PAŽINTI DIEVĄ

I DALIS

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir Tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. (Evangelija pagal Joną 17, 3)

Amžinojo gyvenimo esmė yra pažinti Dievą. Tikrasis amžinybės džiaugsmas – tai ne dvaro statyba, o santykių formavimas. Bendrystė su Dievu yra giliausias ir labiausiai patenkinantis ryšys.

Dievas trokšta artimai bendrauti su mumis. Mūsų amžinoji draugystė su Dievu bus tų santykių, kurie užsimezgė čia, tąsa. Per visą amžinybę mes vis geriau pažinsime Jo nuostabų charakterį, neprilygstamą meilę bei milžiniškus Jo malonės išteklius.

Šis ryšys su Dievu įkvepia visą mūsų krikščionišką patirtį ir paruošia mus amžinybei. Elena Vait rašė: „Nuolatos gyvenkite Dievo šviesoje. Dieną naktį mąstykite apie Jo charakterį. Tada pamatysite Jo grožį ir džiaugsitės Jo gerumu. Patyrusi Jo meilę, jūsų širdis spinduliuos. Jūs jausitės pakylėti, tarsi jus neštų amžinosios rankos. Su Dievo suteikta jėga bei šviesa jūs galėsite daugiau suprasti ir pasiekti, negu kada nors įsivaizdavote“ („Išgydymo tarnavimas“, p. 514).

Pažindami Dievą, mąstydami apie Jo charakterį, gyvendami Jo meilėje, mes tampame tokie, kokius mus sukūrė Dievas. Bendraudami su Dievu mes pasiekiame savo pilną potencialą. Susiliesdami su Kūrėju mes gauname Jo jėgą. Kai bendraujame su Jėzumi, mūsų širdyse viešpatauja Jo malonė, kuri plūsta į mūsų gyvenimą.

Krikščionybė – tai ne vien taisyklių rinkinys; tai radikalus ryšys. Per visą amžinybę mes sieksime daugiau ir dau­giau pažinti savo Viešpatį. Kuo geriau Jį pažįstame, tuo labiau Juo žavimės. Mes džiaugsmingai sušuksime kartu su Giesmių giesmės moterim: „Aš priklausau mylimajam, ir jis manęs geidžia“ (Giesmių giesmė 7, 11).

Nėra malonesnio bendravimo, kaip pažinti Jėzų. Nėra didesnio pasitenkinimo, kaip tas, kurį teikia draugystė su mūsų Viešpačiu. Nėra didesnės meilės, kaip ta, kuri apjungia mūsų širdis su Jo.

Dievas šioje žemėje leido mums pajusti Savo meilę, kad sužadintų apetitą ir paskatintų jos trokšti amžinybėje. Kuo daugiau Jį pažįstame, tuo labiau geidžiame Jį dar geriau pažinti. Pažinus Jį, dangaus karalystė jau gyvuoja mūsų širdyse.

Markas Finlis