Pėdsekių klubo organizavimo žingsniai

Pėdsekių klubo organizavimo žingsniai (26-29 psl)

 1. Pasitarkite su Konferencijos jaunimo vadovu (ar kitu asmeniu, kuris paskirtas Konferencijos kaip atsakingas asmuo už Pėdsekius Konferencijoje).

Konferencijos jaunimo skyriaus vadovas yra atsakingas už visus Pėdsekių klubus

Konferencijoje. Bet kuris asmuo vietinėje bendruomenėjė, matantis Pėdsekių klubo poreikį savo bendruomenėje, prieš pradėdamas kurti tolimesnius planus, turėtų pasitarti su juo.

 1. Susitikite su pastoriumi ir Konferencijos jaunimo vadovu.

Prašymas iš bendruomenės turėtų ateiti Konferencijos jaunimo vadovui, o jis

tada turėtų praleisti laiko su bendruomenės pastoriumi, aiškindamas apie tarnystę

Pėdsekių klubo ir jo veiklą, išsamiai paaiškinant, kokią pagalbą gali suteikti Konferencija jo bendruomenei. Jei konferencijos jaunimo skyriaus vadovas dėl vienokių ar kitokių negali

aplinkybių negali surengti tokio susitikimo, tuomet jis gali deleguoti atsakomybę Pėdsekių veiklos koordinatoriui.

 1. Pristatykite planą bendruomenės tarybai.

Konferencijos jaunimo skyriaus vadovas turėtų paprašyti galimybės susitikti su bendruomenės taryba. Tai yra būtina, kad taryba suteiktų leidimą organizuoti Pėdsekių tarnavimui. Taryba turėtų būti išsamiai supažindinta su visais tikslais, reikalingu biudžetu, Pėdsekių organizacijos tikslais ir koncepcija bei vaidmeniu, kurį Pėdsekystė gali atlikti bažnyčioje vykdant jaunimo evangelizaciją.

Šiuo metu bendruomenės tarybai turėtų būti pateikti klausimynai ir atitinkama informacija, kurią reikia užpildyti ir pateikti Konferencijos jaunimo vadovui, kuris padės išsamiai suplanuoti ir organizuoti klubą. 

Tokia informacija turėtų apimti viso bendruomenės jaunimo ir paauglių vardus, pavardes ir adresus (tiek aktyvių, tiek neaktyvių); sabatos mokyklos narių vardai ir pavardės; vardai ir pavardės kvalifikuotų asmenų (Master Guides); ir galimų vadovų vardai ir pavardės; asmenų, galinčių padėti kaip instruktorius; taip pat apylinkėse esančių poilsio vietų sąrašas. 

 1. Informuokite bendruomenę per pamaldas.

Svarbu, kad visi bendruomenės nariai būtų informuoti apie Pėdsekių klubą, jo tikslus ir programą. 

Kas nors, kvalifikuotas pagal patirtį, galėtų kalbėti apie Pėdsekių klubą ir jaunesniojo amžiaus jaunimo poreikius, ir turėtų šią informaciją pateikti visai bendruomenei, pageidautina per sabatos pamaldas. Tai gali būti Unijos jaunimo vadovas, vietinės Konferencijos jaunimo vadovas, Pėdsekių veiklos koordinatorius, vietinės bendruomenės pastorius arba kitas kvalifikuotas Konferencijos darbuotojas, kurį pastorius pakviečia kaip kviestinį pranešėją. 

Tuo metu turėtų būti kviečiama kreiptis į suinteresuotus žmones, kad jie padėtų ir paremtų “Pėdsekių klubą”.

 1. Sušaukti specialų susirinkimą sabatos popietę

Į šį specialų susirinkimą turėtų susirinkti tie, kurie dalyvaus Pėdsekių klubo organizavime. Pakvieskite visus vadovus (Master Guides), visus jaunesniųjų ar paauglių amžiaus vaikus, visus mokyklų mokytojus (valstybinių ar bažnytinių mokyklų), visus jaunesniųjų ar paauglių sabatos mokyklos mokytojus, visus suaugusiuosius, kurie turi pomėgių ir įgūdžių, kurie būtų įdomūs berniukams ir mergaitėms, ir kitus asmenis, besidominčius jaunesniuoju jaunimu. Per šį specialų susirinkimą bus pateikta daugiau informacijos apie Pėdsekių organizaciją ir veiklą. 

