PAŠVENTINIMO ŽENKLAS

Tu turi pasakyti izraelitams: „Stenkitės laikytis Mano šabų, nes tai yra ženklas tarp Manęs ir jūsų per kartų kartas, kad žinotumėte, jog Aš,Viešpats, jus pašventinu“ (Iš 31, 13).

Kai kas mano, kad pašventinimas – tai kažkas tokio, kas turi vykti prieš pat krikščionies mirtį. Tai netiesa. Pašventinimo procesas vyksta visą gyvenimą, lygiai taip, kaip ir žmogus nesiliauja kvė­pavęs. Pašventinimas pradedamas nuo to momento, kai jūs pri­imate Išgelbėjimo planą. Pašventinimas Biblijoje akcentuojamas ir kaip užbaigtinis aktas, ir kaip besitęsiantis procesas. Pašven­tinimas reiškia paskyrimą šventiems tikslams. Šį procesą pradeda Dievas, Jis jį ir tęsia. Apie save Jis sako: „[…] kad žinotumėte, jog Aš, Viešpats, kuris jus pašventina“ (Iš 31, 13). Dievas veikia mūsų kasdieniame gyvenime. Jis taip pat pažadėjo už­baigti savo pradėtą darbą.

Sabata yra pašventinimo simbolis. Ji mums primena išlaisvinimą iš vergijos, mūsų gyvenimo prasmę, tai, kad Dievas veikia kasdieniame mūsų gyvenime, padėdamas mums augti dvasiškai bei panaudodamas mus šventame darbe. Tačiau sabata reiškia ne tik tai. Ši diena buvo skirta dvasiniam mūsų augimui, dvasinių jėgų atnaujinimui bei poilsiui. Kai Ado­mas su Ieva gyveno pirmąją savo dieną žemėje, ta diena buvo poilsio diena. Argi jie buvo pavargę po sutvėrimo? Ne. Dievas norėjo jiems priminti, kad geriausias dalykas žmogui žemėje yra poilsis, kadangi visus darbus Jis jau padarė.

Apie tai kalbama ir Laiške hebrajams 4-ame skyriuje: „Dar galioja pažadas leisti įžengti į Jo atilsį, todėl sergėkimės, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. […] įtikėjusieji, įeina­me į atilsį.“ „Vienoje vietoje Jis yra pasakęs apie septintąją dieną: Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų.“ „Tad stenkimės įžengti į aną atilsį“ (Hbr 4, 1–11).

Kaip galima įeiti į poilsį? Tikint ir pasitikint Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mums privalu dėti pastangas, kad įeitume į šį poilsį. Tai skamba keistokai, argi ne? Ar esate kada nors stengęsi ilsėtis? Kas gi yra darbas? Jėzus sakė: „Ateikite pas Mane visi, kurie vargs­tate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28). Darbas – tai eiti pas Jį gauti poilsį. Mūsų darbas nėra savo jėgomis kovoti prieš velnią, nuodėmes ir gundymus. Dievas mums davė sabatą, kad mums primintų tai.

Morisas L.Vendenas