PABAIGA, KURI PAVIRTO PRADŽIA

Morisas L.Vendenas

Juk Įstatymo tikslas­ Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki (Rom 10, 4).

Šiandien kalbėsime apie savo pastangų atsisakymą – paskutinį žingsnį pas Kristų. Atkreipkime dėmesį į keletą eilučių, esančių 9–ame ir 10–ame Laiško romiečiams skyriuose: „Tai ką gi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis, ieškojęs teisumo Įstatymo, nepasiekė Istatymo. Kodėl?“ – Iš tikrųjų, kodėl? – „Todėl, kad to siekė ne tikėjimu, bet tarsi darbais.“ Jie buvo Įstatymo raidės šalininkai. „Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta: Štai padedu Sione suklupimo akmenį, papiktinimo uolą; bet kas Juo tiki, neliks sugėdin­tas. Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, tačiau šiam trūksta išmanymo. Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui“ (9,30–33; 10,2–3).

Prisiminkite tai, kas buvo pasakyta aukščiau: obelis veda obuolius, nes yra obelis, o ne tam, kad obelimi taptų. Jei jūs norite turėti obuolių – raskite obelį. Obeliai vesti obuolius visiškai nesunku, nes jai tai visai natūralus dalykas. Dabar grįžkime prie aukščiau minėtos Šventojo Rašto ištraukos ir ją perfrazuokime: „Tai ką gi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios nesistengė duoti obuolių, jų davė, ir be to, davė tokių obuolių, kokie būna ir obels vaisiai. O Izraelis, kuris stengėsi duoti obuolių savo jėgomis, bet nesistengė tapti obelimi, jų nedavė. Nesuprasdami Dievo kelio, kuriuo Jis sukuria vaisių, ir ban­dydami duoti savo paties obuolių, jie nepakluso kvietimui patiems tapti obelimis. Nes Kristus užkirto kelią kiekvienam, norinčiam tapti obelimi ir bandančiam duoti obuolių nepriklausant nuo obels“ (ši teks­to interpretacija priklauso knygos autoriui).

Krikščionis elgiasi tinkamai, nes jis – krikščionis, bet jokiu būdu ne tam, kad taptų krikščionimi. Atsisakymas savo jėgomis bandyti duoti teisumo vaisių yra krikščioniškojo gyvenimo pradžia.