Keletas Pėdsekių, atvykusių iš kai kurių kaimyninių klubų, galėtų pademonstruoti kai kuriuos savo pasiekimus ir parodyti uniformą. Reikėtų paraginti savanorius pasirengti tarnavimui Pėdsekių klube, ir turėtų būti išplatintas su tuo susijęs klausimynas.

 1. Išmokykite pėdsekystės pagrindų.

Pagrindinis ” Pėdsekių” personalo mokymo kursas, kaip aprašyta nurodytame vadove kaip pavyzdžiui, Generalinės konferencijos (YOU 1170), turėtų būti pristatytas bendruomenėje, kad susidomėjusieji žmonės galėtų dalyvauti.

Viena iš sąlygų, nuo kurių priklauso sėkminga  Pėdsekių klubo veikla, yra pakankamas apmokytų vadovų skaičius. Konferencijos jaunimo skyriaus  vadovas turėtų vesti šiuos kursus ir pritraukti kuo daugiau instruktorių.

 1. Išrinkti direktorių ir direktoriaus pavaduotojus.

Pasibaigus mokymo kursams, bendruomenės valdyba turėtų būti susipažinusi su asmenimis, kurie yra geriausiai pasirengę vadovauti Pėdsekių klubui ir rekomenduoti bendruomenei vadovą ir jo pavaduotojus. Po to, kai bendruomenė tinkamai išrinko šiuos asmenis, gali būti sušauktas Pėdsekių klubo vykdomasis komitetas.

 1. Išrinkti patarėjus ir instruktorius (vykdomasis komitetas).

Pėdsekių klubo vykdomąjį komitetą sudaro pastorius, vyresnysis Adventistų jaunimo vadovas, AJY vadovai arba vyresniųjų bažnytinės mokyklos klasių mokytojai klubo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai.

Klubo direktorius yra pirmininkas. Ši grupė nustato pagrindines taisykles, susijusias su  klubo veikla ir parenka klubo darbuotojus, patarėjus ir instruktorius.

 1. Pasikvieskite “Pėdsekių” vykdomąjį komitetą ir suplanuokite metinę programą.

Sušaukite ” Pėdsekių” vykdomąjį komitetą, kad suplanuotumėte metinę programą.

Dabar, kai vadovai ir darbuotojai jau yra apmokyti ir susipažinę su procedūromis ir nusprendė, kurio modelio laikysis, Pėdsekių vykdomasis komitetas turėtų pradėti planuoti metinę programą. Renginių, užsiėmimų, susitikimų tvarkaraštis, specialios dienos, konferencijos renginiai, mėnesio programos, ” Pėdsekių” mugės ir kiti renginiai. Stovyklos turėtų būti įtrauktos į programą. (žr. C, D ir E skyrius)

 1. Sudarykite programą likus šešioms savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo vakaro.

Sukurkite programą likus šešioms savaitėms iki registracijos vakaro.

Tai gali būti svarbiausias žingsnis visoje organizacijoje. Programos sudarymas

susideda iš ilgalaikio planavimo. Tai reiškia, kad klubo tikslams per mėnesių ir metų laikotarpį turėtų būti sutelktas dėmesys. Klubo veikla turėtų atitikti šiuos bendrus tikslus. Kiekvienas susitikimas turėtų būti planuojamas išsamiai iš anksto prieš kelias savaites. Jaunesniojo amžiaus jaunimo savybių pripažinimas paskatins darbuotojus suskirstyti metų programą į tris ar keturis segmentus, kurių kiekvienas turėtų su skirtingomis veiklomis ir tikslais. Šie segmentai suteikia lankstumo metų programai, todėl kiekvienu laikotarpiu galima įdiegti naujų idėjų ir funkcijų.

 1. Likus keturioms savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo, išsiųskite laišką potencialioms Pėdsekių šeimoms.

