ORGANIZAVIMO IR VADOVAVIMO VYSTYMAS

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Šio skyriaus tikslas yra suteikti Keliauninkui suvokimą apie bažnyčios organizavimą, to asmenine sąsają su juo ir įsitraukimo galimybes.

 • Reikalavimas Nr. 1

Aptarkite ir paruoškite vietinės bažnyčios struktūros schemą bei išvardinkite skyrių funkcijas.

Klasės susitikimai: vienas

Tikslas

Praplėsti Keliauninko supratimą bei vertinimą apie Dievo sutvarkytą bažnyčios struktūrą.

Paaiškinimas

Daugelis Keliauninkų yra mažai suprantantis apie visos pasaulinės bažnyčios organizavimą, išskyrus tiek, kiek tai susiję su vietine bažnyčia, bet ir tai dažniausiai ribotai.

Mokymo metodai

Grynų faktų pateikimas yra baisiai nuobodus ir neįdomus dalykas; tačiau jūsų entuziazmas diskusijos grupėje yra labai svarbus, pristatant bažnyčios organizavimą kaip tarnavimą tikinčiųjų bendruomenei, kad ir kokio didumo ji bebūtų. Istorijos bei pastabos iš jūsų asmeninės patirties gali padėti, paaiškinant tikslą bei funkcijas. Labai padėtų apsilankymas specialiame tarybos susirinkime, kur kiekvienas narys papasakotų apie savo pareigas.

Testavimo metodas

Dalyvavimas susipažįstant su struktūros schema bei dalyvavimas aptarime.

Struktūros schema

Bažnyčios tarybos, kurios pirmininkas dažnai būna bažnyčios pastorius, vadovaujami įvairūs skyriai funkcionuoja ir išpildo savo tarnystę bažnyčios bendruomenei bei visuomenei.

KONFERENCIJAValdymo kūnas iš tam tikrų bažnyčių skaičiaus tam tikroje geografinėje teritorijoje.
PASTORIUSKonferencijos atstovas ir bažnyčios vadovas.
BAŽNYČIOS TARYBABažnyčios valdymo kūnas.
VYRESNIEJIJo funkcija yra dvasinis rūpinimasis bažnyčia, bendradarbiaujant su bažnyčios pastoriumi.
IŠDININKASBažnyčios lėšų saugotojas. Atsako už lėšų išmokėjimą vietinei konferencijai pagal tvarką bei sumoka sąskaitas ir ypatingus atsiskaitymus pagal bažnyčios tarybos nurodymą.
SEKRETORIUSTvarko visų oficialių susitikimų bei veiksmų užrašus, įskaitant bažnyčios tarybos bei bendruomenės susirinkimus. Taip pat veda bažnyčios narių sąrašus.
DIAKONAIRūpinasi fiziniu bažnyčios kūnu bei bažnyčios narių komfortu susitikimų metu, domisi sunkiau gyvenančių poreikiais.
DIAKONĖSAsistuoja bažnyčios funkcionavime bei rūpinimesi sunkiau gyvenančiais nariais, pasirūpina, kad nauji lankytojai jaustųsi laukiami.
SABATOS MOKYKLARūpinasi kassavaitiniu Dievo pasaulinės misijos įgyvendinimu (skelbimu žmonėms) bei bendravimu su žmonėmis.
EILINIŲ NARIŲ VEIKLAKoordinuoja bažnyčios skelbimo misiją.
JAUNIMASAtsakingas už programas, skelbimą ir rekreacines misijas 16 – 30 metų žmonėms.
PĖDSEKIAITeikia programas, specializuotų gebėjimų ugdymo bei mokymosi veiklos 10 – 15 amžiaus grupėms.
TARNAVIMAS VISUOMENEISiekia tarnauti visuomenės poreikiams jos gerovei.
SVEIKATA IR SAIKINGUMASTeikia įvairias informacines/ prevencines sveikatos ir saikingumo programas bažnyčiai bei visuomenei.
KOMUNIKACIJOSVieši ryšiai bažnyčiai, perduodamos naujienos apie bažnyčios veiklas medijai.
 • Reikalavimas Nr. 2

Sudalyvauti vietinės bažnyčios dviejų skyrių programose.

Klasės susitikimai: Du

Viena skiriama Keliauninkų dalyvavimo planavimui, o kita pasidalinimo patirtimi grupėje.

Tikslas

Suteikti galimybę Keliauninkams patirti dalinimosi savo tikėjimu bei talentais džiaugsmą bei pasitenkinimą, įsitraukiant į bažnyčios gyvenimą.

