PERGALĖ PRIEŠ ŽVĖRĮ

Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi ir žmones, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros (Apr 15, 2).

Pranašo Danieliaus knygos 7-ame skyriuje ir Apreiškimo kny­gos 13-ame aprašyti aštuoni išskirtiniai žvėries požymiai.

Šis žvėris gauna valdžią iš pagoniškosios Romos. Jis piktžo­džiauja Dievui, turi politinę jėgą, kariauja prieš Dievo tautą, vieš­patauja 1260 metų, o šio laikotarpio pabaigoje jam padaroma mirtina žaizda. Žvėries skaičius yra 666. Galiausiai kalbama apie žvėries ženklą, kurį žmonės gauna ant kaktos arba ant dešinės rankos.

Dievas irgi turi savo antspaudą, kuris gali būti uždėtas ant jūsų kaktos. Žvėries ženklas dedamas arba ant kaktos, arba ant rankos. Jūs žinote, kad Apreiškimo knyga yra knyga, pilna sim­bolių. Ką reiškia užantspauduoti kaktą? Ar įsivaizduojate, kad kas nors prieis prie jūsų su geležiniu žymekliu ir pridės jį prie jūsų kaktos? Ne. Turima omenyje, kad ženklą jūs priimsite protu, laisvai pasirinkdami. Jei Dievo vardas, Jo antspaudas ant jūsų kaktos, vadinasi, šį vardą jūs priėmėte savo protu, tai tapo jūsų mąstymo dalimi, jūsų pasirinkimu.

Ką simbolizuoja antspaudas ant dešinės rankos? Tai darbas, veikimas, veikla. Priimdami Dievo antspaudą jį priimate ant kaktos. Žvėries ženklas priimamas ant rankos arba ant kaktos. Tai reiškia, kad žvėries ženklą žmonės priims arba protu, arba priversti jėga. Dievas nori, kad Jį garbintume remdamiesi protu. Jis žiūri į širdį, nes „burna kalba tai, ko pertekusi širdis“ (Mato 12, 34). Die­vo garbinimas turi būti pagrįstas protu, o ne tik išoriniais veiks­mais.

Iš ko susideda antspaudas? Bet koks valstybinis antspau­das susideda mažiausiai iš trijų svarbių dalių. Jame yra valdovo vardas; jo titulas; jo valdoma teritorija. Dievo antspaudas, tai yra sabatos įsakymas, kuris pavadintas Viešpaties sabata. Viešpats sutvėrė dangų ir žemę, t. y. Jis yra mūsų Kūrėjas. Tai ir yra Jo titulas. Kiek daug visko Jis sutvėrė! Dangus ir žemė, jūros ir viskas, kas juose yra. Būtent Jis yra mūsų Kūrėjas ir Atpirkėjas. Jis yra Tas, kuriam mes privalome atiduoti pagarbą.

Morisas L.Vendenas