesielkite su apgaule, pvz. su meilikavimu ar flirtu, bet visur elkitės su krikščionišku paprastumu.
 7. Išsižadėkite savęs dėl kitų gerovės, ir dėl jūsų įtakos jiems.
 8. Niekada nesiekite malonumo dėl malonumo, naudokite jį kaip priemonę daryti gerą.
 9. Viską darykite Dievo garbei ir kitų gerovei.
 10. Melskitės dėl savo socialinių veiklų, nepaleisdami iš akių didžiojo tikslo padaryti jas, suteikiančias palaimas kitiems.

Klausimai pamąstymui apie mūsų rekreaciją

 1. Kaip ši veikla paveiks mano kūną?
 2. Kaip ši veikla paveiks mano smegenis ir mąstymą?
 3. Kokias galimybes turiu šioje veikloje liudyti?
 4. Kokius krikščionybės principus galiu iš šios veiklos išmokti?
 5. Kokia bus mano įtaka kitiems, jei aš dalyvaučiau toje veikloje?
 6. Kuo susijusi ši veikla su krikščionybe? 
 7. Ar šios veiklos nauda nusveria trūkumus?
 8. Kaip aš galiu padidinti šios veiklos naudą ir sumažinti trūkumus?
 9. Ar ji palengvina pasipriešinimą pagundai ar padaro dar sunkesnį?
 10. Ji padidina ar sumažina meilę dorybei, tyrumui, susivaldymui ir teisingumui.
 11. Ar ji įkvėpia,atgaivina entuziazmą, ar atbukina intelektą bei užkietina moralinę prigimtį?
 12. Ji padidina ar sumažina pagarbą vyriškumui bei moteriškumui?
 13. Ji traukia ar atstumia toliau nuo Kristaus?

Griuvėsių kūrimas … ar … atkūrimas

Bažnyčia negali ir neturėtų konkuruoti su pasaulio „griuvėsių kūrimu“, bet bažnyčia turi tam tikrą socialinę atsakomybę prieš jaunimą. 

Dažnai girdime, kaip jaunimas reiškia jausmus dėl to, kad bažnyčia nieko nedaro, jog juos socialiai pasiektų. Kartais tai yra jų pačių jausmų išreiškimas; tačiau dažnai tai gali būti bažnyčios nepakankamas tam dėmesys ar adventistų jaunimo draugijos nesėkmė suplanuoti patrauklų ir prasmingą socialinį kalendorių, kuris pasiektų jaunimą ir sustiprintų juos dvasiškai, o taip pat ir socialiai.

„Draugystė“ iš jaunimo pusės dažnai ateina po to, kai jie pajunta draugiškumą ar priklausomybės dvasią. Tame adventistų jaunimo draugijos laisvalaikio planai vaidina svarbų vaidmenį. Kaip suvirpina širdį, pamačius jaunimą žengiant pirmuosius žingsnius nuo „krikščioniško bendravimo“ į dalyvavimą evangelizaciniame ir pasišventusiame visuomenės gyvenime.

Planuodami efektyvų jaunimo rekreacijos kalendorių, kuris duos daug patirties ir įsitraukimo jauniems žmonėms krikščioniškame bendravime, mintyse pirmiausia iškelkime tikslą apsaugoti mūsų jaunimą.

Rekreacinis susitikimas planuojamas ir pravedamas, siekiant tam tikrų trijų tikslų:

 1. Parodyti pagarbą Viešpačiui ir bažnyčiai bei jos standartams.
 2. Dalyvaujančių narių stiprinimas per pilnavertį bendravimą.
 3. Sukurti atmosferą, kur  lankančio jaunimo gyvenimuose galėtų įvykti „išgelbėjimo stebuklas“.

Norėdami pasiekti šiuos tikslus dauguma socialinių ir rekreacinių veiklų metų kalendoriuje turėtų būti planuojamos kaip „Pasidalink savo tikėjimu“ veiklos. Šios veiklos ves dalyvius prie apsisprendimų, kurie įtakos jų santykius su Kristumi ir su kitais.

Atsižvelkite į tai, kad kai kas gali jaustis negalintis maišyti religinių dalykų su pasaulietiškais.

Tai ne problema, tačiau, kai programa yra suplanuota tokiu būdu, tie, kas dalyvauja, pajunta pasitenkinimo jausmą, ne dėl praleisto prasmingo laiko bendraujant, bet dėl to, kad pagrindiniai priimti sprendimai įtakojo jų dvasinį augimą.