Mokymo metodai

 1. Grupės dalyvavimą pradėkite planuoti daug anksčiau ir susitarkite su bažnyčios vadovais.
 2. Paskatinkite grupelę ar atskirus žmones įsitraukti į projektus, kurie atitinka jų talentus, pvz. muzika, istorijų pasakojimas, Sabatos mokyklos mokymas, misijos istorijų pasakojimas, malda ir t.t.
 3. Suteikite galimybę Keliauninkams pasidalinti ir įvertinti savo patyrimus.

Pastaba: 2 reikalavimo užbaigimas „Sveikatos ir gero fizinio pasirengimo“ skyriuje gali būti įskaitomas kaip viena iš bažnyčios programų reikalingų užbaigti šį skyrių.

Testavimo metodas

Dalyvavimas keturiose organizuojamose programose.

 • Reikalavimas Nr. 3

Atlikti 3, 5 ir 6 Prievaizdavimo ženklo reikalavimus. 

Tikslas

Krikščionio santykiai vieni su kitais ir su pinigais yra labai svarbūs stipriam bažnyčios vadovavimui.

Mokymo metodai

Prievaizdavimo ženklas yra vienas iš labai svarbių ženklų, kurį kiekvienas pėdsekys turėtų anksčiau ar vėliau užbaigti; šis reikalavimas galėtų būti visų reikalavimų pradžia arba pabaiga.

Visi reikalavimai yra Pėdsekių ženklų knygoje. Čia iš visų pateikiame tik tris:

3. Sužinoti, kas yra daroma su dešimtine jūsų vietinėje bažnyčioje, vietinėje konferencijoje, jūsų unijoje ir generalinėje konferencijoje (divizijoje).

Jūsų vietinio ar konferencijos iždininko  ataskaita yra geras būdas tai išsiaiškinti. Taip pat gali būti gera mintis apsilankyti konferencijos ofise ir sužinoti daugiau apie tai.

5. Nubraižykite schemą, kaip jūs praleidžiate vieną darbo ir vieną savaitgalio dieną. Schemoje išvardinkite, kiek laiko jūs praleidžiate žemiau išvardytiems dalykams:

a. darbui, už kurį mokama

b. šeimai

c. asmeninei maldai

d. garbinimui viešumoje

e. garbinimui šeimoje

f. pramogavimui

g. skaitymui

h. televizijai

i. maistui

j. miegui

k. asmeniniams poreikiams

l. mokslams

m. kelionėms

n. muzikos pamokoms

o. muzikos repeticijoms

p. namų ruošos darbams

r. apsipirkimui

s. pėdsekių veiklai

š. kt. (nurodykite)

Įsitikinkite, kad bendras jūsų laikas telpa į 24 valandas. Užbaigę schemą, aptarkite su pastoriumi ar patarėju jūsų atsakomybę jūsų laiko prievaizdavime.

6. Atlikite vieną iš žemiau pateiktų:

a. Jei jūs turite darbo, už kurį jums mokama ar pašalpą, sudarykite sąrašą, kaip tuos pinigus išleidote per mėnesį. 

b. Jei nesate aukščiau paminėtose kategorijose, sudarykite sąrašą, kaip išleistumėte 50 eurų per mėnesį sekančiose kategorijose:

 • Drabužiai
 • Pramogos
 • Asmeniniai dalykai (higiena)
 • Dovanos
 • Mokyklos priemonės
 • Dešimtinė ir aukos
 • Maistas (valgymas ne namuose)
 • Transportas 

Iš jūsų sąrašo nustatykite, kiek procentų visų jūsų pajamų skiriama kiekvienai daliai atskirai. Užbaigę schemą ir apskaičiavę procentus, su pastoriumi ar patarėju aptarkite biudžeto privalumus bei kaip neviršyti biudžeto.

 • Reikalavimas Nr. 4

Užbaigti Rikiuotės ir Žygiavimo ženklą.

Pastaba: Tikriausiai atskiras ženklo dalis jau esate atlikę ankstesnėse klasėse. Jei neatlikote anksčiau, šį ženklą ir jo reikalavimus galime rasti Rekreacijos dalyje pėdsekių ženklų vadove.

Pažangesniems

Užbaigti „Jaunesniojo jaunimo liudijimo“ ženklą.

Pastaba: Jei ženklą jau turite, tai reikalavimų atlikti nebereikia.