Septintosios dienos adventistų bažnyčios vadovo Valiaus Eičino naujametinis palinkėjimas

Mūsų naujienos 2017-12-27

Per vieną dieną pasikeitė Pauliaus gyvenimas. Tą dieną jis negalvojo, jog jo akys išvys Jėzų. Grasinimai ir smurtas buvo jo palydovai. Jis buvo šventai įsitikinęs, jog Izraelio žemėje turi būti skelbiamas vienintelis Dievas, dangaus ir Žemės Kūrėjas. Joks izraelitas neturi skelbti apie tai, jog Jėzus iš Nazareto miesto yra pasaulio Gelbėtojas ir Dievo Sūnus. Jėzaus vardas Pauliui kėlė pasipiktinimą. Jis veikė kryptingai. Paulius manė, kad vykdo kilnią misiją. Kas gali būti kilniau už tarnavimą Dievui, verčiant krikščionis išsižadėti Jėzaus ir paklusti judaizmo tradicijoms „…aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu… Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose“ (Apaštalų darbai 26, 9.11).

Pasaulyje yra nuostabių dalykų. Žmonių gerumas ir pakantumas, atlaidumas ir geranoriškumas. Susitikimas su mylinčiais žmonėmis paskatina dėkoti Dievui. Nuostabu, jog Jis neapleidžia žmonių. Jis kalba per sąžinę, paskatina susimąstyti ir daryti gera.

Tačiau kiekvieną dieną mes taip pat susiduriame su neigiama pasaulio įtaka. Puolę angelai daro savo įtaką visai žmonijai. Visuomenėje Biblija nėra pripažįstama, kaip neklystantis, autoritetingas Tiesos šaltinis. Blogiausiu atveju žmogus nė negirdėjo, kad egzistuoja tokia knyga. Geresniu – Biblijos egzempliorius padėtas lentynoje ir padengtas dulkių sluoksniu.

Kas gali paskatinti žmogų ištiesti ranką ir paėmus į rankas Bibliją nubraukti dulkes? Kas gali paskatinti susimąstyti apie savo gyvenimo tikslą ir pažvelgus mirčiai į akis susimąstyti apie savo amžiną likimą. Nemaža dalis žmonių tvirtai tiki, kad tradicijos yra gyvenimo ramstis. Žmonės švenčia šventes: šv. Velykas, Kūčias, Vėlines, Kalėdas. Ir tariasi lygtai atlikę kažkokią svarbią pareigą. Vienok, požiūris ir santykiai lieka nepasikeitę. Daugeliui, Dievas nėra pirmoje vietoje, o meilė žmonėms tik tuščiai „skambantys cimbolai”.

Tas, kuris jau „dar esantį įsčiose” pasirinko Paulių tapti Jėzaus iš Nazareto sekėju ir liudytoju, paruošė jam staigmeną. Vieną dieną Jėzus apsireiškė jam. Jo žodžiai pervėrė širdį ir privertė suklusti. Štai kaip Paulius apsakė šį įvykį: „…staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: ‚‘Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!‘ Aš paklausiau: ‚Kas tu esi, Viešpatie?‘ O Viešpats atsakė: ‚Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų! Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais‘“ (Apd 26,13-19).

Koks įvykis jūsų gyvenime sustabdė jus ir nežiūrint, jog buvote labai užsiėmę ir neturintys laiko, privertė atsiliepti Dievui?

Kaip žmonės sužinos apie Dievo darbus, jei niekas jų neskelbs? Kaip sužinos apie įvykius įvykusius Judėjoje prieš du tūkstančius metų ir palietusiais visą žmoniją ir visas kartas? Kaip supras kas yra Jėzus ir koks Jis? Kaip sužinos apie pagarbos rodymą Dievui, Jo Teismo valandą, gyvenimo tikslą, amžino gyvenimo dovaną ir amžinos pražūties prakeikimą? Kaip supras dabartinį laikmetį, suvoks Didžiąją kovą vykstančią pasaulyje ir dėl kiekvieno žmogaus širdies? Kaip sužinos apie Šventosios Dvasios darbus ir išmoks atskirti jos balsą nuo kitų balsų? Kaip patirs laisvę nuo kaltės jausmo? Kaip išsivaduos iš gyvenimo beprasmybės pojūčio ir įgys saugumo jausmą?

Šiandieną mes stovime prie pasirinkimo slenksčio. Pasaulyje vykstantys įvykiai parodo, jog Jėzaus  Kristaus Antrasis atėjimas į Žemę yra arti. Netrukus žmoniją užklups didžiausia žmonijos istorijoje krizė, kuri pasibaigs tik Kristui atėjus į šį pasaulį.

Ar dabartiniame laikmetyje gyvenantys žmonės žino apie šiuos įvykius? Ar mokomi kaip atverti savo širdis ir leisti Dievo Dvasiai pakeisti juos? Ar ruošiami ateities išmėginimams? Kokie krikščionių darbai paskatins juos gręžtis nuo tamsybių į Dievo nuostabią šviesą?

Paulius po susitikimo su Jėzumi pasikeitė. Jo širdį pripildė meilė žmonėms, o troškimas, kad jie būtų išgelbėti paskatino pašvęsti gyvenimą Dievo žodžio skelbimui. Paulius nuo mažens augęs judaizmo tradicijų aplinkoje, sėkmingai užkopęs karjeros laiptais, žvelgdamas į savo praeitį galėjo didžiuotis, kad pasiekė aukštą statusą Izraelio tautoje. Jis, fariziejų fariziejas, rabinas tuo ir didžiavosi. Panašiais dalykais didžiuojasi ir šio amžiaus žmonės. Paulius niekuomet negalvojo, jog vieną dieną pasakys: „…Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų“ (laiškas filipiečiams 3, 8).

Artėjant 2018 metams noriu palinkėti, kad artimi tarpusavio santykiai stiprintų jūsų šeimas, broliška meilė vienas kitam augtų, Dievo pažinimas teiktų džiaugsmo ir ryžto skelbti Evangeliją. Tegul Dievo meilė ir malonė teikia ištvermės ir sveikos nuovokos.