RAMYBĖ YRA DOVANA

Aš jums palieku ramybę, duodu jums Savo ramybę. (Evangelija pagal Joną 14, 27)

Lorencas Dau (Lorenzo Dow) išgyveno sielos ieškojimų laikotarpį. Jis norėjo užmegzti ryšį su Dievu. Jis troško būti pripildytas Dvasios. Ir pagaliau Dievas jį įkvėpė: „Tikėk šiuo palaiminimu dabar pat“. Tai yra: „Tikėk, kad tu jį gavai“.

Lorencui tai buvo prasilaužimas. Jis pasakė: „Per mano sielą švelniai sruveno ramybė“.

Anksčiau Lorencas dažnai blaškydavosi tarp ekstazės ir melancholijos. Jis neretai sutrikdavo. Tačiau dabar Lo­rencas pradėjo jausti tai, ką jis pavadino „paprasta, malonia ramybe, kuri liejasi iš vienos dienos į kitą, taigi sėkmės ir nesėkmės nebesukelia pakylėjimų ir nuosmukių kaip anksčiau; mano siela labiau primena vandenyną, nors jos dugnas ramus“. Lorencas Dau buvo pripildytas Dvasios. Jis tapo kupinas ramybės. Jis pasidarė galingas Dievo vyras.

Ramybė nėra charakterio savybė, kurią mes siekiame išsiugdyti. Tai nėra proto būsena, kurią mes geidžiame pa­tirti mąstydami. Ramybė – tai Dievo dovana. Mes priimame ją tikėjimu. Kai atveriame širdis Dvasiai, Dvasia suteikia ramybę.

Biblijoje Šventoji Dvasia vadinama Guodėja. Naujajame Testamente naudojamas žodis „parakletos“. Jis reiškia „esantis šalia“. Ji yra Ta, kuri palaiko mus, drąsina, stiprina ir suteikia mums ramybę.

Ramybė – tai šaltakraujiško užtikrintumo būsena. Tai pasitikėjimo ir žinojimo, kad viskas yra kažko, daug didesnio už mus, rankose, rezultatas. Ramybė yra priešprieša nerimui.

Nerimas mūsų proto ekranuose sukuria patį blogiausią scenarijų. Ramybė pasitiki, kad Dievas darbuosis, ir kiekvienoje situacijoje viskas išeis į gera. Apaštalas Paulius pasakė: „Jis [Jėzus] yra mūsų sutaikinimas“ (Laiškas efeziečiams 2, 14). Jėzus yra „Ramybės Kunigaikštis“ (Izaijo pranašystė 9, 5). Priėmę Jį, mes priimame ramybę. O kai gyvename ramybėje su Dievu, mes „negalime jaustis nelaimingi“ („Liudijimai“, t. 5, p. 488).

Senoje giesmėje taikliai pasakyta: „Ramybė! Ramybė! Nuostabioji ramybė, nužengusi nuo aukštybių Tėvo; amžiams užliek mano dvasią, meldžiu, neišmatuojamomis meilės bangomis“. Jau šiandien atverkite savo širdis ir priimkite Ramybės Balandį. Priimkite Jo dovanojamą ramybę. Jūs galite jos prašyti.

Markas Finlis