Reklamuokite Pėdsekių programą.

likus 4 savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo – bažnyčios biuletenyje

likus 3 savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo – skelbimų lentoje

likus 2 savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo – jaunesniųjų ir vyresniųjų Sabatos mokyklų programoje

likus 2 savaitėms iki registracijos/pirmo susitikimo – bendruomenės eilinių narių veiklos laikotarpis

2 savaitės prieš registracijos/pirmo susitikimo – klubo direktoriaus laiškas potencialių Pėdsekių tėvams

1 savaitė prieš registracijos/pirmo susitikimo – pastoriaus laiškas potencialių Pėdsekių tėvams

likus 1 savaitei iki registracijos/pirmo susitikimo – pamaldos bažnyčioje, kuriose pabrėžiama programa, galimas “kaimyninio” klubo pakvietimas dalyvauti

0 savaitė iki registracijos/pirmo susitikimo – registracijos/pirmo susitikimo vakaras

 1. Apmokykite ir uniformuokite darbuotojus prieš registracijos/pirmo susitikimo vakarą

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, patarėjai ir instruktoriai sudaro klubo personalą. Turėtų būti keletas progų, kai naujai suformuotas personalas ateina kartu mokytis. Taip kiekvienas asmuo susipažįsta su savo pareigomis ir bendra klubo veiklos sritimi. Šie darbuotojai turėtų pasirūpinti uniformomis ir tinkamai uždėti skiriamuosius ženklus. Būtų gerai, kad uniformas turėtų ir keturi pėdsekiai.

 1. Registracijos/pirmo susitikimo vakaras. (Žr. specialią programą, C skyrius)
 2. Apsilankymų namuose programa – patarėjas turėtų aplankyti kiekvieną globotinį jo namuose nedelsiant

Labai svarbu, kad Pėdsekių patarėjas (counselor) nuvyktų į kiekvieno naujo Pėdsekio namus ir prisistatytų kaip (vaiko vardas ir pavardė) patarėjas.

a. Jei prašymo blankas užpildytas ne iki galo, padarykite tai tada.

b. Priminkite šeimai apie klubo registracijos/pirmo susitikimo vakarą.

c. Atsakykite į visus klausimus dėl uniformų, stovyklų, klubo programos ir kt.

Prieš išvykdami pabrėžkite, kad kaip patarėjas norite padėti tėvams, kuo tik galite.

 1. Įšventinimo programa praėjus maždaug 1-2 mėnesiams po registracijos nakties. (Žr. C skyrių)

Kai tik naujieji nariai apsirengia uniformą ir gauna klubo nario korteles arba pasai buvo gauti iš Konferencijos raštinės, įšventinimo ceremonija turėtų būti surengta dalyvaujant visiems tėvams ir bažnyčios nariams. Tai yra labai ypatinga ceremonija, ir pėdsekiai turėtų suprasti jos reikšmę.

 1. Svečių vakaras

Svečių vakaras vyksta per bendrą veiklos vakarą, likus maždaug dviem ar trims savaitėms iki tarpinio registracijos/susitikimo/naujų narių priėmimo vakaro. Į šį “svečių nakties” klubo susitikimą kiekvienas Pėdsekys gali pakviesti vieną iš savo ypatingų (bendruomenės) draugų. Direktorius turėtų susipažinti su kiekvienu atvykusiu jaunuoliu. Pokalbio metu direktorius turėtų paklausti: “Ar norėtum prisijungti prie mūsų Pėdsekių klubo?”. Jei atsakymas yra “taip”, jis turėtų apsilankyti namuose jau kitą savaitę ir paaiškinti visą programą, parodydamas norą bendradarbiauti su šeima dėl jų sekmadienio ar šabo jausmų.

 1. Visuomenės ir Bendruomenės susidomėjimas

Įkūrę Pėdsekių klubą, galite kreiptis į bažnyčios ir bendruomenės interesus, kuriais anksčiau nesidomėta. Direktorius turėtų susidraugauti su kiekviena Pėdsekių šeima. Jis taip pat turėtų padėti kiekvienai Pėdsekių šeimai susipažinti su pastoriumi. Tuomet šeimas galima pakviesti pasiklausyti, ką bažnyčia gali jiems pasiūlyti. Dabar Pėdsekių klubas iš tiesų gali būti evangelizacinis.

 1. Vertinimas

Kai klubas veikia 10 ar 12 savaičių, Konferencijos jaunimo vadovas arba, jam nesant, srities koordinatorius turėtų būti pakviestas susitikti su Pėdsekių vykdomuoju komitetu ir įvertinti klubą, kad būtų užtikrinta sklandi jo veikla bei veiklos ir programų pusiausvyrą.