REIKALAVIMAI (detaliau)

Pėdsekiai -> 5 Metai – KELIAUNINKAS

Bendri dalykai

  • Reikalavimas Nr. 1

Turi būti 14 metų ir/ arba atitinkamai 8 klasėje.

  • Reikalavimas Nr. 2

Įsiminti ir mokėti paaiškinti adventistų jaunimo Pasižadėjimą.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Suvokti mūsų bažnyčios misiją ir būti motyvuotu veiksmui.

Mokymo metodai

Paskatinkite grupę mokintis Pasižadėjimą ir įtraukite juos į Pasižadėjimo prasmės bei svarbos aptarimą. Būtų naudinga palyginti jaunimo Pasižadėjimą su pėdsekių Pasižadėjimu.

Pasižadėjimas

Mylėdamas viešpatį Jėzų, pasižadu aktyviai dalyvauti adventistų jaunimo draugijos darbe, visomis savo jėgomis prisidėti prie pagalbos kitiems bei Evangelijos darbo visame pasaulyje užbaigimo.

  • Reikalavimas Nr. 3

Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.

Paaiškinimas

Kad būtų aktyvus narys, paauglys turi:

  1. Būti pėdsekių finansiniu nariu. 
  2. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.

Paauglys turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį atsakomybės.

  • Reikalavimas Nr. 4

Pasirinkti ir perskaityti tris knygas iš paauglių Knygų klubo sąrašo.

Tikslas

Pristatyti keliauninkams naujas domėjimosi sritis, sustiprinti jų dvasinį tobulėjimą ir padėti patirti gerų knygų skaitymo džiaugsmą bei malonumą.

Paaiškinimas

Knygų klubo parinkta medžiaga pateikiama paaugliams kaip skaitymo programa apie nuotykius, gamtą, biografijas ir įkvepiančias istorijas. Sertifikatas pasiekimų klasėms reiškia, jog asmuo, kad jį gautų, įvykdo reikiamą atlikti darbą. Knygų klubo sertifikatas skirtas šiai klasei negali būti naudojamas antrą kartą bet kuriai kitai klasei. Kai jaunis užbaigia skaityti Knygų klubo paskirtas knygas, vadovas jo vardą turi perduoti vietinės Konferencijos jaunimo skyriui, kuris išduos Knygų klubo sertifikatą.

Žvalgai kiekvienais metais dažniausiai pasirenka ir perskaito tris knygas, kur viena jų gali būti dar neskaityta iš ankstesnių ketverių metų Knygų klubo sąrašo. Knygų klubo sąrašą pateikia jūsų vietinis jaunimo skyrius. 

Testavimo metodas

Kad gautų Knygų klubo sertifikatą pakanka žodžiu pateikti ataskaitą apie knygų pavadinimus bei turinį.

Pažangesniems

Pristatyti raštu ar žodžiu prezentaciją apie pagarbą Dievo įstatymui bei civilinei valdžiai, pateikdami bent 10 tinkamo elgesio principų. 

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į Jėzaus priminimą ir Petro reikalavimą dėl prioritetų. 

(Mk 12, 17; Apd 5, 29)