Susitikimo planavimo raktas yra planavimas tam tikra tema. Tai padeda į vieną visumą sujungti religines ir pasaulietines veiklas. Čia yra keletas taisyklių, kurios padės jums suplanuoti tokią socialinę veiklą: 

 1. Planuokite kartu su socialinių veiklų organizavimo komitetu, į kurį kiek įmanoma daugiau įtraukite jaunimą.
 2. Daugeliu atveju savo renginiui parinkite temą. Tai padės nustatyti kryptį visoms evangelizacinėms veikloms ir visas dalis sujungs kartu.
 3. Savo planuose būkite konkretūs. Paskirkite tam tikras pareigas jaunimui.
 4. Paviešinkite savo socialinį ar rekreacinį renginį su gaivumu ir spalvomis.
 5. Padrąsinkite pasikviesti į šį renginį draugus ne narius.
 6. Viską visiškai būkite pasiruošę mažiausiai trisdešimt minučių prieš numatytą laiką.
 7. Pradėkite laiku. Pasiruoškite įžanginę veiklą, kurioje gali dalyvauti įvairūs asmenys, kad tie, kurie atvyko laiku būtų tuojau pat įtraukti.
 8. Turėkite signalą, kurį naudosite tylai ir bendravimui rekreacinėje veikloje reikšti, kad viskas vyktų sklandžiai be trukdžių, jei programoje bus įvairios veiklos ir žaidimai.
 9. Prieš garbinimą ar prieš „Pasidalink savo tikėjimu“ veiklą naudokite ramius reikalaujančius mąstymo žaidimus, ir, jei įmanoma, šiai veiklai susodinkite jaunuolius į grupę. Šį kartą naudokite vaizdines priemones, dainininkus ir tinkančią muziką, kuri padėtų sukurti atmosferą, skatinančią apsisprendimą ar norą pasidalinti.
 10.  Jei yra užkandžiai, būkite tikri, kad jie atitinka jūsų bažnyčios sveikatos standartus ir pateikiami tinkamu laiku.

Natūralu, kad pasisektų rekreacinė ar socialinė veikla, mažiausiai ko reikia, tai dalyvavimo. Turite žinoti, kada didžioji dalis jaunimo gali ateiti į planuotas veiklas. Atlikite apklausą, kokiomis veiklomis jūsų visuomenėje jaunimas labiausiai norėtų dalyvauti vasaros metu.

Siūlymai žaidimų vadovui

 1. Sudarykite sąrašą žaidimų, kuriuos ketinate panaudoti, įtraukdami daugiau žaidimų, nei manote spėsite per tą laiką pažaisti.
 2. Gerai žinokite žaidimą, prieš mėgindami jį išmokyti kitus.
 3. Prieš pradėdami žaidimą, būkite pasiruošęs visas reikalingas priemones.
 4. Grupes suformuokite prieš tai, kai aiškinsite žaidimą. Tai žaidėjui padeda lengviau suprasti žaidimą.
 5. Paaiškinimai turi būti kiek įmanoma paprastesni ir glaustesni.
 6. Aiškindami kiek įmanoma daugiau parodykite, nei kalbėkite. 
 7. Pasiruošimui žaisti stenkitės skirti kiek įmanoma mažiau laiko.
 8. Jei yra nustatytos taisyklės, tai jų reikia laikytis.
 9. Būkite išradingi, pritaikydami žaidimą esamoms sąlygoms.
 10. Turėkite omenyje, kad rekreacijos tikslai yra skatinti fizinį vystymąsi ir atgaivinti protą.
 11. Pabrėžkite charakterio ir sportiškumo vertybes.
 12. Netoleruokite sukčiavimo ir tyčiojimosi.
 13. Saugokite žaidėjus nuo persitempimo.
 14. Turėkite švilpuką, bet naudokite tik tada, kai būtina.
 15. Kai švilpukas yra panaudojamas, reikalaukite nedelsiant ir absoliutaus dėmesio.
 16. Kiek įmanoma žaidimą žaiskite kartu su kitais.
 17. Kai teisėjaujate, darykite tai greitai, tiksliai ir teisingai.
 18. Pastebėkite sumažėjusį susidomėjimą.
 19. Pakeiskite žaidimą, kai susidomėjimas yra didžiausias.

Buvimas lauke Sabatos metu: grupės veiklą suplanuokite pagal krikščioniškos rekreacijos principus. Čia yra keletas pasiūlymų:

Žaidimai vakare

Progresyvus vakarėlis

Pasivažinėjimas vežime su šienu

Hobių vakaras

Koncertas

Pasirodymų vakaras (gimnastika ir t.t.)

Kepimas ant laužo

Filmų naktis

Sporto centras

Naktinis žygis

Stebėjimo vakaras

Testavimo metodas

Dalyvavimas planavime ir vykdant veiklą.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Atlikite 3 ir 6 reikalavimus Rikiuotės ir Žygiavimo ženklams, jei dar neturite.

Rikiuotės ir Žygiavimo reikalavimas Nr. 3

Paaiškinkite, palyginkite ir sugretinkite veiksmus kiekvienoje iš žemiau pateiktų grupių:

 1. Dėmesio, ramiai ir laisvai.
 2. Žygiuoti į taktą, normalus žygiavimas (tempas 120 žingsnių per minutę), greitas žygiavimas (tempas 180 žingsnių per minutę).
 3. Saliutavimas ranka ir  saliutavimas ginklu (kuomet šautuvas yra laikomas vertikaliai prieš kūną).

Rikiuotės ir Žygiavimo reikalavimas Nr. 6

Paaiškinti ir pademonstruoti, kaip naudoti, laikyti bei rūpintis tautine vėliava, o taip pat ją ir sulankstyti.